");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ช นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ช นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ชัชนันท์
ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ หรือนักรบผู้มีความสุข
ชุณหพิมาน
ชุน-หะ-พิ-มานที่อยู่ของเทวดา(วิมาน)อันมีสีขาว
ชนกนันท์
ชะ-นก-นันเป็นที่ยินดีของบิดา
ชัยชนะ
ไช-ชะ-นะชัยชนะ
ชนากานต์
ชะ-นา-กานเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชนิดาภา
ชะ-นิ-ดา-พาทำให้เกิดรัศมี
ชุติเดช
ชุ-ติ-เดดมีเดชอันรุ่งเรือง
ชวิน
ชะ-วินมีความไว มีเชาวน์ปัญญา
ชัยธวัช
ไช-ทะ-วัดผู้นำแห่งชัยชนะ
ชลธิศ
ชน-ละ-ทิดชลธี ทะเล,ผู้เป็นใหญ่ในทะเล
ชัญญานุช
ชัน-ยา-นุดน้องสาวผู้ประเสริฐ
ชัญญา
ชัน-ยาผู้ประเสริฐ ผู้รู้
ชนาภัทร
ชะ-นา-พัดคนดี คนเจริญ
ชญา
ชะ-ยาความรู้
ชัยนครินทร์
ไช-นะ-คะ-รินเจ้าเมืองผู้มีชัย
ชมัยพร
ชะ-ไม-พอนผู้มีพรสองประการ
โชติกา
โช-ติ-กาผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
ชลกนก
ชน-กะ-หนกสายธารแห่งทองคำ
ชนินทร์
ชะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่ชน
ชลณัฐชา
ชน-นัด-ถะ-ชาผู้มีความรู้ประดุจสายน้ำ
ชยพล
ชะ-ยะ-พนมีพลังคือชัยชนะ
ชญาดา
ชะ-ยา-ดาผู้รู้, ผู้เข้าใจ
ชญาภา
ชะ-ยา-พาผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
โชติรส
โช-ติ-รดแก้ววิเศษชนิดหนึ่งมีรัศมีรุ่งเรือง
ชุติพนธ์
ชุ-ติ-พนเกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง
ชนกันต์
ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
ชยธิการ
ชะ-ยะ-ทืิ-กานชัยชนะที่กระทำไว้มากยิ่ง
ชนก
ชะ-นกพ่อ, ชายผู้ให้กำเนิด
ชัญญาพัชญ์
ชัน-ยา-พัดผู้อยู่ในกรอบอันประเสริฐ
ชัยวัฒน์
ไช-ยะ-วัดเจริญด้วยความชนะ
ชาคริต
ชา-คริดตื่น ระวัง
ชัยณรงค์
ไช-นะ-รงนักรบผู้มีชัยชนะ
ชณัญทิตา
ชา-นัน-ทิ-ตาเกิดความรู้อันรุ่งเรือง
ชนัญชิดา
ชะ-นัน-ชิ-ดาผู้ชนะคนอื่นด้วยความรู้
ชัญญภัทร
ชัน-ยะ-พัดผู้มีสิริมงคลอันประเสริฐ
ชนม์ณภัทร
ชน-นะ-พัดการเกิดของความดีงามและความรู้
ชนันวรัช
ชะ-นัน-วะ-รัดไม่มีความหมายของชื่อ
ชลดา
ชะ-ละ-ดาลูกคลื่น
ชลลดา
ชน-ละ-ดาลูกคลื่น
ชิชญาอร
ชิด-ชะ-ยา-ออนหญิงงามผู้ใคร่รู้
ชิสา
ชิ-สาคำเรียกผู้เป็นใหญ่
ชูชาติ
ชู-ชาดเชิดชูการเกิด,เชิดชูประเทศ
ชัยรัตน์
ไช-รัดผู้มีชัยชนะอันยอดเยี่ยม
ชิษณุชา
ชิด-นุ-ชาเกิดจากผู้ชนะ
ชนมน
ชะ-นะ-มนใจของคน ผู้เป็นดุจดวงใจของคน
ชนิกานต์
ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้ให้กำเนิด
ชนิตา
ชะ-นิ-ตาให้เกิด มารดา
ชิษณุพงศ์
ชิด-สะ-นุ-พงเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
ชนา
ชะ-นาผู้คน
ชวิศา
ชะ-วิ-สาเจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา
ชาลิสา
ชา-ลิ-สาเจ้าแห่งความรุ่งเรือง,เจ้าแห่งสายใย
ชยาพล
ชะ-ยา-พนมีพลังคือชัยชนะ
ชุลีพร
ชุ-ลี-พอรไหว้สิ่งประเสริฐ,ผู้ประเสริฐในการไหว้
ชัญญาณัฏฐ์
ชัน-ยา-นัดปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชฎาพร
ชะ-ดา-พอนเครื่องสวมศีรษะ
ชฎาณัฏฐ์
ชะ-ดา-นัดเครื่องสวมศีรษะของนักปราชญ์
ชัญญาอร
ชัน-ยา-ออนสตรีผู้มีความรู้
ชินนภา
ชิน-นะ-พาชนะฟ้า
เชาวลิต
เชา-วะ-ลิดผู้มีเชาว์ปัญญา
ชัชฎาพัทธ์
ชัด-ชะ-ดา-พัดการผูกชฏา
ชิโนรส
ชิ-โน-รดลูกของผู้มีชัยชนะ
ชนินาถ
ชะ-นิ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชัชยากร
ชัด-ชะ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
ชาตรี
ชา-ตรีผู้ที่มีศิลปะวิชาอาคมหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้
ชฎาภา
ชะ-ดา-พายอดแห่งแสงสว่าง, แสงสว่างที่สูงสุด
ชฎานิภา
ชะ-ดา-นิ-พาเสมอด้วยสิ่งสูงสุด
ชฎานิดา
ชะ-ดา-นิ-ดาผู้ฝึกอบรมในสิ่งสูงสุด
ชฎานุช
ชะ-ดา-นุดหญิงสาวที่สูงสุด
ชฎากานต์
ชะ-ดา-กานผู้เป็นที่รักอันสูงสุด
ชฎาธิดา
ชะ-ดา-กานชฎาของลูกสาว, ลูกสาวที่เป็นเลิศ
ชุมพล
ชุม-พนรวมกำลัง
ชารินทร์
ชา-รินหญิงที่เป็นใหญ่ในความรํก
ชฐาลักษณ์
ชะ-ถา-ลักลักษณะของผู้ที่เกิดมามั่นคง
ชนัดดา
ชะ-นัด-ดาผู้ให้กำเนิด
ชฎาภรณ์
ชะ-ดา-พอนเครื่องประดับมวยผม
ชลทิศ
ชน-ละ-ทิดทะเล,มหาสมุทร
ชลธี
ชน-ละ-ทีทะเล
ชลิยา
ชะ-ลิ-ยาผู้ปราถนาในสายน้ำ
ชาติพญา
ชาด-พะ-ยาเชื้อสายผู้มีอำนาจ
ชนัต
ชะ-นัดประชากร
ชวภณ
ช-ว-ภการกล่าวอย่างมีเชาว์ปัญญา
ชาลิดา
ชา-ลิ-ดาหญิงผู้มีเสน่ห์
ชนิสรา
ชะ-นิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งหลาย
ชนิศภพ
ชะ-นิด-สะ-พบแผ่นดินของผู้อยู่เหนือคนทั้งหลาย, แผ่นดินของพระราชา
ชุติณัฏฐ์
ชุ-ติ-นัดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ชนิตสิรี
ชะ-นิด-สิ-รีความเป็นมงคลที่เกิดจากมารดา
ชัยยุทธ
ไช-ยุดการรบที่มีชัยชนะ
ชัชนันทน์
ชัด-ชะ-นันความยินดีของนักรบ
ชาญณรงค์
ชาน-นะ-รงผู้ชำนาญในการรบ, ผู้กระทำการรบด้วยความชำนาญ
ชยทัต
ชะ-ยะ-ทัดผู้ให้ชัยชนะ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี