");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ญ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ญ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ญาณกร
ยา-นะ-กอนผู้สร้างความรู้, รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาดา
ยา-ดานักปราชญ์
ญาณินี
ยา-นิ-นีหญิงที่มีความรู้
ญฐา
ยะ-ถาความรู้ที่มั่นคง
ญาณิฐา
ยา-นิ-ถาผู้มีความรู้มั่นคง
ญาณัฐ
ยา-นัดผู้มั่นคงในความรู้
ญาณิณ
ยา-นินหนี้ของนักปราชญ์หญิง (นักปราชญ์เป็นเจ้าหนี้)
ญาณิน
ยา-นินความรู้
ญาณิศา
ยา-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ญาณภัทร
ยา-นะ-พัดผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ญาณ์กรวีร์
ยา-กอ-ระ-วีการกระทำอันกล้าหาญและมีปัญญา
ญาณกรวีร์
ยาน-กอ-ระ-วีการกระทำอันกล้าหาญและมีปัญญา
ญาณาธร
ยา-นา-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาธิปภัค
ยา-ทิบ-ปะ-พักโชคดีของผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ญาณินดา
ยา-นิน-ดาผู้ที่มีความรู้มาก
หญิงรพี
หญิง-ระ-พีหญิงที่รุ่งเรือง
ญาณัจฉรา
ยา-นัด-ฉะ-ยาความรู้ของนางฟ้า
ญดา
ยะ-ดามีความรู้มาก
ญาชิตา
ยา-ชิ-ตาผู้ชนะด้วยปัญญา
ญานิศา
ยา-นิ-สาความรู้เกี่ยวกับกลางคืน
ญาณีรัตน์
ยา-นี-รัดผู้มีความรู้อันมีค่า
ญาณิดา
ยา-นิ-ดามีความรู้
ญาศิตา
ยา-สิ-ตาคำคมของปราชญ์
ญาณวีร์
ยาน-นะ-วีผู้มีความรู้ความสามารถ
ญาณวรุตม์
ยาน-วะ-รุดมีความรู้ประเสริฐสุด
ญาดานุช
ยา-ดา-นุดน้องสาวผู้มีความรอบรู้
ญาณี
ยา-นีผู้มีความรู้, ผู้มีปัญญา
ญาณเดช
ยาน-นะ-เดดอำนาจแห่งปัญญา
ญาธิดา
ยา-ทิ-ดาลูกสาวที่มีความรู้
ญาณวุฒิ
ยา-นะ-วุดเจริญด้วยความรู้
ญาณารณพ
ยา-นา-ระ-นบทะเลแห่งความรู้ คือ คนฉลาด, นักปราชญ์.
ฌานลาภี
ชาน-ลา-พีผู้ที่บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาภาวนา
ญาณกวี
ยาน-กะ-วีนักประพันธ์ผู้มีปัญญา
ญาณเมธี
ยา-นะ-เม-ทีนักปราชญ์ผู้มีความรู้
ญาตา
ยา-ตาเป็นที่รู้จักกันดี
ญาณภา
ยาน-นะ-พารัศมีแห่งความรู้
ญาดาภา
ยา-ดา-พาแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ญาปกา
ยา-ปะ-กา
ญาณีกานต์
ยา-นี-กานผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ญาโณทัย
ยา-โน-ไทผู้มีปัญญารุ่งเรือง
ญาภรณ์
ยา-พอนผู้ค้ำจุนความรู้
ญาณิกา
ยา-นิ-กาผู้มีความรู้
ญานิดา
ยา-นิ-ดาผู้ฝึกฝนความรู้มาแล้ว
ญาณินทร์
ญา-นินนักปราชญ์
ญาณ์บุญภัทร์
ยา-บุน-ยะ-พัดผู้ที่รู้ในความดีอันประเสริฐ
ญาสุมินทร์
ยา-สุ-มิน
ญภา
ยะ-พาแสงสว่างแห่งปัญญา
ญาณิชา
ยา-นิ-ชาความรู้อันบริสุทธิ์
ญาณภัค
ยาน-นะ-พักผู้มีโชคและปัญญา
ญาลินดา
ยา-ลิน-ดา
ญาณัท
ยา-นัดผู้ให้ความรู้
ญาฎาภัสร์
ยา-ดา-พัด[ญาดาภัสร์]
ญาณัช
ยา-นัดเกิดมาเพื่อความรู้
ญาณากร
ยา-นา-กอนผู้สร้างความรู้
ญาณิ
ยา-นิผู้มีความรู้
ญวรท
ยะ-วะ-รดการให้ความรู้เป็นสิ่งประเสริฐสุด
ญาณาธิป
ยา-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในความรู้,นักปราชญ์
ญาณันธร
ยา-นัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาดาภัค
ยา-ดา-พักโชคที่เกิดแต่นักปราชญ์
ญาดาพัณณ์
ยา-ดา-พันวงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ญาดากุล
ยา-ดา-กุนวงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
ญาณวดี
ยา-นะ-วะ-ดีหญิงผู้มีความรู้
ญาดาพิมพ์
ยา-ดา-พิมนักปราชญ์ผู้เป็นแบบอย่าง
ญดาพร
ยะ-ดา-พอน[ญาดาพร]
ญาณินท์
ยา-นินเจ้าแห่งความรู้
ญาณาชนุตม์
ยา-นา-ชะ-นุดผู้มีความรู้สูงสุด
ญดาวรรณ
ยะ-ดา-วัน[ญาดาวรรณ]
ภิญญาณัฐทิชา
พิน-ยา-นัด-ทิ-ชาความรู้ของนักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
ญารัญตี
ยา-รัน-ตี
ญาณเกียรติ
ยาน-นะ-เกียดความรู้ที่สรรเสริญ
ญารินดา
ยา-ริน-ดาความรู้ที่ไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสาย
ญาณพล
ยาน-นะ-พนผู้มีกำลังและความรอบรู้
ญาณกานต์
ยาน-นะ-กานปัญญาอันเป็นที่รัก
ญาณทิพย์
ยาน-ทิบการรู้แจ้งดุจเทวดา
ญาณีกรณ์
ยา-นี-กอนการกระทำของนักปราชญ์
ญาดาวีร์
ยา-ดา-วีนักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ญาดาวรรณ
ยา-ดา-วันเชื้อสายนักปราชญ์
ญาณภาภัส
ยาน-นะ-พา-พัดความรู้ที่เปรียบดั่งแสงสว่าง
ญาณกิตติ์
ยาน-นะ-กิดผู้ที่มีความรู้น่ายกย่อง
ญาดาพร
ยา-ดา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
หญิงทิพย์
หยิง-ทิบหญิงผู้มาจากสวรรค์
ญาณิสา
ยา-นิ-สาผู้เป็นใหญ่ในความรู้
ญาณพัฒน์
ยาน-นะ-พัดเจริญในความรู้
ญาณณัจฉรา
ยาน-นัด-ฉะ-ราความรู้ของนางฟ้าผู้มีปัญญา
หญิงแก้ว
หญิง-แก้วหญิงที่มีค่า
ญานรา
ยา-นะ-ราคนผู้มีความรู้
ญาณัชฌาน์
ยา-นัด-ชาผู้เกิดมามีปัญญาและปัญญาหยั่งรู้
ธัณญพักตร์
ทัน-ยะ-พัก[ธัญญพักตร์]
ญาดาฐิตา
ยา-ดา-ถิ-ตาผู้ดำรงมั่นในความเป็นปราชญ์
ญาดาวดี
ยา-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นนักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี