");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ว นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ว นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
วีรปริยา
วี-ระ-ปริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
ไวภพ
ไว-พบอำนาจ ความเจริญ
วุฒิไกร
วุด-ทิ-ไกรยิ่งด้วยความรู้ความเจริญ
วริษฎา
วะ-ริด-ดาผู้ที่ปรารถนาในสิ่งประเสริฐ
วลัย
วะ-ไลกําไลมือ ทองกร
วรินทร
วะ-ริน-ทอนผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่,เจ้าแห่งความประเสริฐ
วิชชุลดา
วิด-ชุ-ละ-ดาเชื้อสายผู้เจริญรุ่งเรือง
วริศนันท์
วะ-ริด-สะ-นันผู้ยินดีในเจ้าแห่งความประเสริฐ
วรฤทธิ์
วอ-ระ-ริดอำนาจวิเศษอันประเสริฐ
วาริศา
วา-ริ-สามหาสมุทร,ชื่อของพระวิษณุ
วิรัล
วิ-รันงาม, หายาก
วรินทร์ทิพย์
วะ-ริน-ทิบเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่และประเสริฐ
วนิชชยา
วะ-นิด-ชะ-ยาผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
วนิชชากร
วะ-นิด-ชา-กอนผู้กระทำให้เกิดการค้า
วันทิพย์
วัน-ทิบวันเวลาบนสวรรค์,สวนสวรรค์
วรินทร์ลภัส
วะ-ริน-ละ-พัดลาภที่เกิดจากความเจริญอันยิ่งใหญ่
วีณา
วี-นาพิณ
วิฑูรย์
วิ-ทูนชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจําพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือนํ้าตาลเทา มีนํ้าเป็นสายรุ้งกลอกไปมา เพชรตาแมว หรือ แก้วสีไม้ไผ่
วิมลฤดี
วิ-มน-รึ-ดีความยินดีที่บริสุทธิ์
วรรธนา
วัด-ทะ-นาความเจริญงอกงาม
วิภาวรรณ
วิ-พา-วันวงศ์ตระกูลที่มีความเท่าเทียมกัน
วุฒิพันธ์
วุด-ทิ-พันผู้ผูกพันด้วยความรู้
วัลย์วิณี
วัน-วิ-นี
วิรัลพัชร
วิ-รัน-พัดหายากดุจเพชร เพชรงาม
วารี
วา-รีน้ำ
วสุ
วะ-สุเทวดา
วิสูตร
วิ-สูดม่าน
วัลลี
วัน-ลีเถาวัลย์
ภูวเศรษฐ์
พู-วะ-เสดผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
วงษ์สวรรค์
วง-สะ-หวันเชื้อสายของเทวดา
วัชรพล
วัด-ชะ-ระ-พนผู้มีกำลังเข้มแข็งประดุจเพชร
วิภารัตน์
วิ-พา-รัดแก้วมณีอันสวยงาม
วรรณกีฬา
วัน-นะ-กี-ราวงศ์ตระกูลของนักกีฬา
วิกานดา
วิ-กาน-ดาเป็นที่รักยิ่ง
วัชรินทร์
วัด-ชะ-รินพระอินทร์
้วิลาสินี
วิ-ลา-สิ-นีหญิงที่งดงาม
วิลาสิน
วิ-ลา-สินเงินที่งดงาม
วิชนันท์
วิ-ชะ-นันผู้ยินดีในความรู้
วิมลพรรณ์
วิ-มน-พันผิวพรรณบริสุทธิ์
วชิรภรณ์
วะ-ชิ-ระ-พอนผู้ค้ำจุนเพชร, ผู้ค้ำจุนความเข้มแข็ง
วันทนี
วัน-ทะ-นี[วันทนีย์]
วีรศักดิ์
วี-ระ-สักอำนาจอันกล้าหาญ
วุฒิชัย
วุด-ทิ-ไชชัยชนะที่เกิดจากความรู้
วิมพ์วิภา
วิม-วิ-พาแบบอย่างที่งดงาม
วัฒนชัย
วัด-ทะ-นะ-ไชชนะด้วยความเจริญ
วรินรำไพ
วะ-ริน-รำ-ไพประเสริฐและงดงาม
วิทยา
วิด-ทะ-ยาความรู้
วิบูลย์
วิ-บูนใหญ่โต, กว้างขวาง, มาก, เต็มพร้อม, เต็มที่
วิลาวรรณ์
วิ-ลา-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม
วราเทพ
วะ-รา-เทบเทวดาผู้ประเสริฐ
วิภาดา
วิ-พา-ดาผู้รู้
วชิระ
วะ-ชิ-ระเพชร
วินัย
วิ-ไนระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
วรลักษณ์
วอ-ระ-ลักลักษณะอันประเสริฐ
วัชราพร
วัด-ชะ-รา-พอนเพชรที่ประเสริฐ, ประเสริฐดุจเพชร
วรเชษฐ์
วอ-ระ-เชด พี่ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ
วรวีร์
วอ-ระ-วีมีความกล้าหาญเป็นเลิศ
วัฒนวร
วัด-ทะ-นะ-วอนประเสริฐและเจริญรุ่งเรือง
วนัชพร
วะ-นัด-ชะ-พอนผู้ประเสริฐและกำเนิดป่าไม้
วรันธร
วะ-รัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
วรัมพร
วะ-รัม-พอนท้องฟ้าที่ประเสริฐ
วัชรมน
วัด-ชะ-ระ-มนใจเพชร, ผู้ที่มีใจเข้มแข็ง
วรวัช
วอ-ระ-วัดกรอบอันประเสริฐ
วิธวิทย์
วิด-ทะ-วิดชนิดของความรู้
วิธวัชร์
วิด-ทะ-วัดชนิดของเพชร
วิลาสินี
วิ-ลา-สิ-นีงามอย่างสดใส งามอย่างมีเสน่ห์
วรรษมล
วัด-สะ-มน[วรรษมน]
วีรวัชร์
วี-ระ-วัดมีความกล้าหาญและเข้มแข็ง
วรยุทธ
วอ-ระ-ยุดการรบอันประเสริฐ
วิมลวรรณ
วิ-มน-วันผิวพรรณบริสุทธิ์
วิมลพันธ์
วิ-มน-พันความผูกพันที่บริสุทธิ์
วิมลรัตน์
วิ-มน-รัดดวงแก้วที่บริสุทธิ์
วิมลภัทร
วิ-มน-พัดประเสริฐและบริสุทธิ์
วิมลฉวี
วิ-มน-ฉะ-หวีผิวพรรณบริสุทธิ์
วิมลศรี
วิ-มน-สีผู้ที่งดงามบริสุทธิ์
วิมลศิริ
วิ-มน-สิ-หริผู้ที่งดงามในแผ่นดิน
วินลิน
วิ-นะ-ลินดอกบัววิเศษ
วีระเดช
วี-ระ-เดดอำนาจที่เกิดจากความกล้าหาญ
วราพร
วะ-รา-พอนดีและประเสริฐ
วิทย์ธวัช
วิด-ทะ-วัดความรู้ที่เป็นดั่งธงชัย
วิภัค
วิ-พักโชคอันวิเศษ
วรินทร์ธนา
วะ-ริน-ทะ-นาผู้ที่ประเสริฐและเป็นใหญ่ในทรัพย์
วิภาวี
วิ-พา-วีผู้รู้แจ้งชัด ส่งแสงแล้ว ผู้ฉลาดเฉียบแหลม
วิไลลักขณา
วิ-ไล-ลัก-ขะ-นาลักษณะอันงดงาม
วรางคณา
วะ-ราง-คะ-นาหญิงผู้ประเสริฐมาก
วรดาภา
วอ-ระ-ดา-พาแสงสว่างที่ประเสริฐมาก
วรธนพงษ์
วอ-ระ-ทะ-นะ-พงเชื้อสายผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
วรดิษฐ์
วอ-ระ-ดิดท่าน้ำที่ประเสริฐ
วิชาญ
วิ-ชานผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
วสันต์ชัย
วะ-สัน-ไชชัยชนะที่เกิดในฤดูใบไม้ผลิ
วลิศรา
วะ-ลิด-สะ-ราเจ้าแห่งถ้อยคำ,ผู้เป็นใหญ่ในถ้อยคำ
วันไพบูลย์
วัน-ไพ-บูนวันที่เต็มเปี่ยม,ป่าที่อุดมสมบูรณ์
วราพรรณ
วะ-รา-พันผิวพรรณที่งดงามยิ่ง
วิไลพร
วิ-ไล-พอนความงามอันประเสริฐ
วรวัฒน์
วอ-ระ-วัดความเจริญงอกงามอันประเสริฐ
วิรา
วิ-รากล้าหาญ
วาริช
วา-ริดเกิดจากน้ำ บัวหรือปลา
วรรณวิวาห์
วัน-วิ-วาการแต่งงานของวงศ์ตระกูล
วิธิศรา
วิ-ทิด-สะ-ราเจ้าแห่งวิธีการ
วรพิชชา
วอ-ระ-พิด-ชาความรู้อันประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี