");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชมพูนุท
ชม-พู-นุดทองเนื้อบริสุทธิ์
ชนาสิน
ชะ-นา-สินทรัพย์ของประชาชน
ชลชญา
ชน-ชะ-ยาเกิดจากน้ำ
ชาญเกียรติ
ชาน-เกียดคำสรรเสริญในความชำนาญ
ชัญกัญญา
ชัน-กัน-ยาหญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชวัลนุช
ชะ-วัน-นุดหญิงผู้รุ่งเรือง
ชยา
ชะ-ยาสายธนู
ชนชนก
ชน-ชะ-นกบิดาของปวงชน
ชิตพร
ชิด-ตะ-พอนชนะในเรื่องที่ดี
ชลัมพร
ชะ-ลำ-พอนลำธาร
ชยาทิตย์
ชะ-ยา-ทิตย์ผู้มีชัยประดุจดวงอาทิตย์
ไชยภัทร
ไช-ยะ-พัดความดีงาม,ประเสริฐ
ชฎาณัช
ชะ-ดา-นัดความรู้ดุจดั่งเครื่องสวมศีรษะ
ชไมพร
ชะ-ไม-พอนประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ช้ยณรงค์
ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ
ชวกร
ชะ-วะ-กอนผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชยพงศ์
ชะ-ยะ-พงเชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
ชลสิทธา
ชน-สิด-ทาผู้สำเร็จในเรื่องน้ำ
ชลพชิรา
ชน-พะ-ชิ-ราสายน้ำเพชร
ชนากร
ชะ-นา-กอนคนที่เป็นผู้สร้าง
ชรัตน์
ชะ-รัดผู้เกิดมามีคุณค่า
ชัยวารี
ไช-วา-รีผู้ชนะสายน้ำ
ชวารี
ชะ-วา-รีเกิดจากสายน้ำ
ชาญฉลาด
ชาน-ฉะ-หลาดเชี่ยวชาญและฉลาด
เชิญขวัญ
เชิน-ขวัญเชิญขวัญ
ชัชชลี
ชัด-ชะ-ลีการไหว้ของนักรบ
ชลิตตา
ชะ-ลิด-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชัยพร
ไช-ยะ-พอนความปราถนาในชัยชนะ
ไชยมงคล
ไช-มง-คนความเจริญในสิ่งมงคล
ชยาวิชญ์
ชะ-ยา-วิดชัยชนะแห่งปราชญ์
ชวนี
ชะ-วะ-นีสตรีที่ทำสิ่งต่างด้วยความรวดเร็ว
ชนนิพัทธ์
ชน-นิ-พัดประชาชนอยู่นิรันดร์
ชนาภรน์
ชะ-นา-พอนเครื่องประดับของประชาชน
ชนาภร
ชะ-นา-พอนผู้ค้ำจุนประชาชน
ชัชวาลย์
ชัด-ชะ-วานรุ่งเรือง
โชติภา
โช-ติ-พารัศมีอันรุ่งโรจน์
โชตนา
โช-ตะ-นาโชติช่วง
ชโนทัย
ชะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง
ชินดนัย
ชิน-นะ-ดะ-ไนบุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ(พระพุทธเจ้า)
ชัยวลัญช์
ไช-วะ-ลันเส้นทางแห่งชัยชนะ
ชญานนท์
ชะ-ยา-นนยินดีในความรู้
ชนัณชิดา
ชะ-นัน-ชิ-ดาผู้ชนะคนอื่นด้วยปัญญา
ไชยสิทธิ์
ไช-ยะ-สิดผู้สำเร็จในสิ่งที่ดีกว่า
โชคธนาเดช
โชก-ทะ-นา-เดดมีโชคเกี่ยวกับทรัพย์และอำนาจ
ชยุดา
ชะ-ยุ-ดารุ่งเรือง
ชนาธินาถ
ชะ-นา-ทิ-นาดเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชัชราช
ชัด-ชะ-ราดกษัตริย์นักรบ
ชัชฎาพร
ชัด-ชะ-ดา-พอนชฎาอันเลิศ
ชาลิษา
ชา-ลิ-สา[ชาลิสา]
ชนะกันต์
ชะ-นะ-กันชนะในความรัก
ชลวารี
ชน-วา-รีสายน้ำ
ชุตินันท์
ชุ-ติ-นันยินดีในความสว่างไสวรุ่งเรือง
ชนันท์วัลย์
ชะ-นัน-วันเชื้อสายที่เกิดมาทำให้เกิดความยินดี
ชายชาติ
ชาย-ชาดเกิดเป็นชาย
ชดาภรณ์
ชะ-ดา-พอน[ชฎาภรณ์]
ชัยพล
ไช-ยะ-พนกำลังแห่งชัยชนะ
ช่อทิพย์
ช่อ-ทิบช่อดอกไม้สวรรค์
ชูเวช
ชู-เวดแพทย์ที่น่ายกย่อง, ยกย่องแพทย์
ชุลีรัตน์
ชุ-ลี-รัดการไหว้อันสูงค่า
ชัยอนันต์
ไช-อะ-นันชนะมากมาก, ชนะไม่มีที่สิ้นสุด
ชเนศ
ชะ-เนดผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ไชยพันธุ์
ไช-ยะ-พันเชื้อสายผู้เจริญกว่า
ชยาภัทร
ชะ-ยา-พัดผู้มีชัยชนะและความเจริญ
ชนันท์ธิดา
ชะ-นัน-ทิ-ดาลูกสาวที่เกิดจากความรัก,ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
ชญตว์
ชะ-ยดความฉลาดมีสติปัญญา
ชัชฎา
ชัด-ชะ-ดาชฎา
ชนะชล
ชะ-นะ-ชนชนะสายน้ำ
ชิษนุศา
ชิด-นุ-สา
ชารีม
ชา-รีม
ชัยโรจน์
ไช-ชะ-นะรุ่งเรืองในชัยชนะ
ชยามร
ชะ-ยา-มอนชัยชนะของเทวดา,ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
ชรัญญา
ชะ-รัน-ยาผู้รอบรู้เรื่องน้ำ
ชาลินี
ชา-ลิ-นีความปรารถนา
ชนกนาถ
ชะ-นก-นาดพ่อผู้เป็นที่พึ่งของลูก,ผู้เป็นที่พึ่งของพ่อ
ชลรชา
ชน-ระ-ชาสายน้ำแห่งความถูกใจ
ชุดาภรณ์
ชุ-ดา-พอนแสงสว่างจากเครื่องประดับ
ชยุต
รุ่งเรืองรุ่งเรือง
ชัยพงศ์
ไช-ยะ-พงเชื้อสายผู้มีชัยชนะ
ชลกร
ชน-ละ-กอนเมฆหรือมหาสมุทร
ชิณษาภักดิ์
ชิน-สา-พัก
ชริตา
ชะ-ริ-ตามีน้ำ
ไชยทัศน์
ไช-ทัดความเห็นที่ดีกว่า
ชยุตพงศ์
ชะ-ยุด-ตะ-พงวงศ์ตระกูลที่มีความรุ่งเรือง
ชาลิตา
ชา-ลิ-ตาผู้เป็นดั่งตาข่าย
ชิณวัฒน์
ชิน-นะ-วัด[ชินวัฒน์]
ชลรวิชญ์
ชน-ละ-วิดความรู้เกี่ยวกับพระอาทิตย์และน้ำ
ชุติมนต์
ชุ-ติ-มนความรุ่งเรืองที่น่าหลงไหล
ชัยนาถ
ไช-นาดที่พึ่งแห่งชัยชนะ
ชนารดี
ชะ-นา-ระ-ดีเป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชาติธรรม
ชาด-ติ-ทำการเกิดของธรรมะ
โชคชัย
โชก-ไชโชคดีและชัยชนะ
ชิตาพร
ชิ-ตา-พอนชัยชนะอันประเสริฐ
โชติพิศาล
โชด-ไพ-สานความรุ่งเรืองที่กว้างไกล
ชัยโชติ
ไช-ยะ-โชดความรุ่งเรืองแห่งชัยชนะ
ชีวาโชติ
ชี-วา-โชดผู้มีความรุ่งเรืองในชีวิต
ชนัญกร
ชะ-นัน-ยะ-กอนผู้สร้างคนที่มีปัญญา
ชัญญาพัชร์
ชัน-ยา-พัดผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
ชมธร
ชม-ทอนทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ
ชนันท์กานต์
ชะ-นัน-กาน
ชนินทร
ชะ-นิน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี