");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชัญญารัศมิ์
ชัน-ยา-รัดรัศมีแห่งความรู้
ชัญญรัสมิ์
ชัน-ยะ-รัดรัศมีแห่งความรู้
ชวัลวัฒน์
ชะ-วัน-วัดเจริญรุ่งเรือง
ชุติมนฑน์
ชุ-ติ-มน[ชุติมณฑล์]
ชัญญารัสม์
ชัน-ยา-รัดแสงแห่งความรู้
ชนะจันทร์
ชะ-นะ-จันชนะพระจันทร์
ชีวานันทร์
ชี-วา-นัน[ชีวานันท์]
ชนม์ชนก
ชน-ชะ-นกบิดาผู้ให้กำเนิด
ชนัฐกานต์
ชะ-นัด-ถะ-กานคนที่มีความรักอันมั่นคง
ไชยยันต์
ไช-ยันผู้ดีกว่าผู้อื่นจนมิอาจทัดเทียมได้
ชวนพิศ
ชวน-พิดน่ามอง
ชิตตพล
ชิด-ตะ-พนกำลังแห่งชัยชนะ
ชีวะ
ชี-วะชีพ ความเป็นอยู่
ชนาวัชร
ชะ-นา-วัดเพชรแห่งปวงชน
ชลพฤกษ์
ชน-ละ-พรึกไม้น้ำ
ชนารัศมิ์
ชะ-นา-รัดแสงสว่างของมวลชน
ไชยภูมิ
ไช-ยะ-พูมแผ่นดินที่ดีกว่า
ชลพรรษ
ชน-ละ-พัดน้ำฝน
ชัยยา
ไช-ยาผู้ชนะ
ชีวนันท์
ชี-วะ-นันความเป็นอยู่ที่น่ายินดี ยินดีในความเป็นอยู่
ชัชนนท์
ชัด-ชะ-นนความยินดีของนักรบ
ชยาวีร์
ชะ-ยา-วีชัยชนะอันกล้าหาญ
เชิดศักดิ์
เชิด-สักยกย่องอำนาจ
ชญลักษณ์
ชะ-ยะ-ลักลักษณะของผู้มีปัญญา
ชมชฎา
ชม-ชะ-ดาคำยกย่องสูงสุด
ชนะวิชย์
ชะ-นะ-วิดผู้มีชัยชนะ
ช่อลัดดา
ช่อ-ลัด-ดาช่อไม้เถา
ชุติภา
ชุ-ติ-พาแสงที่สว่างไสว
ชัยยเชษฐ
ไช-ยะ-เชดผู้เป็นใหญ่ในชัยชนะ
ชัยยเชษฐ์
ไช-ยะ-เชดการชนะที่ยิ่งใหญ่
ชลรดา
ชน-ระ-ดายินดีในน้ำ
ชวนชัย
ชะ-วะ-นะ-ไชชนะอย่างรวดเร็ว
ชาญสัก
ชาน-สักเชี่ยวชาญเรื่องต้นสัก
ชัญญนิษฐ์
ชัน-ยะ-นิดผู้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้, ความรู้ที่บริบูรณ์
ชลณภสร
ชน-นะ-พะ-สอน[ชลนภสร]
ชาญวัฒน์
ชาน-วัดเจริญอย่างรวดเร็ว
ชาณวัฒน์
ชาน-วัด[ชาญวัฒน์]
ชินวัจน์
ชิน-นะ-วัดคำพูดแห่งชัยชนะ ชนะด้วยคำพูด
โชติอภินันท์
โชด-อะ-พิ-นันยินดียิ่งในความเจริญรุ่งเรือง
ชินพันธ์
ชิน-นะ-พันชัยชนะที่ต่อเนื่องกัน
ชวนันทร์
ชะ-วะ-นัน[ชวนันทน์]
โชติทิวัตถ์
โชด-ทิ-วัดมีความสำเร็จเป็นเลิศและรุ่งเรือง
ชนัฐฎา
ชะ-นัด-ดา[ชนัฏฐา]
ชิชลักษณ์
ชิด-ชะ-ลัก[สาทิสลักษณ์]
ชโรบล
ชะ-โร-บนบัวในสายน้ำ
ชนรดี
ชน-นะ-ระ-ดีความยินดีของคน
ชลาทิพย์
ชะ-ลา-ทิบน้ำทิพย์
ชัชชนัน
ชัด-ชะ-นันคนผู้เป็นนักรบ
ชนิดาพร
ชะ-นิ-ดา-พอนพ่อผู้ประเสริฐ
ชนกวนันท์
ชะ-นก-วะ-นัน[ชนกวนันต์]
ชยันตรี
ชะ-ยัน-ตรี[ชยันตี]
ชามา
ชา-มาลูกสาว
ชลณวิทย์
ชน-นะ-วิดความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำ
ชัยเนตร
ไช-ยะ-เนดดวงตาแห่งชัยชนะ
ชิราวุทธิ์
ชิ-รา-วุด[วชิราวุธ]
ชวิริญ
ชะ-วิ-ริน[ชวิน]
ชัญณัฐ
ชัน-ยะ-นัดปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชาญานัฐ
ชา-ยา-นัด[ชญาณัฐ]
ชวินทร์
ชะ-วินเจ้าแห่งเชาว์ปัญญา เจ้าแห่งความเร็ว
ชัญญ์นิตา
ชัน-นิ-ตาผู้ได้รับการแนะนำจากผู้รู้ ได้รับการอบรมอย่างดีจากปราชญ์
ชนุดม
ชะ-นุ-ดมผู้สูงสุด ผู้ประเสริฐ
ชลธา
ชน-ละ-ทา[ชลธาร์]
ชยกฤต
ชะ-ยะ-กริดผู้ชนะแล้ว
ชัชชลิต
ชัด-ชะ-ลิดนักรบผู้รุ่งเรือง
ไชยชนะ
ไช-ชะ-นะผู้ชนะในสิ่งที่ดีกว่า
โชตติกา
โชด-ติ-กา[โชติกา]
ชุติพร
ชุ-ติ-พอนความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
ชัชชฎาภา
ชัด-ชะ-ดา-พานักรบที่มีความรุ่งเรืองสูงสุด
ชัชชฎาญา
ชัด-ชะ-ดา-ยาความรู้สูงสุดของนักรบ
ชดาภร
ชะ-ดา-พอน[ชฎาภร]
ชรัญรัสส์
ชะ-รัน-รัดผู้รอบรู้เรื่องน้ำที่สั้น
ชาริสา
ชา-ริ-สา[ชาลิสา]
ชนันทร
ชะ-นัน-ทร[ชนันธร]
ชัชพิมุข
ชัด-พิ-มุกทัพหลัง
ชุดาภัค
ชุ-ดา-พักผู้มีโชคอันรุ่งเรือง
ชัยรพ
ไช-รบชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชิดนภา
ชิด-นะ-พาใกล้ฟ้า
ชัญญกฤต
ชัน-ยะ-กริดกระทำด้วยความรู้แล้ว
ชาคริสต์
ชา-คริดการเกิดของพระคริสต์
ชัฏธวิชชัย
ชัด-ทะ-วืด-ไช
ชัญญาพัทธ์
ชัน-ยา-พัดผูกพันด้วยความรู้
ชุดาพร
ชุ-ดา-พอนส่องสว่างอันประเสริฐ
โชคชาญชัย
โชก-ชาน-ไช
ชลธาร
ชน-ละ-ทานสายน้ำ
เชาวเลิศ
เชา-วะ-เลิดมีความเร็วเป็นเลิศ
ชิราพร
ชิ-รา-พอนความเก่าที่ประเสริฐ
ชโณทัย
ชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง
ชนันรัตน์
ชะ-นัน-รัดเกิดมาดังดวงแก้วอันมีคุณค่า
ชนะภัสธ์
ชะ-นะ-พัด
ชยาวี
ชะ-ยา-วี
ชินบัญชา
ชิน-นะ-บัน-ชาคำสั่งแห่งชัยชนะ
ชนม์สิตา
ชน-สิ-ตาผู้อาศัยการเกิด
ชฎาธาร
ชะ-ดา-ทานทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ชิรภัทร
ชิ-ระ-พัดเก่าดี
ชิตวร
ชิ-ตะ-วอนมีชัยอันประเสริฐ
ชิฎชลี
ชิด-ชะ-ลีไหว้แห่งชัยชนะ
ชัยวุฒ
ไช-ยะ-วุด-ทะผู้ชนะด้วยความเจริญ
ชนิชา
ชะ-นิ-ชาผู้ที่เกิดมา
โชคพิพัฒน์
โชก-พิ-พัดเจริญในโชค
ชนกพร
ชะ-นก-พอนพรของพ่อ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี