");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชูพันธุ์
ชู-พันยกย่องวงศ์สกุล
ชื่นจิต
ชื่น-จิดจิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชิชา
ชิ-ชา
ชิตชาภา
ชิด-ชา-พาแสงที่เกิดขึ้นจากชัยชนะ
ชัยพัชร์
ไช-ยะ-พัดเพชรแห่งชัยชนะ
โชครักษา
โชก-รัก-สาโชคคุ้มครอง
ชลพัสน์นันท์
ชน-ละ-พัด-สะ-นันยินดีในทรัพย์สมบัติแห่งน้ำ
ชัชรี
ชัด-ชะ-รีนักรบที่รัก
ชลณพชร์
ชน-นะ-พดเพชรน้ำงาม
ชยางค์กูร
ชะ-ยาง-กูน[ชยางกูร]
ชัชฎามนต์
ชัด-ชะ-ดา-มนชฎาที่มีมนต์
ชนัญชิดาภัค
ชะ-นัน-ชิ-ดา-พักผู้มีโชคต่อการชนะผู้อื่น
ชีวิน
ชี-วินผู้เป็นอยู่ ผู้มีชีวิต
ชุติมน
ชุ-ติ-มนจิตใจที่รุ่งเรือง
ชัชญา
ชัด-ชะ-ยานักรบที่มีความรู้
ชลิตดา
ชะ-ลิด-ดา[ชลิดา]
ชุตติภา
ชุด-ติ-พา[ชุติภา]
ชมานนท์
ชะ-มา-นนรักแมว
ชิระภัทร
ชิ-ระ-พัดความเก่าแก่อันทรงคุณค่า
ชไมพรณ์
ชะ-ไม-พอน[ชไมพร]
ชณัฐทิพพ์
ชะ-นัด-ทิบ
ชนาขวัญ
ชะ-นา-ขวันมิ่งขวัญของปวงชน
โชคชัยวัฒน์
โชก-ไช-วัดเจริญในโชคและชัยชนะ
ชูสกุล
ชู-สะ-กุนยกย่องวงศ์ตระกูล
ชญานัฐฏ์
ชะ-ยา-นัด[ชญาณัฏฐ์]
ชื่นชีวัน
ชื่น-ชี-วันชีวิตมีความสุข
ชยุคม์
ชะ-ยุก[ชยุตม์]
ชณัฐธิดา
ชะ-นัด-ทิ-ดาลูกสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
ชัญญณัฏฐ์
ชัน-ยะ-นัดนักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
ชนันท์ญา
ชะ-นัน-ยาความรู้ที่ทำให้เกิดความยินดี
ชนัญชิญา
ชะ-นัน-ชิ-ยา[ชนัญชิดา]
ชะบา
ชะ-บา[ชบา]
ชาวิณี
ชา-วิ-นี[ชาลินี]
ชัยเชษฐ์
ไช-ยะ-เชดมีชัยชนะและเป็นใหญ่
ชัญชนันท์
ชัน-ชะ-นัน
ชญาลักษณ์
ชะ-ยา-ลักลักษณะของผู้มีความรู้
ชัยศิริ
ไช-สิ-หริชัยชนะที่งดงาม
ชญามาศ
ชะ-ยา-มาดความรู้ที่มีค่าดุจทอง
ชิติมา
ชิ-ติ-มาผู้มีชัยชนะ
ชลนาถ
ชน-ละ-นาดสายน้ำอันเป็นที่พึ่ง
ชาญศักดิ์
ชาน-สักมีความเชี่ยวชาญและมีอำนาจ
ชนรพ
ชน-นะ-รบเสียงของหมู่ชน
ชณิฎา
ชะ-นิ-ดา[ชนิดา]
ชัยณัฏฐ์
ไช-ยะ-นัดชัยชนะแห่งนักปราชญ์
ชโรธร
ชะ-โร-ทอน[ชโลทร]
ชันษา
ชัน-สาอายุ
ชวเทพ
ชะ-วะ-เทบเทวดาแห่งความเร็ว
ชุธิมา
ชุ-ทิ-มาผู้มีความรู้เรื่องต้นไม้
ชยานัน
ชะ-ยา-นัน[ชยานันท์]
ไชยเชษฐ
ไช-ยะ-เชดพี่ชายที่ประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่กว่า
ชฎิล
ชะ-ดินผู้มีผมมุ่นเป็นชฎา นักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่า ฤษี
ไชยพงค์
ไช-ยะ-พง[ไชยพงศ์]
ชฎายุทธ์
ชะ-ดา-ยุดเครื่องสวมศีรษะในการรบ
ชนิยา
ชะ-นิ-ยาผู้น่ารัก
ชัยวิชิต
ไช-วิ-ชิดผู้ชนะ
ชิษณุ
ชิด-สะ-นุผู้ชนะ
ชญาณิศ
ชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้
ชญานุตม์
ชะ-ยา-นุดผู้มีความรู้อันสูงสุด
ชนัญทร
ชะ-นัน-ทอน[ชนันธร]
ชูพงศ์
นัด-ถะ-พงเชิดชูวงศ์ตระกูล
ชัยเจริญ
ไช-จะ-เรินชัยชนะอันประเสริฐ
ชนภรณ์
ชะ-นะ-พอนผู้ค้ำจุนหมู่ชน
ชนกสุนันท์
ชะ-นก-สุ-นันความยินดีของพ่อ
ชาติเดช
ชา-ติ-เดดการเกิดขึ้นของอำนาจ
ชัยธนา
ไช-ทะ-นาผู้ชนะในทรัพย์
ชัยเฉลิม
ไช-ฉะ-เหลิมชัยชนะที่เลิศ
ชัยสิทธิ
ไช-ยะ-สิด-ทิชนะด้วยความสำเร็จ
ชื่นฤดี
ชื่น-รึ-ดีชื่นใจ
ชีวาภร
ชี-วะ-พอนดำรงชีพ
ชญานัทธ์
ชะ-ยา-นัดผูกพันด้วยความรู้
ชยาณัฐ
ชะ-ยา-นัดชัยชนะของนักปราชญ์
ชฎา
ชะ-ดาเครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ ผมที่เกล้าเป็นมวย สูงขึ้น
ช่อเอื้อง
ช่อ-เอื้องช่อกล้วยไม้
ชัชชุมา
ชัด-ชุ-มาทหารจำนวนมาก
ชัยบดิน
ไช-บอ-ดินผู้ชนะและเป็นผู้นำ
ชุติมาภรณ์
ชุ-ติ-มา-พอนผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง,ผู้ประดับด้วยความรุ่งเรือง
ชนันท์
ชะ-นันเกิดความยินดี
ชนธัญ
ชน-นะ-ทันคนดี
ชัยรัชต์
ไช-รัดผู้ชนะในเรื่องเงิน
ชยธัญญ์
ชะ-ยะ-ทันชนะด้วยความดี
ชานุวรรษ
ชา-นุ-วัดฝนและหัวเข่า
ชนินทร์พร
ชะ-นิน-พอนผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชนและประเสริฐ
ชุดารัช
ชุ-ดา-รัดพระราชาผู้ทรงความรุ่งเรือง
ชัญกาญจน์
ชัน-ยะ-กานทองที่ประเสริฐ
ชนากาญจน์
ชะ-นา-กานประชาชนผู้มีค่าดุจทองคำ
เชิดชาย
เชิด-ชายบุรุษผู้ได้รับการยกย่อง
ชิตาภา
ชิ-ตา-พาแสงแห่งชัยชนะ
ชาญสิทธิ์
ชาน-สิดประสบความสำเร็จเนื่องจากความชำนาญ
ชยาทิพย์
ชะ-ยา-ทิบชัยชนะของเทวดา
ชินญาดา
ชิน-ยา-ดานักปราชญ์ผู้ชนะ
ชรพันธ์
ชอน-พันผูกพันกับสายน้ำ
ชลวิทย์
ชน-ละ-วิดสายน้ำแห่งความรู้
ชัชญาภา
ชัด-ชะ-ยา-พาแสงสว่างแห่งปัญญาของนักรบ
ชีรณัฐ
ชี-ระ-นัดมั่นคงยืนนาน
ชวนชื่น
ชวน-ชื่นชักชวน, พากัน
เชฏฐ์ธิติฏฐ์
เชด-ทิ-ติดผู้เป็นใหญ่ที่ดำรงอยู่ในความเพียรเพื่อความรู้
เชฏฐ์ธิติ
เชด-ทิ-ติผู้เป็นใหญ่ในด้านสติปัญญา
โชติชนิษฐ์
โชด-ชะ-นิดผู้ปรารถนาความรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี