");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ศ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ศ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ศิวาราตรี
สิ-วา-รา-ตรีราตรีหรือค่ำคืนแห่งการบูชาพระอิศวร
ศุภเดชา
สุบ-พะ-เด-ชาอำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศรัณภรณ์
สะ-รัน-นะ-พอนผู้ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
ศรีประภา
สี-ประ-พาแสงสว่างอันเป็นมงคล,แสงสว่างอันงดงาม
ศิษยาภา
สิด-สะ-ยา-พาผู้เป็นแสงสว่างของลูกศิษย์
ศาสตราเทวา
สาด-ตรา-เท-วาเทวดาแห่งศาสตราวุธทั้งหลาย
ศโรธร
สะ-โร-ทอนทรงไว้ซึ่งศร
ศรีนิล
สี-นินนิลที่งดงาม
ศุภสิทธิ์
สุบ-พะ-สิดความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศักดิพจน์
สัก-ดิ-พดถ้อยคำที่มีอำนาจ
ศดิศ
สะ-ดิดผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ศักดิธัช
สัก-ดิ-ทัดธงชัยที่มีอำนาจ
ศศิวงษ์
สะ-สิ-วงเชื้อสายพระจันทร์
ศศวรรณ
สะ-สะ-วันผู้มีเชื้อสายกระต่าย
ศิริพิชยา
สิ-หริ-พิด-ชะ-ยาผู้มีชัยชนะอันงดงาม
ศักระ
สัก-กระพระอินทร์
ศศิพิมล
สะ-สิ-พิ-มนบริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศฤงคาร
สะ-หริง-คานความรัก
ศิวาณัฏฐ์
สิ-วา-นัดผู้รอบรู้ในการละเว้นซึ่งกิเลส
ศักดิ์ดา
สัก-ดาผู้มีอำนาจมาก
ศักดิ์กุล
สัก-กุนเชื้อสายผู้มีอำนาจ
ศรินญา
สะ-ริน-ยาความรู้ที่งดงาม
ศรศิริ
สอน-สิ-หริศรที่งดงาม, ศรที่เป็นมงคล
ศักรนันทน์
สัก-กระ-นันความยินดีของพระอินทร์
ศิวนนท์
สิ-วะ-นนผู้มีความยินดีในพระนิพพาน
ศิริภาคย์
สิ-หริ-พากโชคดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
เศรษฐหิรัณย์
เสด-ถะ-หิ-รันเงินทองที่ประเสริฐ
ศุภะณัฐ
สุ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภรดา
สุบ-พะ-ระ-ดายินดีในความเป็นมงคล
ศุภลักษณ์
สุบ-พะ-ลักลักษณะงาม
ศิรสิทธิ์
สิ-ระ-สิดความสำเร็จอันสูงสุด
ศุกลรัตน์
สุก-กะ-ละ-รัดดวงแก้วที่ส่องสว่าง
ศศิพร
สะ-สิ-พอนพระจันทร์อันประเสริฐ
ศรีภัทรา
สี-พีด-ทราประเสริฐและงดงาม
ศิลา
สิ-ลาหิน
ศุภิศรา
สุ-พิด-สะ-ราเจ้าแห่งความเป็นมงคล
ศศิประภา
สะ-สิ-ประ-พารัศมีจันทร์
ศิริโชค
สิ-หริ-โชกโชคที่เป็นมงคล
ศราทิพย์
สะ-รา-ทิบศรของเทวดา
ศุภวิชญ์
สุบ-พะ-วิดนักปราชญ์ที่เจริญงอกงาม
โศรยา
โส-ระ-ยาเนื่องด้วยศร
ศกวัฒนา
สก-กะ-วัด-ทะ-นาผู้ที่เจริญสูงสุด
ศุกร์ศิริ
สุก-สิ-หริงดงามเหมือนพระศุกร์
ศิริวรรณ
สิ-หริ-วันวงศ์ตระกูลที่เป็นมงคล, ผิวพรรณงาม
ศิวะ
สิ-วะพระอิศวร, พระนิพพาน
ศุภพิชญ์
สุบ-พะ-พิดนักปราชญ์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศศินันท์
สะ-สิ-นันผู้ยินดีในพระจันทร์,พระจันทร์ที่งดงาม
ศิรินันท์
สิ-หริ-นันผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในความเจริญ
ศรีรัชกุล
สี-รัด-ชะ-กุนวงศ์ตระกูลที่มีสมบัติที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศรัณรัตน์
สะ-รัน-รัดที่พึ่งอันมีค่ายิ่ง
ศริตวรรธน์
สะ-ริด-วัดบรรลุถึงความเจริญ
ศุภัช
สุ-พัดผู้จำแนกที่ดี
ศุกฤตา
สุ-กริ-ตาประสบความสำเร็จอย่างดี
ศิยาพร
สิ-ยา-พอน[ศยาพร]
ศรุดา
สะ-รุ-ดามีชื่อเสียง
ศตวัฒน์
สะ-ตะ-วัดเจริญมาก
ศรชัย
สอน-ไชผู้ชนะด้วยศร
ศิระ
สิ-ระสิ่งสูงสุด
ศุภวุฒิ
สุบ-พะ-วัดผู้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นมงคล
ศรีนครินทร์
สี-นะ-คะ-รินผู้เป็นใหญ่ในนครที่งดงาม
ศรณ์ปวรวรรณ
สอน-ปอ-วอ-ระ-วันเชื้อสายที่เป็นที่พึ่งประเสริฐ
ศิริญญา
สิ-ริน-ยาผู้มีความรู้สูงสุด
ศศิธร
สะ-สิ-ทอนพระจันทร์
ศรีเกตุ
สี-เกดธงชัยที่เป็นมงคล
ศุภรา
สุ-พะ-ราผู้ค้ำจุนสิ่งดี
ศุจิตราภรณ์
สุ-จิด-ตรา-พอนเครื่องประดบที่งดงามยิ่ง
ศุภมาศ
สุบ-พะ-มาดทองคำที่บริสุทธิ์
ศุภเกียรติ
สุบ-พะ-เกียดคำสรรเสริญที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศศวิมล
สะ-สะ-วิ-มนบริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์
ศิรินยา
สิ-ริน-ยายาที่ดี
ศตายุ
สะ-ตา-ยุอายุยืนร้อยปี
ศุภรัตน์
สุบ-พะ-รัดดวงแก้วที่เป็นมงคล
ศุภกิจ
สุบ-พะ-กิดหน้าที่อันงดงาม, งานอันเป็นมงคล
ศุภวารี
สุ-พะ-วา-รีน้ำแห่งความดี
ศศิโสม
สะ-สิ-โสมพระจันทร์
เศกศักดิ์
เสก-สักทำให้มีอำนาจ
ศตวรรษ
สะ-ตะ-วัดร้อยปี
ศิริธนา
สิ-หริ-ทะ-นาทรัพย์อันเป็นมงคล
ศรัทธา
สัด-ทาความเชื่อที่มีเหตุผลกำกับ
ศศิณัฏฐ์
สะ-สิ-นัดนักปราชญ์ที่เปรียบดั่งดวงจันทร์
ศักดา
สัก-ดาอำนาจ
ศุทธิพร
สุด-ทิ-พอนความเจริญงอกงามดี
ศรัณย์พัทธ์
สะ-รัน-พัดผูกพันด้วยผู้เป็นที่พึ่ง
ศรัญญ์ภัทร
สะ-รัน-พัดผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ศิราธร
สิ-รา-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ศิริภัสตา
สิ-หริ-พัด-สะ-ตาผู้ที่มีสามีนำมาซึ่งความเจริญ
ศิริภร
สิ-หริ-พอนผู้ค้ำจุนความงาม,ผู้ค้ำจุนสิ่งที่เป็นมงคล
ศิริเพ็ญ
สิ-หริ-เพ็นงดงามบริบูรณ์
ศรัณย์ภรณ์
สะ-รัน-นะ-พอนค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
ศิริณกาญจน์
สิ-ริน-กานทองคำที่เป็นยอดแห่งหนี้
ศิริกาญจน์
สิ-หริ-กานงดงามดุจทองคำ
ศิวัช
สิ-วัดผู้เกิดมาไม่มีกิเลส, ผู้เกิดแต่พระอิศวร
ศักด์ชัย
สัก-ไชผู้มีชัยชนะด้วยอำนาจ
ศาสนวัฒน์
สาด-สะ-นะ-วัดผู้เจริญในพระศาสนา
ศุภชัย
สุบ-พะ-ไชชัยชนะอันงดงาม
ศุภจิรา
สุบ-พะ-จิ-ราผู้มั่นคงในความดีงาม
ศริสา
สะ-ริ-สาเจ้าแห่งความงดงาม
ศรัณพงศ์
สะ-รัน-นะ-พงวงศ์ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง
ศิริธนัญญา
สิ-หริ-ทะ-นัน-ยาความรู้เรื่องทรัพย์ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิวกร
สิ-วะ-กอนผู้สร้างพระนิพพาน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี