");
astrology
ชื่อมงคลหมวด บ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร บ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
บัวผา
บัว-ผา
บรรลือฤทธิ์
บัน-ลือ-ริดอำนาจที่มีชื่อเสียง
บุญวศัลย์ศยา
บุน-วะ-สัน-สะ-ยาอยู่อย่างไม่มีทุกข์โศกเพราะความดี
บุญเพ็ญ
บุน-เพ็นผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดี
บัวผิน
บัว-ผินบัวหิน
บุญญาธิการ
บุน-ยา-ทิ-กานบุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่ง
บุญชวนะ
บุน-ยะ-ชะ-วะ-นะผู้มีเชาว์ปัญญาในการทำความดี
บัวลม
บัว-ลม
บุณย์ณดา
บุน-นะ-ดานักปราชญ์ผู้มีบุญ
บารมี
บา-ระ-มีคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
บารเมษฐ์
บา-ระ-เมดฐานะสูงสุด
เบญจพรรณ
เบ็น-จะ-พันห้าสี, ห้าชนิด
บุษรินทร์
บุด-สะ-ริน
เบญจมาส
เบ็น-จะ-มาดเดือนห้า
บุษยพรรณ
บุด-สะ-ยะ-พันผู้มีผิวพรรณดุจดอกบัว
บุญญารัตน์
บุน-ยา-รัดความดีอันมีค่าเปรียบได้กับแก้วมณี
บัวทอง
บัว-ทองดอกบัวทองคำ, ดอกบัวที่งดงามดุจทองคำ
บัลลังก์
บัน-ลังแท่น
บดินทรเดชา
บอ-ดิน-ทะ-ระ-เด-ชาอำนาจแห่งพระเจ้าแผ่นดิน
บุญเกื้อ
บุน-เกื้อความดีที่คอยหนุน
เบญญาภัค
เบ็น-ยา-พักฉลาดและโชคดี
เบญญทิพย์
เบ็น-ยะ-ดาฉลาดดั่งมาจากสวรรค์
บุญภัทรสรณ์
บุน-พัด-สอนความดีความเจรืญอันเป็นที่พึ่ง
บุญวรรณ์
บุน-วันเชื้อสายผู้มีบุญ
บานเย็น
บาน-เย็นชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
เบญจมา
เบ็น-จะ-มาครบ ๕ ที่ ๕
เบญจวีณ์
เบ็น-จะ-วีพิณทั้ง ๕
บัณยดา
บัน-ยะ-ดาความมีค่าควรแก่การสรรเสริญ
บารเมฐ
บา-ระ-เมดฐานะสูงสุด
บัวลอย
บัว-ลอยชื่อขนมไทยชนิดหนึ่ง
บรรจง
บัน-จงตั้งใจทํา
บุณณดา
บุน-นะ-ดาเต็มบริบูรณ์
เบญจภัทร
เบ็น-จะ-พัดความเจริญ ๕ ประการ
บุริมนาถ
บุ-ริม-นาดเป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุญสุตา
บุน-สิ-ตาบุตรสาวผู้มีบุญ
บุญเยี่ยม
บุน-เลิดบุญอันเป็นเลิศ
บุษราคัม
บุด-สะ-รา-คำพลอยสีเหลือง
บังอร
บัง-ออนนางงาม
บุษยสิริ
บุด-สะ-ยะ-สิ-หริผู้งดงามดุจดอกบัว
บรรยิน
บัน-ยิน
บังเอิญ
บัง-เอินที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
บุญญาพร
บุน-ยา-พอนประเสริฐด้วยความดี
บุญเขต
บุน-ยะ-เขดเนื้อนาบุญ
บวรกานต์
บอ-วอน-กานประเสริฐและน่ารัก
บุษกร
บุด-สะ-กอนดอกบัวสีนํ้าเงิน, บัว
บุญธิชา
บุน-ทิ-ชาผู้เกิดมามีบุญ
บรรยวัสถ์
บัน-ยา-วัดมั่นคงไม่หวั่นไหว
บัณฑิตา
บัน-ทิ-ตาบัณฑิต
บุษรากร
บุด-สะ-รา-กอนบ่อเกิดแห่งพลอยสีเหลือง
บำเหน็จ
บำ-เหน็ดรางวัล ค่าเหนื่อย ค่าความชอบเป็นพิเศษ
บุญยืน
บุน-ยืนการตั้งอยู่ในความดี
บรรพต
บัน-พดภูเขา
บุญญภัสร์
บุน-ยะ-พัดแสงสว่างแห่งบุญ
บรรจบ
บัน-จบครบ,จดกัน,สมทบ
บวรวงศ์
บอ-วอ-ระ-วงวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ
บัณฑิตวงศ์
บัน-ดิด-วิดเชื้อสายของคนดี
บำรุงกร
บำ-รุง-กอนต้นเหตุแห่งความเจริญ
บวรวรรณ
บะ-วอน-วันผิวพรรณอันประเสริฐ
เบญชญา
เบ็น-ยะ-ชะ-ยานักปราชญ์ ผู้มีความรู้และฉลาด
บุญญาศรี
บุน-ยา-สีความดีอันเป็นมงคล
บุญช่วย
บุน-ช่วยความดีที่ช่วยเหลือ
บุญหลง
บุน-หลงความดีที่น่าหลงไหล
บรรณสรณ์
บัน-นะ-สอนมีที่พึ่งคือหนังสือ มีความรู้เป็นที่พึ่ง
บุลากร
บุ-ลา-กอนบ่อเกิดอันไพศาล,ขุมทรัพย์มหาศาล
บงกชธร
บง-กด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งดอกบัว
บุญธาดา
บุน-ยะ-ทา-ดาผู้มีบุญ
บุปผาพรรณ์
บุบ-ผา-พันผู้มีผิวดุจดอกไม้
บุปผา
บุบ-ผาดอกไม้
บุศรารินทร์
บุด-สะ-รา-ริน
บุปผาพรรณ
บุบ-ผา-พันผู้มีผิวดุจดอกไม้
เบญจรงค์
เบ็น-จะ-รงห้าสี,เครื่องลายครามของไทยในสมัยสุโขทัย
บุญรัก
บุน-รักรักในความดี
เบญจณัฐฏ์
เบ็น-จะ-นัดปราชญ์ทั้ง ๕
บุรากร
บุ-รา-กอนผู้สร้างเมือง
บุญล่อง
บุน-ล่อง
บัณทัต
บัน-ทัดผู้ให้ทรัพย์สิน
บุญสวน
บ-สสวนแห่งความดี
บุญญิศา
บุน-ยิ-สาผู้เป็นใหญ่ในความดี
บุญญฤทธิ์
บุน-ยะ-ริดอำนาจวิเศษแห่งบุญ
บริบูรณ์
บอ-ริ-บูนครบถ้วน เต็มที่ เต็มเปี่ยม
บุญชู
บุน-ชูเชิดชูความดี
บุญมี
บุน-มีมีความดี
บุษรา
บุด-สะ-ราพลอยสีเหลือง
บัวแก้ว
บัว-แก้วเป็นตราประจำกระทรวงการต่างประเทศในอดีต
บุญจอง
บุน-จองจองความดี
บำรุง
บำ-รุงทําให้งอกงาม ทําให้เจริญ
บุพรัตน์
บุ-พะ-รัดแก้วมณีในอดีต
เบญจมาภรณ์
เบ็น-จะ-มา-พอนเครื่องประดับทั้ง ๕ ประการ
บุญทิวา
บุน-ทิ-วาวันดี วันแห่งความดี
เบญจณิกา
เบ็น-จะ-นิ-กาความรู้ ๕ ประการ
บุญญารัศมิ์
บุน-ยา-รัดรัศมีแห่งบุญ
บุญทวึ
บุน-ทะ-วีความดีที่เพิ่มขึ้น
บวรนันท์
บอ-วอ-ระ-นันความยินดีอันประเสริฐ
บัวทิพย์
บัว-ทิบบัวสวรรค์
บุญจง
บุน-จงทำความดีอย่างตั้งใจ
บุญเฮือง
บุน-เฮืองความดีที่รุ่งเรือง
บุญรัตน์
บุน-ยะ-รัดความดีที่มีคุณค่า
บุญสุภา
บุน-สุ-ภาความเจริญงอกงามที่เกิดจากความดี
บรรณวัฒน์
บัน-นะ-วัดผู้ที่เจริญงอกงามด้วยหนังสือ
เบญญา
เบน-ยาปัญญา
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี