");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฉ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฉ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ฉันท์หทัย
ฉัน-หะ-ไทถูกใจ ชอบใจ
เฉลิมเกียรติ
ฉะ-เหลิม-เกียดยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ฉัตรธิษณิชา
ฉัด-ทิด-นิ-ชา[ฉัตรธิษณ์ณิชา]
ฉัตรสุดา
ฉัด-สุ-ดาลูกสาวผู้เป็นร่มเงา
ฉัตรนำชัย
ฉัด-นำ-ไชร่มเงาที่นำชัยชนะมาสู่
ฉัตรฐา
ฉัด-ถาการดำรงอยู่แห่งร่มเงา
ฉัตรสิริ
ฉัด-สิ-หริร่มเงาแห่งความเจริญ ฉัตรอันเป็นมงคล
ฉัฐภูมิ
ฉัด-พูมโลกทั้ง ๖
ฉัตรพงศ
ฉัด-พงร่มเงาของสกุล
ฉัตรชฎา
ฉัด-ชะ-ดาฉัตรและชฎา
เฉลิมพร
ฉะ-เหลิม-พอนการยกย่องอันประเสริฐ
ฉัฐวัฒน์
ฉัด-ถะ-วัดความเจริญลำดับที่ ๖
ฉัตรระวี
ฉัด-ระ-วีร่มเงาของพระอาทิตย์
โฉมนารี
โฉม-นา-รีหญิงสวย
ฉัตติกาญจน์
ฉัด-ติ-กานผู้มีร่มฉัตรทอง
ฉันทชา
ฉัน-ทะ-ชาผู้ยินดีในการเกิด เกิดจากความพอใจ
ฉันทิกา
ฉัน-ทิ-กามีความพอใจ
ฉัตรสุดาภรณ์
ฉัด-สุ-ดา-พอนหญิงผู้มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
โฉมเฉลา
โฉม-ฉะ-เหลารูปร่างหล่อเหลา หญิงงามหล่อเหลา
ฉันทัชกานต์
ฉัน-ทัด-สะ-กานผู้เกิดมาด้วยความรักความพอใจ
ฉันทัสกานต์
ฉัน-ทัด-สะ-กาน[ฉันทัชกานต์]
ฉัตรฑริกา
ฉัด-ตระ-ทะ-ริ-การ่มเงาแห่งดอกบัวขาว
ฉัตรธนัศรณ์
ฉัด-ทะ-นัด-สอนร่มเงาของทรัพย์อันเป็นที่พึ่ง
ฉัตรกวิน
ฉัด-กะ-วินร่มเงาที่ดีงาม
ฉัตรพิไล
ฉัด-พิ-ไลฉัตรที่มีความงาม
ฉัตรพัฒน์
ฉัด-ตระ-พัดร่มเงาของความเจริญ
เฉลิมเดช
ฉะ-เหลิม-เดดอำนาจที่น่ายกย่อง
ฉัตรทิพย์
ฉัด-ทิบร่มเงาของสวรรค์
ฉัตรดนัย
ฉัด-ดะ-ไนร่มเงาของลูกชาย
ฉัตรสวีย์
ฉัด-สะ-วี[ฉัตรสรวีย์]
เฉลย
ฉะ-เหลยอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจ
ฉัตรบดินทร์
ฉัด-บอ-ดินร่มเงาแห่งองค์พระมหากษัตริย์
ฉัตรตรา
ฉัด-ตราเครื่องหมายรูปฉัตร
ฉัตรา
ฉัด-ตราร่มเงา
ฉลองยศ
ฉะ-หลอง-ยดยศที่สรรเสริญ
ฉัตรชฎาพร
ฉัด-ชะ-ดา-พอนร่มเงาแห่งพระมหากษัตริย์อันประเสริฐ
ฉัตรณภา
ฉัด-นะ-พาร่มเงาที่เกิดจากแสงสว่างแห่งปัญญา
ฉัตรนภา
ฉัด-นะ-พาร่มเงาแห่งฟ้า
ฉัตรณปภา
ฉัด-นะ-ปะ-ภาร่มเงาแห่งแสงสว่างของนักปราชญ์
ฉัตรสรวีย์
ฉัด-สอ-ระ-วีร่มเงาแห่งผู้เหมาะแก่งานทั้งปวง
ฉายากรณ์
ฉา-ยา-กอนการกระทำของหญิงงาม
ฉัตรรดา
ฉัด-ระ-ดาร่มเงาอันน่ายินดี
ฉันทิสา
ฉัน-ทิ-สาเจ้าแห่งความพอใจ,เจ้าแห่งความยินดี
ฉมาพร
ฉะ-มา-พอนแผ่นดินอันประเสริฐ
ฉัตรพล
ฉัด-ตระ-วุดกำลังแห่งฉัตร
ฉัตรฐพงษ์
ฉัด-ถะ-พงร่มเงาของวงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ฉัตรวิมล
ฉัด-วิ-มนร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉลาดลักษณ์
ฉะ-หลาด-ลักลักษณะของความฉลาด
ฉันทพัทธ์
ฉัน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความรัก
ไฉไล
ไฉ-ไลงดงาม
ฉิมพลี
ฉิม-พลีไม้งิ้ว,ชื่อวิมานของพญาครุฑ
ฉัตรภูมิ
ฉัด-พูมร่มเงาของแผ่นดิน
ฉวีวงษ์
ฉะ-หวี-วงเชื้อสายผู้มีความงาม
ฉัตรพิสุทธิ์
ฉัด-พิ-สุดร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉัตรวิชญ์
ฉัด-ตระ-วิดร่มเงาแห่งความรู้
ฉัตรภัทร
ฉัด-ตระ-พัดร่มเงาอันประเสริฐ
ฉัตราวรี
ฉัด-ตรา-วะ-รีร่มเงาอันประเสริฐ
ฉัตรารวี
ฉัด-ตรา-ระ-วีร่มเงาของพระอาทิตย์
ฉัชชา
ฉัด-ชา[ธัชชา]
ฉัตรชภัทร
ฉัด-ชะ-พัด[ฉัตรภัทร]
ฉัตรรวินท์
ฉัด-ระ-วินร่มเงาของพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
ฉัตรภารวี
ฉัด-พา-ระ-วีร่มเงาของแสงอาทิตย์
ฉลองศักดิ์
ฉะ-หลอง-สักฉลองอำนาจ
ฉัตรปวีร์
ฉัด-ปะ-วีร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ฉัตรวีย์
ฉัด-ตระ-วี[ฉัตรวีร์]
ฉัตรวีร์
ฉัด-ตระ-วีร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ฉัตรวรรษ
ฉัด-ตระ-วัดร่มเงาของฝน
เฉลิมขวัญ
ฉะ-เหลิม-ขวันเสริมมิ่งขวัญ
ฉัตรเพชร
ฉัด-เพ็ดฉัตรที่ทรงคุณค่า ร่มเงาอันทรงค่า
ฉมา
ฉะ-มาแผ่นดิน
ฉัตรัญญา
ฉัด-รัน-ยาร่มเงาแห่งความรู้
ฉัตรธิษณ์ณิชา
ฉัด-ทิด-นิ-ชาร่มเงาความฉลาดอันบริสุทธิ์
ฉัตรวรินทร์
ฉัด-วะ-รินร่มเงาที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
เฉลิมศรี
ฉะ-เหลิม-สียกย่องความดี
ฉัตรณภัทร
ฉัด-นะ-พัดร่มเงาของความดีงามอันเกิดจากความรู้
ฉัตร์ณัฐภา
ฉัด-นัด-ถะ-พาร่มเงาของนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ฉัตร์ธวัช
ฉัด-ทะ-วัดธงและฉัตร, ร่มเงาของธงชัย
ฉันทิศา
ฉัน-ทิ-สาเจ้าแห่งความชอบใจ
ฉัตรมณี
ฉัด-มะ-นีฉัตรแก้ว
ฉัตรภรณ์
ฉัด-ตระ-พอนผู้ค้ำจุนร่มเงา
ฉันทิศ
ฉัน-ทิดเจ้าแห่งความพอใจ,เจ้าแห่งความยินดี
ฉมชบา
ฉม-ชะ-บาดอกชบาที่มีกล่ินหอม
ฉัตรธนพล
ฉัด-ทะ-นะ-พนผู้มีกำลังแห่งทรัพย์และเป็นร่มเงา
ฉัตร์นลินท์
ฉัด-นะ-ลินร่มเงาของเจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ฉัตรพันธกุล
ฉัด-ตระ-พัน-ทะ-กุนผู้ผูกพันด้วยร่มเงาของเชื้อสาย
เฉลิมภัทท์
ฉะ-เหลิม-พัดผู้มีความเจริญและประเสริฐ
ฉันทวรรณา
ฉัน-ทะ-วัน-นาผู้มีผิวพรรณอันน่ายินดี
ฉะอ้อน
ฉะ-อ้อนแสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
ฉัตระธนัน
ฉัด-ตระ-ทะ-นันร่มเงาของผู้มีทรัพย์
ฉัตรปณัย
ฉัด-ปะ-ไนร่มเงาของความรัก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี