");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ส นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ส นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
สุรีลักษณ์
สุ-รี-ลักผู้มีลักษณะอันประเสริฐเหมือนเทวดา
สุภาภรณ์
สุ-พา-พอนเครื่องประดับที่งดงาม
โสภาวดี
โส-พา-วะ-ดีหญิงสาวผู้ประกอบด้วยความงาม
สมหมาย
สม-หมายสมปรารถนา,สมหวัง,สมใจคิด,สมใจนึก
สุมนรัตน์
สุ-มน-รัดผู้มีจิตใจดียิ่ง
สวัสดิ์
สะ-หวัดความดี,ความดีงาม,ความเจริญรุ่งเรือง
สาธิต
สา-ทิดการให้รู้โดยการแสดงหรือทำให้ดู
สุภาพร
สุ-พา-พอนผู้มีความงามอันประเสริฐ
สุวรรณโชติ
สุ-วัน-นะ-โชดสว่างประดุจทอง
แสงประทีป
แสง-ประ-ทีบแสงสว่าง
สนั่น
สะ-หนั่นกึกก้อง,ลั่น
สมควร
สม-ควนควร,เหมาะ,เหมาะสม
สมาน
สะ-หมานทําให้ติดกัน ทําให้สนิท
ศรัญญา
สะ-รัน-ยาผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
สุทัชชา
สุ-ทัด-ชาผู้ให้สิ่งดี
สมจิต
สม-จิดการสมดั่งที่ใจคิด
สรเดชา
สะ-ระ-เด-ชาอำนาจอันแกล้วกล้า
เสาวลี
เสา-วะ-ลี
สวรส
สะ-วะ-รดมีรสนิยมเป็นของตน มีเสน่ห์
สังคม
สัง-คมการพบปะ, การคบค้า, การวิสาสะ
สวิตตา
สะ-วิด-ตาผู้ที่มีทรัพย์มาก
สุรัชนา
สุ-รัด-ชะ-นา หมู่เทพ,ทวยเทพ
สุรเชษฐ์
สุ-ระ-เชดผู้ประเสริฐกว่าเทวดาคือ พระพรหม
สุขิมาล
สุ-ขิ-มานผู้มีตระกูลสูง
สุภัทรธนัน
สุ-พัด-ทะ-นันผู้มีทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรือง
สธนรุจยา
สะ-ทน-รุด-จะ-ยาผู้น่ารักและร่ำรวย
สรัญญา
สะ-รัน-ยาความรู้ในเรื่องศร, ผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม
สุชนม์
สุ-ชนผู้เกิด
สุชิตา
สุ-ชิ-ตาผู้ชนะด้วยความดี
สุวรรณี
สุ-วัน-นีทองคำ
สิตาธนัตถ์
สิ-ตา-ทะ-นัดรอยยิ้มของผู้ที่มีกำไร, รอยยิ้มของผู้ที่สำเร็จในทรัพย์
สิตา
สิ-ตารอยยิ้ม
สุรศักดิ์
สุ-ระ-สักนักรบผู้มีความสามารถ
สุกฤตา
สุ-กริ-ตาผู้สร้างสรรค์มาดี กุศล ความเลื่อมใส
สุนีย์
สุ-นีผู้มั่นคงดี
สิริเพ็ญ
สิ-หริ-เพ็นเต็มเปี่ยมด้วยความดีงาม
สมหญิง
สม-หญิงสมกับเป็นสุภาพสตรี
สมจิตร
สม-จิดสำเร็จสมดั่งตั้งใจ
สุจิตรา
สุ-จิด-ตราผู้มีจิตใจดีงาม, เป็นพระนามของพระชายาของพระอินทร์
สุจิตรานันท์
สุ-จิด-ตรา-นันสตรีผู้มีความสุขและมีจิตใจดี
สุจิตราภรณ์
สุ-จิด-ตรา-พอนสตรีผู้มีความคิดดีเป็นเครื่องประดับ
สิทธา
สิท-ทาผู้สำเร็จ, ฤาษี
สิริรัตนาธร
สิ-หริ-รัด-ตะ-นา-ทอนการทรงไว้ซึ่งแก้วอันเป็นมงคล
สรวีย์
สอ-ระ-วีผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สฤษดิ์
สะ-หริดการทํา, การสร้าง
สิริชัย
สิ-หริ-ไชผู้มีชัยชนะอันงดงาม
สุดา
สุ-ดาลูกสาว,บุตรสาว,ลูกผู้หญิง
สิทธิ์ทัศน์
สิด-ทัดเห็นผลสำเร็จ
สักกะ
สัก-กะพระอินทร์ วงศ์เชื้อสายของพระพุทธเจ้า
เสาวลักษณ์
เสา-วะ-ลักลักษณะที่ดี
สมโภช
สม-โพดการกินร่วม การเลี้ยงอาหาร งานเลี้ยง งานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความยินดีร่าเริง
สุรางค์
สุ-รางผู้มีร่างกายเป็นทิพย์
เสาวณีย์
เสา-วะ-นี[เสาวนีย์]
เสาวนีย์
เสา-วะ-นีคำสั่งของพระราชินี
สุวรรณา
สุ-วัน-นาทองคำ
สิตามิน
สิ-ตา-มินไม่มีความหมายของชื่อ
ัสมควร
สม-ควนควร,เหมาะ,เหมาะสม
สุเมธ
สุ-เมดคนมีปัญญาดี, นักปราชญ์
สุนิสา
สุ-นิ-สาราตรีที่ดีงาม
สุนิศา
สุ-นิ-สาราตรีอันงดงาม,คืนที่ดีงาม
สุทัศน์
สุ-ทัดผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี
สินีสวรินทร์
สิ-นี-สะ-วะ-รินนางสวรรค์ชั้นสูงที่มีผิวขาวงาม
สถิต
สะ-ถิดอยู่ ยืนอยู่ ตั้งอยู่
สินี
สิ-นีนางผู้มีผิวเนื้อขาวงาม
สวรินทร์
สะ-วะ-รินจอมสวรรค์
สิขรินทร์
สิ-ขะ-รินภูเขาที่เป็นใหญ่
สุนทร
สุน-ทอนไพเราะ,เพราะ,เสนาะ
สุมิตร
สุ-มิดเพื่อนที่แสนดี
สุมิตรา
สุ-มิด-ตราเพื่อนที่ดีมาก,กัลยาณมิตร
สุทธิดา
สุด-ทิ-ดาความบริสุทธิ์
สุพจน์
สุ-พดผู้มีคำพูดที่ดี
สุวรีย์
สุ-วะ-รีไม่มีความหมายของชื่อ
สุชาติ
สุ-ชาดเกิดมาดี เกิดจากที่ดี
สุณิสา
สุ-นิ-สาสาวงาม
สุวัฒน์
สุ-วัดผู้มีความเจริญดี
สรินญาท์
สะ-ริน-ยาไม่มีความหมายของชื่อ
สมรัก
สม-รักสำเร็จในรัก
สริญญา
สะ-ริน-ยาผู้มีความรู้ยิ่ง,ผู้รู้แจ้งดุจเทวดา
สามารถ
สา-มาดเชี่ยวชาญ
สุกัญญา
สุ-กัน-ยาหญิงสาวที่ดี
สุมินตรา
สุ-มิน-ตราต้นกระถินที่ดี
สถาพร
สะ-ถา-พอนยืนยง คงอยู่
เสริมพร
เสิม-พอนเพิ่มสิ่งประเสริฐ
สายสุนีย์
สาย-สุ-นีสตรีผู้สืบชื้อสายที่มีความมั่นคงดี
สกล
สะ-กนเต็มบริบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
แสงดาว
แสง-ดาวแสงของดาว
สหัชพงษ์
สะ-หัด-ชะ-พงที่มาแห่งตระกูล
สำเนียง
สำ-เนียงเสียง
สมิทธิ์
สะ-มิดสําเร็จพร้อม สมบูรณ์ สัมฤทธิ์
สมิทธ์
สะ-มิดสําเร็จพร้อม สมบูรณ์ สัมฤทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี