");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ฉ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ฉ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ฉวีวรรณ
ฉะ-หวี-วันผิวหน้า
ฉัตรภัทรา
ฉัด-พัด-ทราร่มเงาแห่งความเจริญ
เฉลิมวุฒิ
ฉะ-เหลิม-วุด-ทิเชิดชูความรู้
เฉลิมวุธ
ฉะ-เหลิม-วุดเชิดชูความรู้
ฉัตรชนก
ฉัด-ชะ-นกร่มเงาของพ่อ,ผู้ทำให้เกิดร่มเงา
เฉลิมพัฒน์
ฉะ-เหลิม-พัดมีความเจริญเป็นยอด
ฉัตรกมล
ฉัด-กะ-มลร่มใจ, ดวงใจที่เป็นร่มเงา
ฉัตรชัย
ฉัด-ไชชัยชนะอันเป็นร่มเงา
ฉันทนา
ฉัน-ทะ-นา ผู้มีความพอใจ ผู้มีความรักใคร่
ฉันท์สินี
ฉัน-สิ-นีหญิงผู้เป็นที่รัก
เฉลิมพล
ฉะ-เหลิม-พนเพิ่มกำลัง
ฉัฐมณฑน์
ฉัด-ถะ-มนเครื่องประดับ ๖ ประการ
ฉันชนก
ฉัน-ชะ-นกบิดาของข้าพเจ้า
ฉันทพิชญา
ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยาผู้ยินดีในความเป็นผู้มั่นคงในความรู้
ฉัตรธิษณ์ชา
ฉัด-ตระ-ทิด-ชาผู้เกิดมามีปัญญาเป็นร่มเงา
ฉลองรัฐ
ฉะ-หลอง-รัดยกย่องประเทศ
เฉิดโฉม
เฉิด-โฉมผู้ที่มีรูปร่างงดงามมาก
ฉัตรพร
ฉัด-ตระ-พอนร่มเงาที่ประเสริฐ
ฉมารัตน์
ฉะ-มา-รัดแมวแก้ว, แมวมงคล
ฉัฐวีณ์
ฉัด-ถะ-วีพิณทั้ง ๖
ฉายสุดา
ฉา-ยะ-สุ-ดาดาวพระเสาร์
ฉัตรวินันท์
ฉัด-ตระ-วิ-นันผู้ยินดียิ่งในความร่มเย็น
ฉัตรรวี
ฉัด-ตระ-ระ-วีฉัตรที่รุ่งเรือง
ฉัตรปวีณ์
ฉัด-ปะ-วีร่มเงาที่เกิดจากปัญญา
ฉัตรนิภา
ฉัด-นิ-พาฉัตรที่งดงาม
เฉลิมชาติ
ฉะ-เหลิม-ชาดผู้เกิดมาเป็นที่ยกย่อง
ฉัตรวดี
ฉัด-ตระ-วะ-ดีร่มเงา, มีฉัตร
ฉัตรบงกช
ฉัด-ตระ-บง-กดบัวที่เป็นร่มเงา
ไฉไลพร
ไฉ-ไล-พอนประเสริฐในความงดงาม
เฉลิมชนม์
ฉะ-เหลิม-ชนผู้เกิดมาเป็นเลิศ
ฉัตรประภัสสร
ฉัด-ประ-พัด-สอนร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉัตรปภัสสร
ฉัด-ปะ-พัด-สอนร่มเงาและแสงสว่าง
ฉัตรกุล
ฉัด-กุนร่มเงาแห่งสกุล
เฉลียว
ฉะ-เหลียวรู้เร็ว, เข้าใจอะไรได้เร็ว, มีปัญญาไว
ฉลาด
ฉะ-หลาดมีปัญญา
ฉันทพล
ฉัน-ทะ-พนพลังแห่งความรักในสิ่งนั้น
ฉัตรแก้ว
ฉัด-แก้วร่มที่ดี,ร่มทำด้วยแก้ว
แฉล้ม
ฉะ-แหล้มสวย งดงาม แช่มช้อย
เฉลิมพงศ์
ฉะ-เหลิม-พงยกย่องวงค์ตระกูล
ฉัตรธิดา
ฉัด-ทิ-ดาลูกสาวใต้ร่มเงาอันเป็นมงคล
เฉลิมชัย
ฉะ-เหลิม-ไชยกย่องในชัยชนะ
ฉันทพัฒน์
ฉัน-ทะ-พัดเจริญด้วยฉันทะเจริญด้วยความพอใจ
ฉัตรธมล
ฉัด-ทะ-มนร่มเงาอันสวยงาม
ฉัตรสุพร
ฉัด-สุ-พอนฉัตรที่ประเสริฐดี,ร่มเงาที่ประเสริฐดี
ฉันทวัฒน์
ฉัน-ทะ-วัดผู้เจริญในความรัก
ฉัตรวัฒน์
ฉัด-ตระ-วัดร่มเงาแห่งความรุ่งเรือง
ฉัตรชัยย์
ฉัด-ไชร่มเงาของชัยชนะ
ฉัตรอลีนา
ฉัด-อะ-ลี-นา
ฉันทกร
ฉัน-ทะ-กอนบ่อเกิดของความพอใจ, ผู้สร้างความพอใจ
ฉัตรวิไล
ฉัด-วิ-ไลฉัตรที่งดงาม
ฉันทนิษฐ์
ฉัน-ทะ-นิดผู้รักในความสำเร็จ
ฉกาจ
ฉะ-กาดเก่งกาจ
ฉัตรทอง
ฉัด-ทองฉัตรที่ทำด้วยทอง
เฉลิมศักย์
ฉะ-เหลิม-สักฉลองอำนาจ
เฉลิมศักดิ์
ฉะ-เหลิม-สักเป็นเลิศในอำนาจ
ฉัตรพงษ์
ฉัด-พงผู้เป็นร่มเงาของตระกูล
เฉลิมพันธ์
ฉะ-เหลิม-พันความผูกพันอันน่ายกย่อง
ฉัตรวลัย
ฉัด-วะ-ไลฉัตรที่เป็นวงกลม
เฉลิมพันธุ์
ฉะ-เหลิม-พันผู้ยกย่องวงศ์ตระกูล
ฉันท์ธนิต
ฉัน-ทะ-นิดผู้มีทรัพย์และความรัก
ฉวีวรรณ์
ฉะ-หวี-วันผิวพรรณงาม
ฉัตราภรณ์
ฉัด-ตรา-พอนผู้ประดับด้วยฉัตร
้เฉลิม
ฉะ-เหลิมยกย่อง,เลิศ,ยอด
ฉัตรนันทน์
ฉัด-ตระ-นันผู้ยินดีในร่มเงา
ฉันทิตา
ฉัน-ทิ-ตาผู้ชอบพอ
เฉลิม
ฉะ-เหลิมยกย่อง
ฉัตรมงคล
ฉัด-ตระ-มง-คนพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทําในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
ฉลวย
ฉะ-หลวยสวยสะโอดสะอง
ฉันทัช
ฉัน-ทัดเกิดความยินดี
ฉัตรนันท์
ฉัด-ตระ-นันผู้ยินดีในร่มเงา
ฉัตรมงกุฏ
ฉัด-มง-กุดเครื่องหมายแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ฉัตรวรางค์
ฉัด-วะ-รางประเสริฐและเป็นร่มเงา
ไฉน
ฉะ-ไหนฉันใด เช่นไร อย่างไร
ฉัตร์มงคล
ฉัด-มง-คนฉัตรที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฉัตรลดา
ฉัด-ละ-ดาผู้เป็นร่มเงาของเชื้อสาย
ฉวี
ฉะ-หวีผิวกาย
ฉลองรัตน์
ฉะ-หลอง-รัดสมโภชดวงแก้ว
ฉัตรเฉลิม
ฉัด-ฉะ-เหลิมเชิดชูร่มเงา
เฉิดฉาย
เฉิด-ฉายงามผุดผาดสดใส
ฉัตราสิริ
ฉัด-ตรา-สิ-หริฉัตรที่งดงาม, ฉัตรที่เป็นมงคล
ฉลอง
ฉะ-หลองทําบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
ฉัตรณรงค์
ฉ-ณ-รร่มเงาในการรบ,ฉัตรที่ใช้ในการรบ
เฉลา
ฉะ-เหลาสวย งาม เกลี้ยงเกลา เพราพริ้ง
เฉลิมลักษณ์
ฉะ-เหลิม-ลักลักษณะอันน่ายกย่อง
เฉลิมพงษ์
ฉะ-เหลิม-พงเชื้อสายผู้ได้รับการยกย่อง
เฉลิมฉลอง
ฉะ-เหลิม-ฉะ-หลองการทำบุญและยกย่อง
ฉมามาศ
ฉะ-มา-มาดแผ่นดินทอง
ฉัตริญญา
ฉัด-ริน-ยาความรู้อันเป็นร่มเงา
ฉัตร์ณัช
ฉัด-นัดเกิดมาเพื่อความรู้อันเป็นร่มเงา
ฉลองรัชต์
ฉะ-หลอง-รัดรองด้วยเงิน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี