");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฉ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฉ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
เฉลียง
ฉะ-เหลียงระเบียง, ซีก
ฉัตรภัสร์
ฉัด-ตระ-พัดร่มเงาอันรุ่งเรือง
ฉัตราภัทร
ฉัด-ตรา-พัดผุ้เจริญดุจดั่งฉัตร
ฉัตรฎาภัทร
ฉัด-ตรา-พัด[ฉัตราภัทร]
ฉัตรติญา
ฉัด-ติ-ยาความรู้ ๓ ประการที่เป็นร่มเงา
โฉมสุดา
โฉม-สุ-ดาลูกสาวที่หน้าตางดงาม
ฉัฐวรัตถ์
ฉัด-วะ-รัดประโยชน์อันประเสริฐ ๖ ประการ
ฉัตรวรัตถ์
ฉัด-วะ-รัดร่มเงาแห่งประโยชน์อันประเสริฐ
ฉัตรศิริ
ฉัด-สิ-หริผู้ที่ประเสริฐเหมือนฉัตร
ฉัตรญาดา
ฉัด-ตระ-ยา-ดานักปราชญ์ผู้เป็นร่มเงา
ฉันท์ชนก
ฉัน-ชะ-นกผู้ทำให้เกิดความรัก,เป็นที่รักของบิดา
ฉัตรธีรพล
ฉัด-ตระ-ที-ระ-พนร่มเงาแห่งกำลังของนักปราชญ์
ฉัตร์ยศกร
ฉัด-ยด-สะ-กอนผู้สร้างเกียรติคุณและความร่มเย็น
ฉัตร์ธีรพล
ฉัด-ที-ระ-พนร่มเงาแห่งกำลังของนักปราชญ์
ฉันท์ธยาน์
ฉัน-ทะ-ยาผู้ที่รักการใช้สติปัญญาวิเคราะห์อย่างแยบคาย
ฉลาม
ฉะ-หลามชื่อปลาน้ำเค็มปากคม เป็นปลาที่ดุร้าย กินคนและสัตว์
ฉัตริน
ฉัด-ตะ-รินผู้สูงส่ง
ฉัตรษร
ฉัด-สอน[ฉัตรสรณ์]
ฉัตรรัตน
ฉัด-รัด-ตะ-นะร่มเงาที่มีค่า
ฉันฐรัฐ
ฉัน-ถะ-รัด[ฉันทรัฐ]
ฉัตรนภัส
ฉัด-นะ-พัดร่มเงาของท้องฟ้า
ฉัฐธยาน์
ฉัด-ทะ-ยานผู้ใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่ง ๖ ประการ
ฉัตรบัลลพ
ฉัด-บัน-ลบหน่อร่มเงา,เชื้อสายกษัตริย์
ฉัตร์พลัช
ฉัด-พะ-ลัดเกิดพลังและความร่มเย็น
ฉัตรศวรรษ
ฉัด-สะ-วัด[ฉัตรวัตร]
ฉัตรวัตร
ฉัด-ตระ-วัดหน้าที่อันเป็นร่มเงา
ฉัตรปนัดดา
แัด-ปะ-นัด-ดาเหลนผู้เป็นร่มเงา
ฉันทรัฐ
ฉัน-ทะ-รัดประเทศอันเป็นที่รัก
ฉัตรสรณ์
ฉัด-สอนร่มเงาอันเป็นที่พึ่ง
ฉายฉาน
ฉาย-ฉานส่องแสงสว่าง
ฉันทวัชร
ฉัน-ทะ-วัดเพชรที่น่าพอใจ
ฉัตรพิศุทธิ์
ฉัด-พิ-สุดร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉัตรวรุณ
ฉัด-วะ-รุนฝนที่เป็นร่มเงา
ฉันทณัฏฐ์
ฉัน-ทะ-นัดนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ฉัตรฤดี
ฉัด-รึ-ดีผู้ยินดีในฉัตร,ผู้ยินดีในร่มเงา
ฉันท์ศิร์ภัค
ฉัน-สิ-พักยินดีในอันโชคสูงสุด
ฉัตรธาริน
ฉัด-ทา-รินดำรงไว้ซื่งร่มเงา
ฉัตรปวินท์
ฉัด-ปะ-วินได้รับความร่มเย็น
ฉัตรวรา
ฉัด-ตระ-วะ-ราประเสริฐดุจฉัตร
ฉัฐมน
ฉัด-ถะ-มนใจที่ ๖
โฉมอนงค์
โฉม-อะ-นงหญิงสาวรูปงาม
ฉอ้อน
ฉะ-อ้อน[ฉะอ้อน]
ฉัน
ฉันข้าพเจ้า
ฉลองชัย
ฉะ-หลอง-ไชฉลองชัยชนะ
ฉัตรนรี
ฉัด-นะ-รีสตรีที่เป็นร่มเงา
ฉัตรจักร
ฉัด-จักแว่นแคว้นที่เป็นร่มเงา
เฉลิมรัฐ
ฉะ-เหลิม-รัดยกย่องเชิดชูประเทศ
ฉัฐมณิชา
ฉัด-ถะ-มะ-นิ-ชาความบริสุทธิ์ ๖ ประการ
ฉันทวรรณ
ฉัน-ทะ-วันวงศ์ตระกูลอันเป็นที่รักยิ่ง
โฉมยง
โฉม-ยงรูปร่างงามสง่า
ฉันท์พิชญา
ฉัน-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ฉัตร์ณัฐพร
ฉัด-นัด-ถะ-พอนร่มเงาของนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ฉัตรชญา
ฉัด-ตระ-ชะ-ยาร่มเงาของความรู้
ฉกรรจ์
ฉะ-กันห้าวหาญ
ฉัตรพิพัฒน์
ฉัด-ตระ-พิ-พัดร่มเงาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฉัตรคนางค์
ฉัด-คะ-นางท้องฟ้าอันเป็นร่มเงา
ฉันทดนัย
ฉัน-ทะ-ดะ-ไนลูกชายผู้เป็นที่รัก
ฉัตรฐิรัตน์
ฉัด-ตระ-ถิ-รัดร่มเงาที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ฉัตรผกา
ฉัด-ตระ-ผะ-การ่มเงาแห่งดอกไม้
ฉัตรรัตน์
ฉัด-ตระ-รัดฉัตรแก้ว
ฉัตรพงศ์
ฉัด-ตระ-พงวงศ์ตระกูลที่เป็นร่มเงา
ฉัตระภพ
ฉัด-ตระ-พบร่มเงาของแผ่นดิน
ฉลองรัช
ฉะ-หลอง-รัดสมบัติที่น่ายกย่อง,พระเจ้าแผ่นดินที่ควรค่าแห่งการยกย่อง
ฉัตรดาริน
ฉัด-ดา-รินร่มเงาของดวงดาว
ฉันท์ณัฐชา
ฉัน-นัด-ชาผู้ยินดีในการเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฉันทิศรา
ฉัน-ทิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในความรัก
ฉัตรตรีลักษณ์
ฉัด-ตรี-ลักลักษณะ ๓ ประการของร่มเงา
ฉัตร์วดี
ฉัด-วะ-ดีผู้เป็นร่มเงา
ฉัฐณัฐ
ฉัด-ถะ-นัดปราชญ์คนที่ ๖
ฉัตรกนก
ฉัด-กะ-นกฉัตรทอง
ฉัตรนรินทร์
ฉัด-นะ-รินพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นร่มเงาของราษฎร
โฉมยงค์
โฉม-ยง[โฉมยง]
ฉัตรไชย
ฉัด-ไชฉัตรที่ดี
ฉัตรธนียา
ฉัด-ตระ-ทะ-นี-ยาผู้ปรารถนาในทรัพย์และเป็นร่มเงา
ฉันท์ชนิต
ฉัน-ชะ-นิดผู้ทำให้เกิดความรัก
เฉลิมภูมิ
ฉะ-เหลิม-พูมการฉลองในแผ่นดิน
ฉันท์ลักษณ์
ฉัน-ลักลักษณะของผู้มีความรัก
ฉันทนี
ฉัน-ทะ-นีผู้เป็นที่รักยิ่ง
ฉัตรทาริกา
ฉัด-ตระ-ทา-ริ-กาเด็กหญิงผู้เป็นร่มเงา
ฉัตรินทร์
ฉัด-ตะ-รินพระเจ้าแผ่นดิน
ฉัตรี
ฉัด-ตรีฉัตร, ร่มเงา
ฉลองขวัญ
ฉะ-หลอง-ขวันทดแทนสิ่งอันเป็นที่รัก
ฉัตราภา
ฉัด-ตรา-พาแสงสว่างที่เกิดจากฉัตร,แสงสว่างแห่งร่มเงา
เฉลิมธวัช
ฉะ-เหลิม-ทะ-วัดยกย่องธงชัย
ฉัตรขวัญ
ฉัด-ขวันร่มเงาอันเป็นที่รักยิ่ง
ฉัตรพิวัจน์ชัย
ฉัด-พิ-วัด-ไชร่มเงาแห่งชัยชนะที่เกิดจากคำพูดที่ดี
ฉันท์ทัต
ฉัน-ทัดผู้ให้ในสิ่งอันเป็นที่รัก
เฉลิมวงศ์
ฉะ-เหลิม-วงยกย่องวงศ์ตระกูล
เกล้าฉัตร
เกล้า-ฉัดร่มเงาสูงสุด
เฉลิมไชย
ฉะ-เหลิม-ไชการเฉลิมฉลองในสิ่งที่เหนือกว่า
ฉันท์พิชา
ฉัน-พิ-ชาผู้รักในวิชาความรู้
ฉัตรบวร
ฉัด-บอ-วอนผู้ประเสริฐและเป็นร่มเงา
ฉัตรเบญจา
ฉัด-เบน-จาร่มเงา ๕ ประการ
ฉันท์พิชัย
ฉัน-พิ-ไชชัยชนะอันเป็นที่ยินดี
โฉมฉาย
โฉม-ฉายรูปงามสดใสเปล่งปลั่ง, รูปร่างงามสง่า
ฉัตรสิริชาติ
ฉัด-สิ-หริ-ชาดผู้เกิดมาเป็นสิริและเป็นร่มเงา
ฉัตรนลินทร์
ฉัด-ตระ-นะ-ลินเจ้าแห่งดอกบัวและเป็นร่มเงา
ฉัตริกา
ฉัด-ตะ-ริ-กาผู้เป็นร่มเงา
ฉัตรบดี
ฉัด-ตระ-บอ-ดีเจ้าแห่งร่มเงา
ฉัตรนที
ฉัด-นะ-ทีร่มเงาแห่งสายน้ำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี