");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชัชณพัชร์
ชัด-นะ-พัดนักรบผู้มีความรู้ดั่งเพชร
ชัยทรัพย์
ชัย-ยะ-ทรับผู้ชนะในทรัพย์
ชาญวุฒิ
ชาน-วุดผู้มีความชำนาญและรอบรู้
ชัญณรงค์
ชัน-ยะ-นะ-รงการรบด้วยความรู้
ชญาพร
ชะ-ยา-พอนผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ชินวัฒน์
ชิน-นะ-วัดชัยชนะอันประเสริฐ
ชนาวิทย์
ชะ-นา-วิดคนที่มีความรู้
ชิตษมน
ชิด-สะ-มน[ชิตมน]
ชุธิชา
ชุ-ทิ-ชา[ชลธิชา]
ชนุตม์ณัฐินี
ชะ-นุด-นัด-ถิ-นีหญิงผู้มีความรู้สูงสุด
เชาวริน
เชา-วะ-รินผู้มีปัญญาดี
ชาฐิสา
ชา-ถิ-สาผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความมั่นคง
ชญ์ทรรศน์
ชะ-ทัดความคิดเห็นของผู้มีความรู้
โชคติมา
โชก-ติ-มาโชค 3 ประการจากพระจันทร์
ชมพู่
ชม-พู่ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง
ชายทอง
ชาย-ทองขอบทอง
ชุฤดี
ชุ-รึ-ดีผู้ยินดีในต้นไม้
ชาญนภัส
ชาน-นะ-พัดผู้เชียวชาญในฟ้า,นกหรือเทวดา
ชรินทร์รัตน์
ชะ-ริน-รัดผู้เป็นใหญ่ในน้ำและมีคุณค่ายิ่ง
ชนินธร
ชะ-นิน-ทอนผู้คุ้มครองรักษา
เชียงฟ้า
เชียง-ฟ้าเมืองฟ้า, เมืองสวรรค์
เชาวพงษ์
เชา-วะ-พงเชื้อสายผู้มีเชาว์ปัญญา
ชมะนันท์
ชะ-มะ-นันแมวที่น่ารัก
ชาดา
ชา-ดาเวลาเกิดของคน หรือเวลาสร้างสิ่งสำคัญ
ชิงดวง
ชิง-ดวงชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน
ชัยสิทธิ์
ไช-ยะ-สิดผู้สำเร็จในชัยชนะ
ชนุตร์
ชะ-นุดผู้ที่ดีกว่า
ชวนชม
ชวน-ชมชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ชลิสา
ชะ-ลิ-สาผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชนาทิศ
ชะ-นา-ทิดเส้นทางของคน
เชวง
ชะ-เวงรุ่งเรือง
ชนันท์สิทธิ์
ชะ-นัน-สิด[ชนันสิทธิ์]
ช่อชบา
ช่อ-ชะ-บาช่อของดอกชบา
ชามินณพัฒน์
ชา-มิน-นะ-พัด
ชิดธาดา
ชิด-ทา-ดาใกล้ชิดผู้สร้าง->[ชิตธาดา]
ชวัลวัตน์
ชะ-วัน-วัด[ชวัลวัฒน์]
ชลธิดา
ชน-ละ-ทิ-ดาลูกสาวผู้เปรียบดั่งสายน้ำ
ชลินทรา
ชะ-ลิน-ทราผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชนนิภา
ชน-นิ-พาคนที่เท่าเทียมกัน
ชุลีกร
ชุ-ลี-กอนประนมมือ
ชลากร
ชะ-ลา-กอนผู้สร้างน้ำ
ชเนตตี
ชะ-เนด-ตีแม่
ชญาพักตร์
ชะ-ยา-พักใบหน้าแห่งความรู้
ชานนทร์
ชา-นน[ชานนท์]
ชยาภัสร์
ชะ-ยา-พัดแสงสว่างแห่งชัยชนะ
ชิริตา
ชิ-ริ-ตา[ชลิตา]
ชนภัทร
ชน-นะ-พัดคนที่ประเสริฐ
ชญาณิสา
ชะ-ยา-นิ-สาเจ้าแห่งความรู้
ชูกิจจา
ชู-กิด-จาข้อความที่น่ายกย่อง
ชนาทิพย์
ชะ-นา-ทิบคนของเทวดา
ชาติบรรจง
ชาด-บัน-จงผุ้เกิดมามีความประณีต
ชวาลา
ชะ-วา-ลาตะเกียงชนิดหนึ่ง
ชนาทิป
ชะ-นา-ทิบคนที่มีแสงสว่าง
ชัยนรินทร์
ไช-นะ-รินพระราชาผู้มีชัยชนะ
ชญช์พัศ
ชะ-ยะ-พัดอำนาจอันทำให้เกิดความรู้
ชลัมพล
ชะ-ลัม-พน[ชรัมพร]
ชะลัมพล
ชะ-ลัม-พน[ชรัมพร]
ชาลัมพล
ชะ-ลัม-พน[ชรัมพร]
ชฎาพรรณ
ชะ-ดา-พันเชื้อสายกษัตริย์
ชณัฐปภา
ชะ-นัด-ปะ-พาผู้เกิดจากแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ชญาณัฏฐ์
ชะ-ยา-นัดนักปราชญ์ผู้รอบรู้
ชนิศากาญจน์
ชะ-นิ-สา-กานผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนอันมีค่าดุจทองคำ
ชลันทร
ชะ-ลัน-ทอน[ชลันธร]
ชมพูณุชคุณา
ชม-พู-นุด-คุ-นา[ชมพูนุชคุณา]
ชนวีร์
ชะ-นะ-วีคนผู้กล้าหาญ
ชยรพ
ชะ-ยะ-รบมีชนะที่ิยิ่งใหญ่
ชัชพิสิฐ
ชัด-พิ-สิดนักรบผู้ประเสริฐ นักรบผู้เป็นเลิศ
ชะเอม
ชะ-เอมไม้เถาชนิดหนึ่งมีรสหวาน ใช้ทำยา
โชคชนะ
โชก-ชะ-นะชนะในโชค ได้รับชัยชนะโดยไม่คาดฝัน
ชมนาถ
ชม-นาดสรรเสริญผู้เป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งที่ควรสรรเสริญ
ชญานุช
ชะ-ยา-นุดน้องสาวผู้มีความรู้
ชณากาญจภ์
ชะ-นา-กาน[ชนกาญจน์]
ชญปภา
ชะ-ยะ-ปะ-พาแสงสว่างแห่งปัญญา
ชยันต์
ชะ-ยันผู้ชนะ
ชิณพงษ์
ชิน-นะ-พง[ชินพงษ์]
ชนััญชิิดา
ชะ-นัน-ชิ-ดาผู้ชนะคนอื่น
ชญาณิศฐ์
ชะ-ยา-นิดผู้มั่นคงในการเป็นเจ้าแห่งวิชาความรู้
ไชยธนัตถ์
ไช-ยะ-ทะ-นัดมีความสำเร็จด้วยทรัพย์ที่ดีกว่า มีกำไรที่ดีกว่า
ชลนิชา
ชน-ละ-นิ-ชาผู้เป็นนิรันดร์เหมือนสายน้ำ
ชาลิณีย์
ชา-ลิ-นี[ชาลินี]
โชติก
โช-ติ-กะผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความสว่างไสว
ชนกณัชชา
ชะ-นก-นัด-ชาพ่อผู้ทำให้เกิดความรู้
ชนกพิมพ์
ชะ-นก-พิมเหมือนพ่อ มีพ่อเป็นแบบอย่าง
ชนิศรา
ชะ-นิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
โชคอำนวย
โชก-อำ-นวยโชคดีที่ส่งเสริม
ชลิตวรรณ
ชะ-ลิด-วันมีผิวพรรณงดงาม, มีผิวพรรณผ่องใส
ชัยธนวัฒน์
ไช-ทะ-นะ-วัดมีชัยชนะและเจริญในทรัพย์
ชุณหภัค
ชุน-หะ-พักสว่างในโชค
ชณภา
ชะ-นะ-พาผู้เกิดมามีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง
ชลณิชา
ชน-นิ-ชาน้ำที่บริสุทธิ์
ชัยธนณัฐ
ไช-ทะ-นะ-นัดชัยชนะของผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์
ชยาชิด
ชะ-ยา-ชิด[ชยาชิต]
ชนม์เจริญ
ชน-จะ-เรินการเกิดที่เจริญ
เชิงชาย
เชิง-ชายศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
เชิงชาญ
เชิง-ชานท่าทีอันชำนาญ
เชิดพงษ์
เชิด-พงเชิดชูเชื้อสาย
ชลณภัทร
ชน-นะ-พัดสายน้ำที่ดีงามด้วยความรู้
ชิรัญจ์ศิริ
ชิ-รัน-สิ-หริ[วิรัญจ์ศิริ]
ชนม์สวัสดิ์
ชน-สะ-หวัดเกิดมาเจริญรุ่งเรือง
ชัญญารัสมิ์
ชัน-ยา-รัดรัศมีแห่งความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี