");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชลิกา
ชะ-ลิ-กาผู้ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ชนสรณ์
ชน-นะ-สอนผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชัญญาภัค
ชัน-ยา-พักผู้โชคดีในเรื่องความรู้
ชลีพรรณ
ชะ-ลี-พันวงศ์ตระกูลที่มีความนอบน้อม
ชญานิศา
ชะ-ยา-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในสติปัญญา
ชุดา
ชุ-ดาส่องแสง, รุ่งเรือง
ชินณพัฒน์
ชิน-นะ-พัดผู้ชนะและเจริญในความรู้
ชาลิศา
ชา-ลิ-สาเจ้าแห่งตาข่าย
ชมชนก
ชม-บิ-ดาชื่นชมบิดา
ชุดาภา
ชุ-ดา-พาแสงสว่างอันรุ่งเรือง
ชนิภรณ์
ชะ-นิ-พอนผู้ค้ำจุนคนทั้งหลาย
ชนิศรณ์
ชะ-นิ-สอนผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชรินทร์กานด์
ชะ-ริน-กานแม่น้ำอันเป็นที่รัก
ชิษณุกร
ชิด-สะ-นุ-กอนผู้สร้างชัยชนะ
ชิษณุภร
ชิด-สะ-นุ-พอนผู้ค้ำจุนชัยชนะ
ชิษณุวัต
ชิด-สะ-นุ-วัดผู้ประพฤติแห่งชัยชนะ
ชิษณุภพ
ชิด-สะ-นุ-พบแผ่นดินแห่งชัยชนะ
ชิษณุพล
ชิด-สะ-นุ-พนกำลังแห่งชัยชนะ
ชิษณุพน
ชิด-สะ-นุ-พนป่าไม้แห่งชัยชนะ
ชิษณุพนธ์
ชิด-สะ-นุ-พนผูกพันด้วยชัยชนะ
ชิษณุกิตติ์
ชิด-สะ-นุ-กิดเกียรติของพระนารายณ์
ชิษณุกฤษฎ์
ชิน-นะ-กริดต้นกล้าแห่งชัยชนะ
ชยาภา
ชะ-ยา-พาแสงสว่างแห่งชัยชนะ
ชยามล
ชะ-ยา-มนชัยชนะที่บริสุทธิ์
ชญานิศ
ชะ-ยา-นิดเจ้าแห่งความรู้, นักปราชญ์
ชุติกาญจน์
ชุ-ติ-กานรุ่งเรืองดั่งทอง
ชยิสรา
ชะ-ยิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในชัยชนะ
ชรัณ
ชะ-รันการต่อสู้ที่มีชัย
ชลธร
ชน-ละ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชนิตร์นันท์
ชะ-นิด-นันบ่อเกิดของความยินดี
ชนาธิป
ชะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชัชปพน
ชัด-ชะ-ปะ-พนนักรบที่บริสุทธิ์
ชัยนันทน์
ไช-ยะ-นันยินดีในชัยชนะ
ชยากร
ชะ-ยา-กอนผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชุติลักษณ์
ชุ-ติ-ลักลักษณะของความรุ่งเรือง
ชุตินาฏ
ชุ-ติ-นาดหญิงสาวที่รุ่งเรือง
ชยาภรณ์
ชะ-ยา-พอนค้ำจุนชัยชนะ
ชุติรัตน์
ชุ-ติ-รัดดวงแก้วที่รุ่งเรือง
ชนิญานันทน์
ชะ-นิ-ยา-นันคนที่มีความยินดีในความรู้
ชญาณ์นัทธ์
ชะ-ยาน-นัดผู้ผูกพันด้วยความรู้
ชัญญกร
ชัน-ยะ-กอนผู้ทำให้เกิดความรู้
ชัยบดินทร์
ไช-บอ-ดินชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
ชนวีร์ศักดิ์
ชน-นะ-วี-สักคนที่มีอำนาจและความกล้าหาญ
ชลภิรมย์
ชน-ละ-พิ-รมสายน้ำที่น่ายินดี
ชาติอาชาไนย
ชาด-อา-ชา-ไนผู้เกิดมามีความรู้อย่างรวดเร็ว
ชมชื่น
ชม-ชื่นชื่นชม
ชิษณุภณ
ชิด-สะ-นุ-พนคำพูดแห่งชัยชนะ
ชิติพัทธ์
ชิ-ติ-พัดผู้เกี่ยวข้องกับชัยชนะ, ผู้เกี่ยวพันด้วยชัยชนะ
ชุติพงศ์
ชุ-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
ชนม์นิภา
ชน-นิ-พาเกิดมาเสมอกัน
ชาคริยา
ชา-คริ-ยาความเพียร
ชนม์พิสุทธิ์
ชน-พิ-สุดผู้ที่เกิดมามีชีวิตบริสุทธิ์
ชญานภัส
ชะ-ยาน-พัดแสงสว่างแห่งความรู้
ชัยวิทย์
ไช-ยะ-วิดความรู้ที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชาติชนะ
ชาด-ชะ-นะผู้เกิดมามีชัยชนะ
ช่องแก้ว
ช่อง-แก้วช่องของแก้ว
ชวนากร
ชะ-วะ-นา-กอนผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวณัฎฐ์
ชะ-วะ-นัดนักปราชญ์ผู้มีเชาว์ปัญญา
เชิญณภัค
เชิน-นะ-พักผู้ทำให้เกิดโชคจากความรู้
ชนัญธิดา
ชะ-นัน-ทิ-ดาลูกสาวที่มีความรู้
ชัยอานันท์
ไช-อะ-นันชัยชนะอันน่ายินดี
โชคดี
โชก-ดีสิ่งที่ไม่คาดฝันและดี
ชัญญาพรรษ
ชัน-ยา-พัดฝนที่เกิดจากความรู้, ฝนเทียม
ชนาพัช
ชะ-นา-พัดคนที่อยู่ในกรอบ, คนที่อยู่ในระเบียบแบบแผน
โชติศ
โช-ติดเจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ชัยกรณ์
ไช-ยะ-กอนกระทำซึ่งชัยชนะ
ชานุต
ชา-นุดผู้เกิดมาได้รับการสรรเสริญ
ชัชชฏา
ชัด-ชะ-ดาชฎาของนักรบ
ชณัทดา
ชะ-นัด-ทะ-ดาผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ชณัทดล
ชะ-นัด-ทะ-ดนผู้เกิดมาบันดาลให้เกิดความรู้
ไชยศักดิ์
ไช-ยะ-สักมีอำนาจเหนือกว่า
ชำนาญ
ชำ-นานเชี่ยวชาญ
ชมพูพรรณ
ชม-พู-พันเชื้อสายต้นหว้า,ผู้มีผิวสีชมพู
ชยชล
ชะ-ยะ-ชนสายน้ำแห่งชัยชนะ
ชญชล
ชะ-ยะ-ชนสายน้ำแห่งความรู้
ชัชชญา
ชัด-ชะ-ยาความรู้ของนักรบ
ไชยวัฒน์
ไช-ยะ-วัดเจริญกว่า
ชื่นกมล
ชื่น-กะ-มนชื่นใจ
ชมขวัญ
ชม-ขวันชมมิ่งขวัญ
ชนม์รวิชญ์
ชน-ระ-วิดผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้อันรุ่งเรือง
ชลิต
ชะ-ลิดผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชนกมนต์
ชะ-นะ-กะ-มนผู้ที่รักในผู้ให้กำเนิด
ชัยยศ
ไช-ยดผู้มีเกียรติและชัยชนะ
ชัญญารัตน์
ชัน-ยา-รัดดวงแก้วแห่งปัญญา
ชาลี
ชา-ลีผู้เป็นดั่งตาข่าย
ชนานาถ
ชะ-นา-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนันธร
ชะ-นัน-ทอนผู้ค้ำจุนคนอื่น
ชวลิต
ชะ-วะ-ลิดรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ สว่าง
ชนน
ชะ-นนการเกิด
ชิตพล
ชิด-ตะ-พนกำลังที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชัยโย
ไช-โยมีชัยชนะ
ชกัญญา
ชะ-กัน-ยาหญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์และมีความมั่งคั่ง
ชุติญา
ชุ-ติ-ยาผู้มีปัญญารุ่งเรือง
ชินกร
ชิน-นะ-กอนผู้สร้างชัยชนะ
โชคอนันต์
โชก-อะ-นันผู้มีโชคดีไม่สิ้นสุด
ชวัลวิทย์
ชะ-วัน-วิดความรู้อันรุ่งเรือง
ชนันพร
ชะ-นัน-พอนคนที่ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
ชัยมงคล
ไช-ยะ-มง-คนสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญและประสบชัยชนะ
ชนญาดา
ชน-นะ-ยา-ดาคนที่เป็นนักปราชญ์
ชยวงศ์
ชะ-ยะ-วงเชื้อสายผู้มีชัยชนะ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี