");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ว นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ว นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
วสุวัฒน์
วะ-สุ-วัดความเจริญในสมบัติ
วรัท
วะ-รัดผู้ให้สิ่งประเสริฐ ผู้ให้พร
วัฒนา
วัด-ทะ-นาเจริญก้าวหน้า
วิไลลักษณ์
วิ-ไล-ลักมีลักษณะงาม, ผิวงามดี
วรวุฒิ
วอ-ระ-วุดมีความประเสริฐและความเจริญ
วีรภัทร
วี-ระ-พัดผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรพัฒน์
วี-ระ-พัดความเจริญแห่งผูักล้า
วีระ
วี-ระกล้าหาญ
วีรดา
วี-ระ-ดาความกล้าหาญ
วันชัย
วัน-ไชวันแห่งชัยชนะ
วริศพันธ์
วะ-ริด-พันข้อผูกมัดอันประเสริฐและยิ่งใหญ่
วราภรณ์
วะ-รา-พอนเครื่องประดับที่ประเสริฐ
วสุรัชต์
วะ-สุ-รัดทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
วิกร
วิ-กอนพระอาทิตย์
วรชิต
วอ-ระ-ชิดมีชัยชนะอันประเสริฐ
วัฒนะ
วัด-ทะ-นะความเจริญงอกงาม
วารินทร์
วา-รินสายน้ำอันเป็นใหญ่
วรันญ์ธร
วะ-รัน-ทอนผู้ทรงความเป็นเลิศ,ผู้ธำรงไว้ซึงความประเสริฐ
วิจักษ์
วิ-จักความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม ความนิยม ความซาบซึ้ง
วรรณวรี
วัน-วะ-รีผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐ, ผิวพรรณงามยิ่ง
วิตราลัย
วิด-ตรา-ไลผู้มีแหล่งสมบัติ
วิศัลยา
วิ-สัน-ละ-ยาผู้ไม่มีทุกข์โศกในใจ
วรวิทย์
วอ-ระ-วิดความรู้เป็นเลิศ
วันดี
วัน-ดีวันที่ดี
วรินทร์ลดา
วะ-ริน-ละ-ดาสายน้ำ
วัชรวรรณ
วัด-ชะ-ระ-วันเพชรที่งดงาม
วรพล
วอ-ระ-พนมีกำลังอันประเสริฐ มีพลังอันประเสริฐ
วรรณสิริ
วัน-นะ-สิ-หริผู้มีผิวงาม
วีรวัฒน์
วี-ระ-วัดผู้เจริญด้วยความเพียร
วิโรจน์
วิ-โรดสว่าง แจ่มใส รุ่งเรือง
วีรชาติ
วี-ระ-ชาดผู้กล้าหาญ
วัฒนศักดิ์
วัด-ทะ-นะ-สักมีความเจริญในเกียรติ
วรัญญา
วะ-รัน-ยาผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วิชุดา
วิ-ชุ-ดาแสงไฟ, สายฟ้า
วิจิตราภรณ์
วิ-จิด-ตรา-พอนผู้มีเครื่องประดับอันงดงาม
วิรุจ
วิ-รุจรุ่งเรืองยิ่ง
วายุ
วา-ยุพายุ,ลม,อากาศ,ลมหายใจเจ้าแห่งลม,พระพาย
วรวิศน์
วอ-ระ-วิดงามอย่างประเสริฐ
วิรัตน์
วิ-รัดดวงแก้ววิเศษ
วิชญาดา
วิด-ชะ-ยา-ดาผู้ฉลาด
วิริยา
วิ-ริ-ยาความเพียร
วัลลภา
วัน-ละ-พาหญิงผู้เป็นที่รัก
วิจิตรา
วิ-จิด-ตรางดงามยิ่งนัก
วรรณา
วัน-นาวรรณะ,ชนชั้น,ชาติชั้น,ชาติชั้นวรรณะ
วัชราวดี
วัด-ชะ-รา-วะ-ดีมีเพชร
วนิดา
วะ-นิ-ดาหญิงผู้เป็นที่รัก
วรัชยา
วะ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะอันประเสริฐ
วิทวัส
วิด-ทะ-วัดผู้รู้ นักปราชญ์ ผู้มีปัญญา
วาสนา
วาด-สะ-หนาบุญบารมี กุศลที่ทําให้ได้รับลาภยศ
วิมล
วิ-มนปราศจากมลทิน ไม่มีตําหนิ ใส สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่าง งาม
วริษฐ์
วะ-ริดดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วริษฐา
วะ-ริด-ถาดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วรณัน
วอ-ระ-นันการสรรเสริญ การพรรณนา
วรรณภา
วัน-นะ-พาผิวพรรณผ่องใส
วิชาภา
วิ-ชา-พาแสงสว่างแห่งความรู้
วรพงศ์ปพน
วอ-ระ-พง-ปะ-พนวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริิสุทธิ์
วนาลี
วะ-นา-ลีทางป่า แนวไม้
วรนุช
วอ-ระ-นุดน้องสาวผู้ประเสริฐ
วิมลสิริ
วิ-มน-สิ-หริสะอาดบริสุทธิ์
วสิน
วะ-สินฝน
วิศรุดา
วิ-สะ-รุ-ดาผู้มีชื่อเสียงปรากฎ
วิศรุต
วิ-สะ-รุดผู้มีชื่อเสียงปรากฏ
วัชระ
วัด-ชะ-ระเพชร, สายฟ้า
วรรณกร
วัน-นะ-กอนผิวพรรณผ่องใส
วีราภรณ์
วี-ระ-พอนเครื่องประดับของผู้กล้าหาญ
วิวิชพงษ์
วิ-วิด-ชะ-พงผู้มีตระกูลที่มีความรู้
วรเมธ
วอ-ระ-เมดผู้มีปัญญาอันประเสริฐ, นักปราชญ์อันประเสริฐ
วรรณรท
วัน-นะ-รดผู้มีลักษณะฟันที่งดงาม
วัชรี
วัด-ชะ-รีพระอินทร์
วรรณกาญจน์
วัน-นะ-กานผู้มีผิวประดุจทองคำ
วรุตม์
วะ-รุดผู้ประเสริฐยิ่ง
วันวิสาข์
วัน-วิ-สาวันเพ็ญเดือนหก
วสุพล
วะ-สุ-พนกำลังของเทวดา
วัลยา
วัน-ละ-ยากำไลแขน
วิมานพร
วิ-มาน-พอนประเสริฐดุจที่อยู่ของเทวดา
วีระชัย
วี-ระ-ไชชัยชนะของผู้กล้าหาญ
วิชยานนท์
วิด-ชะ-ยา-นนผู้ยินดีในชัยชนะ
วิทย์ปรุฬห์
วิด-ปะ-รุนความรู้งอกงาม
วีระศักดิ์
วี-ระ-สักผู้มีความกล้าหาญและอำนาจ
วัฒนพงศ์
วัด-ทะ-นะ-พงเชื้อสายผู้มีความเจริญ
วัชรา
วัด-ชะ-ราเพชร,สายฟ้า
วรวลัญช์
วอ-ระ-วะ-ลันเครื่องหมายอันประเสริฐ,เครื่องหมายแห่งคนดี
วรเศรษฐ์
วอ-ระ-เสดผู้ดีเลิศและประเสริฐ
วรกมล
วอ-ระ-กะ-มนมีใจประเสริฐ
วัชราภรณ์
วัด-ชะ-รา-พอนเครื่องประดับเพชร
วิยะดา
วิ-ยะ-ดาผู้มีความเพียร
วิภาพร
วิ-พา-พอนผู้ที่มีความงดงามเป็นเลิศ
วาทินี
วา-ทิ-นีผู้พูด ผู้กล่าว ผู้แจ้ง คนเล่นดนตรี
วีระพล
วี-ระ-พนกำลังแห่งความกล้าหาญ
วราลี
วะ-รา-ลีพระจันทร์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี