");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชณิชา
ชะ-นิ-ชา
ชามินท์
ชา-มิน
ชะม้อย
ชะ-ม้อย[ชม้อย]
ชวดล
ชะ-วะ-ดนเนรมิตอย่างรวดเร็ว,บัลดาลเชาว์ปัญญา
ชนพัฒน์
ชน-นะ-พัดคนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ชญานิน
ชะ-ยา-นินนักปราชญ์
ชนัทนันท์
ชะ-นัด-ทะ-นันผู้มีความสุขจากการให้ผู้อื่น
ชนะยุทธ
ชะ-นะ-ยุดมีชัยชนะในการรบ
ชัชชนนท์
ชัด-ชะ-นนความยินดีที่เกิดจากนักรบ
ชยุตม์
ชะ-ยุดมีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ชิดจันทร์
ชิด-จันใกล้ชิดดวงจันทร์
ชลธิศรา
ชน-ละ-ทิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในทะเล
ชาริศา
ชา-ริ-สาผู้เป็นใหญ่ในความรัก
ชยพร
ชะ-ยะ-พอนชัยชนะที่ประเสริฐ
ชินกฤษฎิ์
ชิน-นะ-กริดปัญญาที่ทำให้เกิดชัยชนะ
ชนทิชา
ชน-นะ-ทิ-ชาพราหมณ์
ชนัญทิพย์
ชะ-นัน-ยะ-ทิบผู้เก่งกล้าในความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์
ชนกชญา
ชะ-นก-ชะ-ยาความรู้ของผู้ให้กำเนิด หมายถึง ความรู้ของบิดา
ชาญวิทย์
ชาน-วิดความรู้ที่ทำให้เกิดความชำนาญ
ชิษณุพงษ์
ชิด-สะ-นุ-พงวงศ์ตระกูลที่มีชัยชนะ
ชลัญญา
ชะ-ลัน-ยาความรู้เกี่ยวกับน้ำ
ชญานิษฐ์
ชะ-ยา-นิดผู้สำเร็จในความรู้, ผู้มีความรู้อันน่ายินดี
ชลทรัพย์
ชน-ละ-ทรับผู้มีทรัพย์ที่เกิดแต่สายน้ำ,ผู้มีน้ำเป็นทรัพย์
ชัยธนันท์
ไช-ยะ-ทะ-นันชัยชนะที่ทำให้พระเจ้าแผ่นดินทรงยินดี
ชรินทร
ชะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในน้ำ,เจ้าแห่งท้องน้ำ
ชรินทร์ทิพย์
ชะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ชวนฝัน
ชวน-ฝันทำให้นึกถึง(ฝันถึง)
ชุติมณฑน์
ชุ-ติ-มนมีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
ชมพูนุช
ชม-พู-นุดทองเนื้อเก้า, ทองคำบริสุทธิ์
ไชยา
ไช-ยาดีกว่า เจริญกว่า
ชรัช
ชะ-รัดผู้เกิดแต่น้ำ
ชลอ
ชะ-ลอ[ชะลอ]
ชรินธร
ชะ-ริน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งการประดับ
ชวิณวัฒน์
ชะ-วิน-วัดผู้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วในการเจ้าหนี้
ชัญญรัชต์
ชัน-ยา-รัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ชนเทพ
ชน-นะ-เทบผู้ที่เกิดแต่เทวดา
ชัชพงศ์
ชัด-ชะ-พงเชื้อสายนักรบ
ชาญวิศว์
ชาน-วิดผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่ง
ชวนินทร์
ชะ-วะ-นินเจ้าแห่งความเร็ว
ชินาธิป
ชิ-นา-ทิบเจ้าแห่งชัยชนะ
ชยณัฐ
ชะ-ยะ-นัดชัยชนะของนักปราชญ์
ชลนริส
ชน-ละ-นะ-ริดคนที่ยิ่งใหญ่ในน้ำ
ชนิภา
ชะ-นิ-พาเกิดความเท่าเทียมกัน
เชษฐ์ธิดา
ช-ธ-ดลูกสาวคนโต, ลูกสาวที่เป็นใหญ่
ชัชชัย
ชัด-ไชชัยชนะของนักรบ
ชนะพล
ชะ-นะ-พนกำลังแห่งชัยชนะ
ชนิดา
ชะ-นิ-ดาพ่อ, ผู้ให้กำเนิด
ชมนภา
ชม-นะ-พาชื่นชมท้องฟ้า, ดูท้องฟ้า
ชนาภา
ชะ-นา-พาแสงสว่างของปวงชน
ชาติชาย
ชาด-ชายสมกับเป็นบุรุษ
ชลชนก
ชน-ละ-ชะ-นกผู้ทำให้เกิดสายน้ำ
ชนมณี
ชน-มะ-นีคนที่มีค่ายิ่ง
ชาญชัย
ชาน-ไชชัยชนะที่เกิดจากความชำนาญ
ชวิศ
ชะ-วิดเจ้าแห่งเชาว์ปัญญา
ชาติชีวิน
ชาด-ชี-วินการเกิดขึ้นของชึวิต
ชูเกียรติ
ชู-เกียดเชิดชูสิ่งที่ควรสรรเสริญ
ชลณกานต์
ชน-ละ-นะ-กานผู้เป็นที่รักสายน้ำแห่งความรู้
ชนะพันธ์
ชะ-นะ-พันผู้ชนะความผูกพัน,ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยชัยชนะ
ชญาณ์นันท์
ชะ-ยา-นันผู้ยินดีในความรู้
ช่อฤทัย
ช่อ-รึ-ไทช่อใจ
ชนัญญ
ชะ-นัน-ยะคนที่แตกต่างจากคนอื่น
ชนัญญา
ชะ-นัน-ยาผู้ที่แตกต่างจากคนอื่น
ชวัลลักษณ์
ชะ-วัน-ลักลักษณะที่งดงาม
เชื้อชาย
เชื้อ-ชายผู้สืบต่อที่เป็นชาย
ชินณวรรธน์
ชิน-นะ-วัดผู้ชนะด้วยความรู้ที่เจริญงอกงาม
ชีวานันท์
ชี-วา-นันชีวิตที่มีความสุข
ชาวินท์
ชา-วินผู้เกิดมาพบ
ชวิณวัต
ชะ-วิน-วัด[ชวินวัต]
ชีวานนท์
ชี-วา-นนผู้มีความสุขในชีวิต
ชลิตา
ชะ-ลิ-ตาผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชวินวัต
ชะ-วิน-วัดผู้ประพฤติด้วยความรวดเร็ว
ชัญญธรณ์
ชัน-ยะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ชลธิชา
ชน-ทิ-ชาผู้เกิดในน้ำ, พระลักษมี
ชยางกูร
ชะ-ยาง-กูนหน่อเนื้อของผู้ชนะ เชื้อสายของผู้ชนะ
ชิดชนก
ชิด-ชะ-นกผู้อยู่ใกล้บิดา
ชุติมันต์
ชุ-ติ-มันผู้มีความรุ่งเรือง,ผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง
ชโลธร
ชะ-โล-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชีวัน
ชี-วันมีชีวิต
ชุติมา
ชุ-ติ-มาผู้เจริญรุ่งเรือง
ชัยกฤต
ไช-ยะ-กริดการกระทำแห่งชัยชนะ
ชวัลรัศมิ์
ชะ-วัน-รัดรัศมีที่งดงาม
พิตรพิบูล
พิด-พิ-บูนผู้มีทรัพย์มาก
ชฎารัศมิ์
ชะ-ดา-รัดชฎาที่มีความรุ่งเรือง
ชญาณิศา
ชะ-ยา-นิ-สาเจ้าแห่งความรู้
ชนานันท์
ชะ-นา-นันความยินดีของหมู่คน
ชยานันท์
ชะ-ยา-นันชัยชนะที่น่ายินดี
ชุติภัทร
ชุ-ติ-พัดความเจริญรุ่งเรือง
ชนภัชชา
ชน-นะ-พัด-ชาคนที่เกิดมาจำแนก
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี