");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ส นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ส นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
สุดใจ
สุด-ใจยอดรัก, อย่างยอด, อย่างดีที่สุด
สิทธิชัย
สิด-ทิ-ไชผู้มีความรู้ขลังในเวทมนตร์, ใช้เรียกหัวหน้าพราหมณ์พฤฒิบาศ
สมพงษ์
สม-พงการร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธีคํานวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่
สมภพ
สม-พบการเกิด
เสาวรัตน์
เสา-วะ-รัดดวงแก้วที่งดงาม
สิณีนารถ
สิ-นี-นาด[สินีนาถ]
สำรวย
สำ-รวยสำอาง, รักสวยรักงาม
เสาวนิต
เสา-วะ-นิดฟังแล้ว
สุพิชฌาย์
สุ-พิด-ชาเพ่งพินิจอย่างดี
สมใจ
สม-ใจได้ดั่งใจ
สุพรรษา
สุ-พัน-สาฝนที่ดี, ปีที่ดี
สาวิตรี
สา-วิ-ตรีคำสดุดีพระอาทิตย์,ผู้ยังให้เกิดแสงสว่าง
สิรวิชญ์
สิ-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้เป็นยอด
สุมนตร์ทิพย์
สุ-มน-ทิบผู้มีมนต์จากสวรรค์
สัณห์ฐิติ
สัน-ถิ-ติมีชีวิตอยู่ด้วยความสุภาพ
สุปราณี
สุ-ปรา-นีผู้มีชีวิตดี ผู้มีชีวิตงาม
สกุลเกศ
สะ-กุน-เกดวงศ์ตระกูลที่สูงสุด,เส้นผมของวงศ์ตระกูล
สุพรรณรัตน์
สุ-พัน-นะ-รัดแก้วทอง
สุชาดา
สุ-ชา-ดาผู้เกิดมาดี
สรวิชญ์
สอ-ระ-วิดผู้มีปัญญาเหนือคนทั้งปวง
เสฎฐวุฒิ
เสด-ถะ-วุดความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สิทธิกุล
สิด-ทิ-กุนเชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
สิริกุล
สิ-หริ-กุนวงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
สุพัตรา
สุ-พัด-ตราผู้ประพฤติดี
สิริ์มณี
สิ-มะ-ณีแก้วแห่งความเจริญ
สุทัญญา
สุ-ทัน-ยา[สุธัญญา]
สุริยะ
สุ-ริ-ยะพระอาทิตย์
สุขพัฒน์
สุก-ขะ-พัดมีความสุขและความเจริญ
สุชัญญา
สุ-ชัน-ยาประเสริฐยิ่ง ผู้รู้ดียิ่ง
โสภิต
โส-พิดสวย
สุรชัย
สุ-ระ-ไชชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ, ชัยชนะของเทวดา
สิริกาญจน์
สิ-หริ-กานงดงามดุจทองคำ
สุรีย์นิภา
สุ-รี-นิ-พาเหมือนพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์
แสงธรรม
แสง-ทำแสงแห่งพระธรรม
สุวิภา
สุ-วิ-พารัศมีงาม, ความแจ่มแจ่งดี, ความงดงามดี
สุขสันต์
สุก-สันความสุขที่เกิดจากความสงบ
สุวีรา
สุ-วี-รากล้าหาญดี
สุภัชชา
สุ-พัด-ชาผู้เกิดมาจำแนกสิ่งที่ดี
สุภัสสรา
สุ-พัด-สะ-รามีรัศมีงาม
สมพร
สม-พอนได้ดั่งคำที่แสดงความปรารถนา
สายชล
สาย-ชนสายน้ำ
สุวินทิตา
สุ-วิน-ทิ-ตาผู้ได้พบสิ่งที่ดี
สมพิศ
สม-พิดเหมาะสมที่จะดู
สุวิจักษ์
สุ-วิ-จักผู้มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม
สยาม
สะ-หยามชื่อเรียกประเทศไทยในอดีต
แสงรวี
แสง-ระ-วีแสงพระอาทิตย์
ศรายุธ
สะ-รา-ยุดผู้ที่มีชัยชนะในการรบด้วยศร
สนั่นพงศ์
สะ-หนั่น-พงตระกูลที่มีชื่อเสียงกึกก้อง
สุรีย์วรรณ
สุ-รี-วันผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง,ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
สิริญาภัทร
สิ-หริ-ยา-พัดผู้ประเสริฐในความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
สายฝน
สาย-ฝนสายฝน
สุนันท์
สุ-นันผู้มีความสุขดี
สยามรัฐ
สะ-หยาม-รัดประเทศไทย
เสฏฐวุฒิ
เสด-ถะ-วุดความรู้ที่ประเสริฐ
สร้อยนภา
ส้อย-นะ-พาสร้อยฟ้า
สุวิจักขณ์
สุ-วิ-จักผู้มีปัญญาดี
สุปานคำ
สุ-ปาน-คำดั่งทองคำที่ดี
สุประวีณ์
สุ-ประ-วีผู้มีปัญญามาก
เสฎฐิวุฒิ
เสด-ถิ-วุดความรู้ที่ประเสริฐ
สุนันทา
สุ-นัน-ทาผู้มีความยินดี, พระสุนันทาเทวีผู้เป็นชายาของพระอินทร์
สิริพร
สิ-หริ-พอนความงามอันประเสริฐ
สุภาพ
สุ-พาบเรียบร้อย, อ่อนโยน, ประพฤติดี, ละมุนละม่อม
สุนันทฉัตร
สุ-นัน-ทะ-ฉัดร่มเงาที่น่ายินดียิ่ง
สุภรดา
สุบ-พะ-ระ-ดายินดีในความเจริญงอกงาม
สิริสุข
สิ-หริ-สุกความสุขที่เจริญงอกงาม
เสกสรรค์
เสก-สันสร้างด้วยการเนรมิต
แสงอมรลักษณ์
แสง-อะ-มอน-ลักลักษณะของแสงที่มีมาจากฟ้า
สุทธิพร
สุด-ทิ-พอนประเสริฐในความบริสุทธิ์
ส่งเสรี
ส่ง-เส-รีส่งเสริมความเป็นอิสระ
สุรางคนา
สุ-ราง-คะ-นา[สุรางคนางค์]
สุพัตร
สุ-พัดเสื้อผ้าที่ดี
สาวสันต์
สาว-สันหญิงสาวที่สงบ
สุวิมล
สุ-วิ-มนผู้บริสุทธิ์ดี
สกลภัทร
สะ-กน-พัดความดีอันเต็มเปี่ยม
สมัย
สะ-ไหมเวลา, คราว
สีสุวรรณ
สี-สุ-วันสีทอง
สริยา
สะ-ริ-ยารุ่งเรือง
สุรัสวดี
สุ-รัด-สะ-วะ-ดีชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
สุชานาถ
สุ-ชา-นาดผู้เกิดมาดีเป็นที่พึ่งของคนอื่น
สุมณฑน์ทิพย์
สุ-มน-ทิบผู้ประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดา
สุรีย์ภรณ์
สุ-รี-พอนพระอาทิตย์ผู้ทรงค้ำจุน
สีวิกา
สี-วิ-กาหญิงที่ไม่มีิกิเลส
สุพล
สุ-พนมีกำลังดี
สุรเชฏฐ
สุ-ระ-เชด-ถะผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
สมัชชา
สะ-มัด-ชาการประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
สุพรรณี
สุ-พัน-นีทองคำ
สุภาวดี
สุ-พา-วะ-ดีหญิงงาม
สมรรัตน์
สะ-หมอน-รัดหญิงที่มีคุณค่า,ดวงแก้วของหญิงงาม
สุรัตน์
สุ-รัดดวงแก้วที่ดี
สัณฑ์สิทธิ์
สัน-สิดประสบความสำเร็จมาก
สัณฑ์สิทธิ
สัน-สิด-ทิผู้ประสบความสำเร็จมาก
แสงระวี
แสง-ระ-วีแสงอาทิตย์
สำอาง
สำ-อางที่ทำให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมดจด, งามกรีดกรายหยิบหย่ง
สุรพงษ์
สุ-ระ-พงวงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
โสรยา
โส-ระ-ยาผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระอินทร์
แสงเทียน
แสง-เทียนแสงของเทียน, ชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
สมบูรณ์
สม-บูนบริบูรณ์
สาริสา
สา-ริ-สาเจ้าแห่งแก่นสาร
สุทธมาศ
สุด-ทะ-มาดทองคำที่บริสุทธิ์
สุชารัตน์
สุ-ชา-รัดดวงแก้วที่เกิดมาดี, ผู้ที่เกิดมาดีและมีคุณค่ายิ่ง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี