");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ญ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ญ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ญาณธนัท
ยา-นะ-ทะ-นัดผู้ร่ำรวยและมีความรุ้
ญาณตา
ยา-นะ-ตาผู้มีความรู้มาก
ญาสินี
ยา-สิ-นีหญิงผู้มีความรู้
ญาสิตา
ยา-สิ-ตารอยยิ้มอันเกิดจากความรู้
ญาณิชิศา
ยา-นิ-ชิ-สาเป็นใหญ่ในความรู้ที่บริสุทธิ์
ญาติกา
ยาด-ติ-กาญาติ
ญารดา
ยา-ระ-ดาผู้พอใจในความรู้
ญาดาภัสร์
ยา-ดา-พัดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ญาณอดุล
ยาน-นะ-อะ-ดุนผู้มีความรู้มากจนมิอาจประมาณได้
ญาณิฌา
ยา-นิ-ชา[ญาณิชา]
ญาณภัคศิลป์
ยาน-นะ-พัก-คะ-สินผู้มีโชคในด้านศิลปะและความรอบรู้
ญาติมา
ยาด-ติ-มาเชื้อสายพระจันทร์
ญาณวัฒน์
ยาน-นะ-วัดผู้เจริญในสติปัญญา
ญาณชัย
ยาน-นะ-ไชชนะด้วยความรู้
ญาดาอร
ยา-ดา-ออนหญิงที่มีความรอบรู้
หญิงอาภา
หยิง-อา-พาหญิงผู้มีความรุ่งเรือง,หญิงผู้มีแสงสว่าง
ญาณภร
ยาน-นะ-พอนผู้ค้ำจุนความรู้
ญาณ์นภัส
ยา-นะ-พัดความรู้จากสวรรค์
ญาณโชติ
ยาน-โชดผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ญาณโรจน์
ยาน-นะ-โรดผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ญาวเรศ
ยา-วะ-เรดผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่ด้วยความรู้
ญาณวิรุฬห์
ยาน-วิ-รุนผู้เจริญในสติปัญญา
ญาณดา
ยา-นะ-ดามีปัญญามาก
ญาดานันท์
ยา-ดา-นันความยินดีของนักปราชญ์
ญานิชนันท์
ยา-นิด-ชะ-นันผู้ยินดีในความรู้ตลอดกาล
ญาฐีชา
ยา-ถี-ชาผู้เกิดมามั่นคงในความรู้
ญาสุมินตร์
ยา-สุ-มินผู้รู้ดีเกี่ยวกับต้นกระถิน
เบญญาดา
เบน-ยา-ดานักปราชญ์, ผู้มีปัญญามาก
ญาณ์สิริ
ยา-สิ-หริผู้งดงามด้วยความรู้
ญาติวัตถุ์
ยา-ติ-วัดสิ่งของของญาติ
ญาตาวี
ยา-ตา-วีผู้มีความรู้
ญาสินีย์
ยา-สิ-นี[ญาสินี]
ญชิตา
ยะ-ชิ-ตาผู้ชนะด้วยปัญญา
ญานิกา
ยา-นิ-กา[ญาณิกา]
ญาสิริ
ยา-สิ-หริผู้งดงามด้วยความรู้
ญาสิดา
ยา-สิ-ดารอยยิ้มที่เกิดจากความรู้
ญาณิษา
ยา-นิ-สา[ญาณิศา]
ญาราตรี
ยา-รา-ตรีกลางคืนแห่งความรู้
ญาณธนัฏฐ์
ยาน-ทะ-นัดความรู้ที่ทำให้ทรัพย์คงอยู่ตลอดไป
ญาณเทพ
ยาน-นะ-เทบผู้มีความรู้อันเก่งกล้า, เทวดาแห่งความรู้
ญาณภัท
ยาน-นะ-พักผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ญาณปวีณ์
ยาน-นะ-ปะ-วีมีปัญญาและความเฉลียวฉลาด
หญิงอ่อน
หยิง-อ่อนหญิงที่มีอายุน้อย
ญาณธิชา
ยาน-ทิ-ชาผู้เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยความรู้
ญาณนิธิธนา
ยาน-นิ-ทิ-ทะ-นาผู้มีปัญญาเป็นขุมทรัพย์
ญาดารัตน์
ยา-ดา-รัดดวงแก้วของนักปราชญ์,นักปราชญ์ที่สูงส่ง
ญาดาภัทร
ยา-ดา-พัดผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ญาโณบล
ยา-โน-บนความรู้ที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ญาณีนาถ
ยา-นี-นาดนักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ญารุณี
ยา-รุ-นีหญิงผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง
ญดาพันธ์
ยะ-ดา-พันผูกพันด้วยนักปราชญ์
ญภาดา
ยะ-พา-ดาน้องชายที่มีปัญญา
ญาณภูธิป
ยาน-พู-ทิบผู้ที่มีปัญญาและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ญานิตา
ยา-นิ-ตาผู้ฝึกฝนแล้วซึ่งความรู้
ญาพัตน์
ยา-พัดการดำเนินไปของผู้มีปัญญา
ญาณ์สิรี
ยา-สิ-รีความรู้ที่เป็นสิริ
ภิญญาลักษณ์
พิน-ยา-ลักลักษณะของผู้มีความรู้
ญมน
ยะ-มนใจที่ประกอบด้วยปัญญา
ญธิดา
ยะ-ทิ-ดาลูกสาวที่มีปัญญา
ญาโณ
ยา-โนมีปัญญา
ญาวดี
ยา-วะ-ดีมีความรู้
ญาณินทร
ยา-นิน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในด้านปัญญา,เจ้าปัญญา
ญานิน
ยา-นิน
ญารัตน์
ยา-รัดความรู้ที่มีค่ายิ่ง
ญาณสิทธิ์
ยาน-สิดผู้ประสบความสำเร็จในความรู้
ญาริน
ยา-รินความรู้ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ญาณสิริ
ยาน-นะ-สิ-หริปัญญาที่นำมาซึ่งความเจริญ,ผู้งดงามด้วยความรู้
มุญารินทร์
มุ-ยา-รินผู้มีความมั่งมั่นในการศึกษาและมีปัญญาอยู่เหนือศัตรูทั้งหลาย
ญารินทร์
ยา-รินผู้มีปัญญาเหนือศัตรูทั้งปวง
โณ
โนปัญญา, ความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี