");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชญานันท์
ชะ-ยา-นันผู้ยินดีในความรู้
ชนิรสา
ชะ-นิ-ระ-สาผู้มีความไพเราะ
ชิงโชค
ชิง-โชกดวงแก้วที่มีรัศมีอันรุ่งเรือง
ชยพัทธ์
ชะ-ยะ-พัดผูกพันด้วยชัยชนะ
ชญารัตน์
ชะ-ยา-รัดความรู้ดุจดวงแก้วมณี
ชัชวัสส์
ชัด-ชะ-วัดนักรบอันยาวนาน
ชัยชาติ
ไช-ยะ-ชาดการเกิดของชัยชนะ
ชญานิษฏ์
ชะ-ยา-นิด
ช่อฟ้า
ช่อ-ฟ้าชื่อตัวไม้ที่ติดอยู่บริเวณหน้าจั่ว รูปเหมือนหัวนาคชูขึ้นเบื้องบน
ชิตชัย
ชิด-ไชผู้ชนะ
ชิดชไม
ชิด-ชะ-ไมใกล้ชิดกัน
ชญานารี
ชะ-ยา-นา-รีหญิงผู้มีความรู้
ชมพูนารี
ชม-พู-นา-รีหญิงสาวผู้เป็นดั่งต้นหว้า,หญิงสาวผู้เป็นร่มเงา
ชัชชพล
ชัด-ชะ-พนกำลังที่เกิดจากนักรบ
ชัยพรรดิ์
ไช-ยะ-พัด[ชัยภัทร]
ชัชรินทร์
ชัด-ชะ-รินผู้เป็นใหญ่
ชุติมาพร
ชุ-ติ-มา-พอนผู้ประเสริฐด้วยความรุ่งเรือง
ชนณพร
ชน-นะ-พอนผู้ที่ประเสริฐด้วยความรู้
ชุลีภรณ์
ชะ-ดา-พอนผู้ค้ำจุนความนอบน้อม
ชัชวาลญ์
ชัด-ชะ-วานความรู้ที่รุ่งเรือง
ชลธิติยา
ชน-ละ-ทิ-ติ-ยาผู้มีความมั่นคงเหมือนน้ำ
ชนาดล
ชะ-นา-ดนผู้บันดาล
ชณาดล
ชะ-นา-ดนบันดาลให้เกิดปัญญา
ชณาธิป
ชะ-นา-ทิบเกิดปัญญาที่ยิ่งใหญ่
ไชยพร
ไช-ยะ-พอนประเสริฐกว่า
ชวนนท์
ชะ-วะ-นนผู้ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชลญานุช
ชน-ละ-ยา-นุดหญิงผู้มีความรู้เรืองน้ำ
ชลนที
ชน-ละ-นะ-ทีสายน้ำ
ชิตชญา
ชิด-ชะ-ยาผู้ชนะด้วยปัญญา
ชญาณ์พัฏฐ์
ชะ-ยา-พัดอำนาจที่เกิดจากความรู้
ชยณฐ
ชะ-ยะ-นะ-ถะนักปราชญ์ที่มีชัยชนะ
ชนกานต์
ชน-นะ-กานผู้เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชัยสุข
ไช-ยะ-สุกความสุขอันเกิดจากชัยชนะ
ชัยกมล
ไช-ยะ-กะ-มนชัยชนะอันเกิดจากใจ
ชญานี
ชะ-ยา-นีผู้มีความรู้
ชลนารา
ชน-ละ-นา-รารุ่งเรืองดุจสายน้ำ
ชญาณุตร์
ชะ-ยา-นุดผู้มีความรู้สูงสุด
ชนัช
ชะ-นัดผู้ทำให้เกิด
ชยธร
ชะ-ยะ-ทอนทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
ชวาล
ชะ-วานรุ่งเรือง
ชนัทดล
ชะ-นัด-ทะ-ดนผู้บันดาล
ชมภานี
ชม-พา-นี[ชมภาณี]
ชัยวุฒิ
ไช-ยะ-วุดความรู้ที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชลันรัตน์
ชะ-ลัน-รัดน้ำที่มีค่า
ชนัญ
ชะ-นันคนที่แตกต่าง, คนที่มีปัญญา
โชคลาภ
โชก-ลาบโชคและลาภ
ชัชรณา
ชัด-ระ-นาการรบของนักรบ
ชนัน
ชะ-นันคนที่ทำให้เกิด
ชนันชิตา
ชะ-นัน-ชิ-ตาผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชัญญ์ธนันท์
ชัน-ทะ-นันความรู้ที่ให้เกิดความร่ำรวยทรัพย์
ชัยวัชร
ไช-วัดผู้มีชัยชนะที่เข้มแข็ง
ชิโนทัย
ชิ-โน-ทัยผู้มีชัยชนะอันรุ่งเรือง
ชณัฐตา
ชะ-นัด-ตา
ชนิษฏ์ภัค
ชะ-นิด-พักผู้พอใจในโชค
ชมจันท์
ชม-จันมองพระจันทร์
ชลาธร
ชะ-ลา-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเลและมหาสมุทธ
ชญาวีณ
ชะ-ยา-วีนผู้ฉลาดและมีปัญญา
โชติมนต์
โช-ติ-มนผู้หลงไหลในความรุ่งเรือง
ชาญศึก
ชาน-สึกผู้ชำนาญในการรบ
ชัยพา
ไช-ยะ-พาผู้นำพาซึ่งชัยชนะ
ชาญธาดา
ชาน-ทา-ดาผู้ชำนาญในการสร้าง
ชาญวีณา
ชาน-วี-นาผู้ชำนาญในเล่นพิณ
ชวัลกร
ชะ-วัน-กอนผู้สร้างแสงสว่าง
ชญานิศวร์
ชะ-ยา-นิดผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ชมจันทร์
ชม-จันมองพระจันทร์,ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกรับประทานได้ เรียกทั่วไปว่าต้นชมจันทร์
ชนัญชา
ชะ-นัน-ชาคนที่เกิดมามีความรู้
ชนิดพันธุ์
ชะ-นิด-พันวงศ์ตระกูลที่ทำให้เกิด
เชษฐ์สุดา
เชด-สุ-ดาลูกสาวผู้เป็นใหญ่
ชนาวีร์
ชะ-นา-วีคนที่กล้าหาญ
ชาญยุทธ์
ชาน-ยุดผู้ชำนาญในการรบ
ชนันลดา
ชะ-นัน-ละ-ดาเชื้อสายของบิดา
ชนทัช
ชะ-นะ-ทัดผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ชนุตต์ณัฎฐ์
ชะ-นุด-นัด[ชนุตร์ณัฏฐ์]
ชนัญญ์ทิชา
ชะ-นัน-ทิ-ชาคนที่เกิดสองครั้งและมีความรู้
ชยนาถ
ชะ-ยะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งและมีชัยชนะ
ชิตชนก
ชิด-ชะ-นกผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชฎาภัตร
ชะ-ดา-พัดชฎาและอาหาร
ชนินทร์นาถ
ชะ-นิน-นาดผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่ในหมู่คน
ชนมภูมิ
ชน-มะ-พูมแผ่นดินเกิด,ถิ่นเกิด,บ้านเกิด, ภูมิลำเนา
ชานน
ชา-นน[ชานนท์]
ชัยทัต
ไช-ยะ-ทัดผู้ให้ชัยชนะ
ชินวัตร
ชิน-นะ-วัดผู้ชนะในกิจการทั้งปวง
ชณาภรณ์
ชะ-นา-พอน[ชนาภรณ์]
ชนกภัทร
ชะ-นก-พัดผู้ประเสริฐเหมือนบิดา
ชาญกิจ
ชาน-กิดผู้มีความชำนาญในงานที่ทำ
ชัชลักษณ์
ชัด-ชะ-ลักลักษระของทหารที่ดี
ชนันท์ธัช
ชะ-นัน-ทัด[ชนินทร์ธัช]
ชริดา
ชะ-ริ-ดาผู้เป็นดั่งน้ำ
โชษิตา
โช-สิ-ตาความสุข ความบันเทิง สตรี
ชัยรัมภา
ไช-ยะ-รัม-พานางฟ้าผู้มีชัยชนะ
ชนาชินาถ
ชะ-นา-ชิ-นาด[ชนาธิปนาถ]
ชนิตว์นันท์
ชะ-นิด-นันความยินดีของผู้ให้กำเนิด
ชลิตพงศ์
ชะ-ลิ-ตะ-พงเชื้อสายผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชยกร
ชะ-ยะ-กอนผู้สร้างชัยชนะ
ชัยพงศ์พันธุ์
ไช-ยะ-พง-พันเชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
ชนกณัฐ
ชะ-นะ-กะ-นัดนักปราชญ์ผู้ให้กำเนิด
ชายเลิศ
ชาย-เลิดชายที่ยอดเยี่ยม
ชูคม
ชู-คมยกย่องความคม
ชลี
ชะ-ลีอัญชลี
ชมพูคำ
ชม-พู-คำสีชมพูและทองคำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี