");
astrology
ชื่อมงคลหมวด บ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร บ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
บวรพัฒน์
บอ-วอน-พัดผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันประเสริฐเป็นเลิศ
บรรยาย
บัน-ยายเล่า,ชี้แจง,อธิบาย,นำเสนอ
บุษยทิพย์
บุด-สะ-ยะ-ทิบดอกบัวของเทวดา,แก้วสีขาวของเทวดา
บรรณพร
บัน-นะ-พอนตำราที่ประเสริฐ
บุญเจิด
บุน-เจิดเชิดชูไว้ซึ่งการกระทำดี
บุญชนะ
บุน-ชะ-นะชนะด้วยบุญ
บุญยัง
บุน-ยังมีบุญ
บุษยา
บุด-สะ-ยาสะอาด สีขาว บริสุทธิ์
บัญชา
บัน-ชาคำสั่ง
บุญมั่น
บุน-มั่นบุญอันมั่นคง
บุณยานุช
บุน-ยา-นุดหญิงสาวผู้มีบุญ
บุญญานุช
บุน-ยา-นุชหญิงสาวผู้มีบุญ
เบญญาภา
เบ็น-ยา-พารุ่งเรืองด้วยปัญญา
บุญฤทธิ์
บุน-ยะ-ริดความสำเร็จด้วยบุญ
บุญศักดิ์
บุน-สักอำนาจแห่งการกระทำดี
บวรลักษณ์
บอ-วอน-ลักมีลักษณะอันประเสริฐ
บัวบูชา
บัว-บู-ชาดอกบัวสำหรับบูชาสิ่งที่เคารพ
บุญนำ
บุน-นำสิ่งดีเป็นสิ่งนำ
บุญสม
บุน-สมผู้มีบุญเสมอกัน
บุญรวย
บุน-รวยผู้ร่ำรวยด้วยบุญ
บวรภัค
บอ-วอ-ระ-พักโชคที่ประเสริฐ
บุณยาพร
บุน-ยา-พอนผู้มีความดีอันประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยบุญ
บงกช
บง-กดดอกบัว
บวรทัต
บอ-วอ-ระ-ทัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ
บงกชกร
บง-กด-กอนกระพุ่มมือ, มีมืออย่างดอกบัว
บุญมา
บุน-มาการมาของบุญ
บุญภวา
บุน-ยะ-พะ-วาความดีในโลก
เบญจภรณ์
เบ็น-จะ-พอนผู้ค้ำจุน ๕ ประการ
บัวผัน
บัว-ผันบัวที่มีใบลอยปริ่มน้ำ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับในอ่างหรือสระน้ำ มีดอกสวยงามและกลิ่นหอม
เบญจา
เบน-จาที่นั่งสำหรับรดน้ำในการมงคลต่างๆ มีเพดานดาดผ้าขาว
โบนิตา
โบ-นิ-ตาผู้ฝึกทำโบ
บุษบากร
บุด-สะ-บา-กอนผู้ทำดอกไม้
บุญเลิศ
บุน-เลิดผู้มีบุญเหนือคนทั้งหลาย
บุญศิลป์
บุน-ยะ-สินศิลปะแห่งความดี
บุณยอร
บุน-ยะ-ออนสตรีที่มีบุญ
บรรณดิษฐ์
บัน-ดิดท่าตำรา
เบญจมินทร์
เบน-จะ-มินผู้เป็นใหญ่ลำดับที่ ๕
เบญจวรรณ
เบ็น-ะ-วันห้าสี
บุญเดช
บุน-ยะ-เดดอำนาจแห่งความดี
บัญญพนต์
บัน-ยะ-พนผู้ที่ใช้ปัญญาในการละทิ้งซึ่งกิเลส
บุญญลักษณ์
บุน-ยะ-ลักลักษณะของผู้มีบุญ
บุณิกา
บุ-นิ-กาเต็มบริบูรณ์
บุญทวีรัตนะ
บุน-ทะ-วี-รัด-ตะ-นะการเพิ่มขึ้นของแก้วมีค่าอันเนื่องจากบุญ
บุษบงกช
บุด-สะ-บง-กดดอกบัว
บูรพา
บู-ระ-พาทิศตะวันออก
เบญจรัตน์
เบน-จะ-รัดแก้ว ๕ ประการ
บุณยรัตน์
บุน-ยะ-รัดดวงแก้วแห่งความดี
บุณยนุช
บุน-ยะ-นุดหญิงที่มีบุญ
บุปผชาด
บุบ-ผะ-ชาดดอกไม้สีแดง
บุดดา
บุด-ดาบุตรธิดา
บุญญาณัฐ
บุน-ยา-นัดนักปราชญ์ที่มีบุญ
บุษบา
บุด-สะ-บาดอกไม้
บัญญัติ
บัน-หยัดข้อความที่ตราหรือกําหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
บุญรอด
บุน-รอดรอดด้วยบุญ
บุญหนัก
บุน-หนักมีบุญมาก
บุญทัน
บุน-ทันทำความดีทันกัน
บุญญิสา
บุน-ยิ-สายิ่งใหญ่ด้วยบุญ เจ้าแห่งความดี
บูชิตา
บู-ชิ-ตาบูชาแล้ว
บุญนิศา
บุน-ยะ-นิ-สากลางคืนที่ดี
บุญเรือง
บุน-เรืองความดีอันรุ่งเรือง
บุรเศรษฐ์
บุ-ระ-เสดประเทศที่ประเสริฐ
บุรเสฎฐ์
บุ-ระ-เสดประเทศที่ประเสริฐ
บุรเศฎฐ์
บุ-ระ-เสดประเทศที่ประเสริฐ
บุญศรี
บุน-สีงดงามด้วยความดี
บุรัชกร
บุ-รัด-ชะ-กอนผู้สร้างเมือง
บพิตร
บอ-พิดพระองค์ท่าน
บุญณิศา
บุน-นิ-สาเจ้าแห่งความรู้และความดี
บุญจีระศักดิ์
บุน-ยะ-จิ-ระ-สักอำนาจของความดีที่ยั่งยืน
เบญจพร
เบน-จะ-พอนพร ๕ ประการ
บงกชรักษ์
บง-กด-รักผู้ปกป้องดอกบัว
บุญญ์กัญญ์
บุน-กันหญิงสาวที่มีบุญ
บุตรดี
บุด-ดีลูกที่ดี
บุญญเกียรติ
บุน-ยะ-เกียดเกี่ยรติที่เกิดจากความดี
บุณฑริกา
บุน-ทะ-ริ-กาบัวดอกสีขาว
บุศรา
บุด-สะ-รา
บุญญาดา
บุน-ยา-ดาความดีของนักปราชญ์, มีบุญมาก
บุญรักษา
บุน-รัก-สาความดีที่คุ้มครองรักษา
บุญสิตา
บุน-สิ-ตารอยยิ้มแห่งความดี
บุตรี
บุด-ตรีลูกสาว
บุญธรรม
บุน-ทำเรียกลูกของคนอื่นซึ่งเอามาเลี้ยงเป็นลูกของตัว
เบญจมาศ
เบน-จะ-มาดไม้ดอกพวกหนึ่งมีหลายชนิด ดอกไม่หอม ใบคายๆ
บารี
บา-รีฝั่ง, พระนิพพาน
เบ็ญจลักษณ์
เบ็น-จะ-ลักลักษณะดี ๕ ประการ
บุญส่ง
บุน-ส่งความดีที่หนุนนำ
เบญญาพร
เบน-ยา-พรผู้ที่ประเสริฐด้วยปัญญา
บัณฑิต
บัน-ดิดผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้ประพฤติดี
เบญจทิตย์
เบ็น-จะ-ทิดแสงสว่าง ๕ ประการ
บงกชกนก
บง-กด-กะ-หนกดอกบัวทอง
บุญรัตนา
บุน-รัด-ตะ-นาความดีที่มีคุณค่ายิ่ง
บุลภรณ์
บุน-ละ-พอนผู้มากด้วยการค้ำจุน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี