");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชรินทร์พร
ชะ-ริน-พอนผู้เป็นใหญ่ในน้ำและประเสริฐ
ชนชล
ชน-นะ-ชนคนและสายน้ำ
เชษฐ
เชด-ถะผู้เป็นใหญ่
ชลภัช
ชน-ละ-พัดจำแนกน้ำ
ชัญญบัญชร
ชัน-ยะ-บัน-ชอนหน้าต่างความรู้
ชัยวัตร
ไช-วัดชนะในหน้าที่การงาน
ชญาภัทร
ชะ-ยา-พัดประเสริฐด้วยความรู้
ชาตพงศ์
ชา-ตะ-พงเชื้อสายที่กำเนิดขึ้น
ชมพูนาถ
ชม-พู-นาดผู้เป็นที่พึ่งของต้นหว้า
ชมพูภาร
ชม-พู-พานการงานที่หนักและต้นหว้า
ช่อชมพู
ช่อ-ชม-พูช่อหว้า
ชลรวิศา
ชน-ระ-วิ-สาสายน้ำและพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
เชาวรินทร์
เชา-วะ-รินเจ้าแห่งความคิดอันรวดเร็ว
โชติพันธุ์
โช-ติ-พันเชื้อสายอันรุ่งเรือง
ชัญญนุช
ชัน-ยะ-นุดหญิงสาวผู้มีปัญญา
ชรินทิพย์
ชะ-ริน-ทิบน้ำทิพย์
ชวิกา
ชะ-วิ-กาหญิงผู้มีเชาว์ปัญญา
ชวินทร์พล
ชะ-วิน-พนผู้มีกำลังและปัญญามาก
ชณิตา
ชะ-นิ-ตาการเกิดขึ้นของผู้มีปัญญา
โชติวุฒิ
โช-ติ-วุดผู้มีความรู้รุ่งเรือง
ชิตโยธิน
ชิ-ตะ-โย-ทินทหารที่รบชนะ
ชัญญาวีร์
ชัน-ยา-วีกล้าหาญและมีความรู้
ชัดชฎา
ชัด-ชะ-ดาชฎาที่เห็นเด่นชัด
ชลินีย์
ชะ-ลิ-นี[ชาลินีย์]
ชลทิชา
ชน-ทิ-ชาผู้เกิดในน้ำสองครั้ง
ชยานิษฐ์
ชะ-ยา-นิดประสบความสำเร็จและมีชัยชนะ
ชนะภัย
ชะ-นะ-ไพผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง
ชลณัฏฐ์
ชน-ละ-นัดผู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชญานันทา
ชะ-ยา-นัน-ทาผู้ยินดีในวิชาความรู้
ชัญญุตา
ชัน-ยุ-ตามีปัญญา
ชญาภรณ์
ชะ-ยา-พอนผู้ประดับตนด้วยความรู้, ผู้ค้ำจุนความรู้
ชิดชุดา
ชิด-ชุ-ดาผู้รุ่งเรืองในชัยชนะ
ชณิดาภา
ชะ-นิ-ดา-พาผู้เกิดมามีความรู้และรุ่งเรือง
ชนกัณฑ์
ชน-นะ-กันคอของคน
ชฎารัตน์
ชะ-ดา-รัดชฎาแก้ว
โชติอนันต์
โช-ติ-อะ-นันผู้รุ่งเรืองมากจนไม่อาจประมาณได้
ชรินทรา
ชะ-ริน-ทราผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชวันรัตน์
ชะ-วัน-รัด[ชวัลรัตน์]
ชนัญทิตา
ชะ-นัน-ทิ-ตาผู้ให้ความรู้แก่คนทั้งปวง
ชลชินี
ชน-ละ-ชิ-นีเพื่อนของบัว, พระอาทิตย์
ชัยยุทธ์
ไช-ยุดการรบที่มีชัยชนะ
ชลินทร
ชะ-ลิน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชินพรรธน์
ชิน-นะ-พัดผู้เจริญและมีชัยชนะ
ชูศักดิ์
ชู-สักยกย่องอำนาจ
ชนนันท์
ชน-นะ-นัน[ความยินดีของคน]
ชิรวรรณ์
ชิ-ระ-วันเชื้อสายที่เก่าแก่
ชิราวรรณ
ชิ-รา-วันเชื้อสายที่เก่าแก่
โชษิตานารี
โช-สิ-ตา-นา-รีหญิงผู้มีความสุข
ชวานันท์
ชะ-วา-นันความยินดีในเชาว์ปัญญา
ชนัญญ์ฐิตา
ชะ-นัน-ถิ-ตาผู้ที่มั่นคงในความรู้
ชลนภา
ชน-ละ-นะ-พาน้ำฟ้า
ชนะศึก
ชะ-นะ-สึกชนะในการรบ
ชุษณา
ชุด-สะ-นาขาว, สว่าง
ชลชิชา
ชน-ชิ-ชา[ชลธิชา]
ชลวิชา
ชน-ละ-วิ-ชาความรู้เรื่องน้ำ
ชายแดน
ชาย-แดนริมเขตแดน
ชมพูเนกข์
ชม-พู-เนกแท่งทอง
ชยุตรา
ชะ-ยุด-ตรามีชัยชนะที่เหนือกว่า,มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชุดาพา
ชุ-ดา-พาผู้นำพาความรุ่งเรือง
ชิษณุธิดา
ชิด-สะ-นุ-ทิ-ดาลูกสาวของพระนารายณ์
เชษฐ์ดนัย
เชด-ดะ-ไนลูกชายคนโต
ชิติสรรค์
ชิ-ติ-สันสร้างชัยชนะ
ชลที
ชน-ละ-ทีโอกาสของน้ำ->[ชลธี]
ชิณพัฒน์
ชิน-นะ-พัดเก่าแก่และเจริญ->[ชินพัฒน์]
ชิโน
ชิ-โนผู้ชนะ
ชนาภรณ์
ชน-นะ-พอนเครื่องประดับของคน
ชัยศักดิ์
ไช-ยะ-สักอำนาจแห่งชัยชนะ
ชูรัตน์
ชู-รัดเชิดชูสิ่งสูงค่า
ชยาดา
ชะ-ยา-ดาผู้มีชัยชนะ
ชินธัณย์
ชิน-นะ-ทัน[ชินธันย์]
ชินธันย์
ชิ-นะ-ทันผู้ชนะโชคชะตา
ชนกธร
ชะ-นะ-กะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความผู้ให้กำเนิด
ชัชชนะ
ชัด-ชะ-นะชัยชนะของนักรบ
ชูสง่า
ช-ส-งเชิดชูความน่าเกรงขาม
ชุติณัชชา
ชุ-ติ-นัด-ชาผู้เกิดมาเพื่อความรู้อันรุ่งเรือง
ชริดาภา
ชะ-ริด-ดา-พา[ชลิดาภา]
โชติบัญชา
โชด-บัน-ชาคำสั่งที่รุ่งเรือง
ชลิวรรณ
ชะ-ลิ-วันวงศ์ตระกูลที่มีความอ่อนน้อม
ชนที
ชน-นะ-ทีคราวของคน
ชาติพงศ์
ชาด-ติ-พงเชื้อสายของผู้ให้กำเนิด
ชัยชิด
ไช-ยะ-ชิดผู้ชนะ
ชาณิทภัค
ชา-นิด-ทะ-พัก[ชาณิชภัค]
ไชยากร
ไช-ยา-กอนผู้สร้างสิ่งที่ดีกว่า
ชัชรัณ
ชัด-ชะ-รันการสู้ของนักรบ
ชีวพงศ์
ชี-วะ-พงวงศ์ตระกูลที่มีลมหายใจ,ผู้เป็นดั่งลมหายใจของวงศ์ตระกูล
ชุมพิตา
ชุม-พิ-ตา[จุมพิตา]
ชูชัย
ชู-ไชผู้ยกย่องชัยชัยชนะ
ชญาณ์พิมพ์
ชะ-ยา-พิมแบบอย่างแห่งความรู้
ชัชชญาพัชญ์
ชัด-ชะ-ยา-พัดกรอบความรู้ของนักรบ
โชคดนัย
โชก-ดะ-ไนลูกชายผู้มีโชค
ชัญญติกา
ชัน-ยะ-ติ-กา[ชัญญาญาติกา]
ชฎาพัทธ์
ชะ-ดา-พัดเกี่ยวเนื่องด้วยชฎา
ชวิน์
ชะ-วิมีความว่องไว, มีเชาวน์ปัญญา
ชลทิพย์
ชน-ละ-ทิบน้ำทิพย์, น้ำของเทวดา
ชัญญามาศ
ชัน-ยา-มาดความรู้ที่มีค่าดั่งทอง
ชวการ
ชะ-วะ-กานผู้ทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว
ชนะพร
ชะ-นะ-พอนชัยชนะที่ประเสริฐ
ไชโย
ไช-โยคําที่เปล่งออกมาแสดงความดีใจหรืออํานวยพร
ชาคริจรีย์
ชา-คะ-ริ-จะ-รี[ชาครีย์]
ชลาลัย
ชะ-ลา-ไลมีน้ำเป็นที่อาศัย
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี