");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ศ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ศ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ศราวุธ
สะ-รา-วุดผู้มีศรเป็นอาวุธ
ศรินทิพย์
สะ-ริน-ทิบผู้มีสิริมงคลเป็นเลิศ
ศรินรัตน์
สะ-ริน-รัดแก้วอันเป็นมงคล
ศิวิไล
สิ-วิ-ไลสวยงาม
ศุภักษณา
สุ-พัก-สะ-นา
ศวมินทร์
สะ-วะ-มิน
ศิริมาศ
สิ-หริ-มาดความเป็นมงคลอันประเสริฐ,งดงามดุจทองคำ
ศรัณยพงษ์
สะ-รัน-ยะ-พงตระกูลอันเป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งแห่งตระกูล
ศุภพงษ์
สุ-พะ-พงสายตระกูลที่ดีงาม
ศุภกร
สุบ-พะ-กอนสร้างสิ่งที่ดี โชคดี เป็นมงคล
ศิลป์ศุภา
สิน-สุ-พาเจริญด้วยศิลป
ศุภกฤต
สุบ-พะ-กริดสร้างสิริมงคล สร้างความสุข
ศรัณรัชต์
สะ-รัน-รัดผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่ง
ศศิญา
สะ-สิ-ยาผู้มีความรู้และความงามดุจพระจันทร์
ศศิภา
สะ-สิ-พาแสงจันทร์
ศรุตา
สะ-รุ-ตามีชื่อเสียง
ศิริรัตนากร
สิ-หริ-รัด-ตะ-นา-กอนความงามแห่งคลังเงิน ทอง
ศิรศักดิ์
สิ-ระ-สักอำนาจสูงสุด
ศิริกานดา
สิ-หริ-กาน-ดาหญิงผู้เป็นที่รักและเป็นมงคล
ศศิมณฑล
สะ-สิ-มน-ทนวงหรือดวงพระจันทร์
ศราวดี
สะ-รา-วะ-ดีผู้มีศร
ศุลี
สุ-ลีพระอิศวร
ศรีสุภางค์
สี-สุ-พางหญิงผู้มีร่างงาม
ศตคุณ
สะ-ตะ-คุนผู้มีความตั้งร้อย ผู้มีความรู้ดีมาก
ศิริพร
สิ-หริ-พอนผู้มีพรอันเป็นมงคล
ศักดิ์วริษฐ์
สัก-วะ-ริดอำนาจอันประเสริฐยิ่ง
ศรีสุดา
สี-สุดาหญิงสาวที่ดีมีศิริมงคล
ศุภโชค
สุบ-ภะ-โชกโชคดี
ศิริกร
สิ-หริ-กอนบ่อเกิดแห่งความดี
ศักย์ริษฐ์
สัก-ริด
ศักย์วริษฐ์
สัก-วะ-ริดอำนาจอันประเสริฐ
ศิริญาพร
สิ-หริ-ยา-พอนผู้ประเสริฐด้วยปัญญาที่งดงาม
ศิรประภา
สิ-ระ-ประ-พารัศมีที่พวยพุ่งเป็นวงรอบศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์
ศรัญพงศ์
สะ-รัน-ยะ-พงเชื้อสายผู้มีความรู้เรื่องศร
ศิริชัย
สิ-หริ-ไชมีชัยชนะที่เป็นมงคล
ศรเอก
สอน-เอกลูกศรที่เป็นหนึ่งกว่าศรทั้งหลาย
ศศิพงษ์
สะ-สิ-พงเชื้อสายผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศศิอารียา
สะ-สิ-อา-รี-ยามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดุจพระจันทร์
ศรีสุวรรณ
สี-สุ-วันทองคำที่งดงาม
ศุภวรรณ
สุบ-พะ-วันมีผิวพรรณงาม
โศภิส
โส-พิดเจ้าแห่งความงาม
ศุพิชญา
สุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ที่ดี
ศิรภัสสร
สิ-ระ-พัด-สอนยอดแห่งแสงสว่าง
ศรวัฒน์
ศะ-ระ-วุดผู้เจริญด้วยศร
ศรัณย์พร
สะ-รัน-พอนที่พึ่งอันประเสริฐ
ศุภินทรา
สุ-พิน-ทราเจ้าแห่งความเป็นมงคล
เศคาริยาห์
เส-คา-ริ-ยาชื่อปุโรหิตในศาสนายูดาห์
ศตพร
สะ-ตะ-พอนมีพรมากหรือมีความประเสริฐมากมาย
ศิรินทร์
สิ-รินพรจากพระอินทร์ เป็นใหญ่ในสิ่งมงคล
ศรัญญู
สะ-รัน-ยูผู้ที่รู้เกี่ยวกับศร
ศรันย์
สะ-รันเป็นที่พึ่ง
ศรัณย์
สะ-รันเป็นที่พึ่ง
ศิรีรัสมี
สิ-รี-รัด-สะ-หมี[ศิรีรัศมิ์]
ศักย์พสิษฐ์
สัก-พะ-สิดผู้มีอำนาจที่ดีที่สุด
ศุภญา
สุ-พะ-ยาความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภดา
สุ-พะ-ดาความงาม
ศุภพิชญ์เนตร
สุ-พะ-พิด-เนดนักปราชญ์ผู้มีตางาม
ศรีธนิสร
สี-ทะ-นิด-สอนเจ้าแห่งทรัพย์และความเจริญ
ศักดินนท์
สัก-ดิ-นนยินดีในอำนาจ
ศักดิ์ชัย
สัก-ไชชัยชนะที่มาจากอำนาจ
ศุภวเรศร์
สุ-พะ-วะ-เรดผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐและเป็นมงคล
ศุภฤกษ์
สุบ-พะ-รึกฤกษ์ที่เป็นมงคล
ศศิวิมล
สะ-สิ-วิ-มนบริสุทธิ์ดุจจันทร์
ศุภกิจตา
สุบ-พะ-กิด-ตาดวงตาที่ทำหน้าที่อันเป็นมงคล
ศรวัสย์
สอ-ระ-วัด
ศุภกฤตา
สุบ-พะ-กริ-ตาความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิริศักดิ์
สิ-หริ-สักอำนาจอันเป็นมงคล, อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศิรพงศ์
สิ-ระ-พงวงศ์ตระกูลที่สูงสุด
ศิรินภา
สิ-หริ-นะ-พาฟ้างาม
ศรัณอัฑฒ์
สะ-รัน-นะ-อัดผู้ที่ร่ำรวยและเป็นที่พึ่งของคนอื่น
ศิริพรรณ
สิ-หริ-พันวงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ, ผู้มีผิวพรรณงาม
ศศิมา
สะ-สิ-มามีความงามดุจจันทร์
ศิริรัตน์
สิ-ริ-รัดดวงแก้วที่เป็นมงคล
ศรัณย์รัชต์
สะ-รัน-รัดผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
ชมนาด
ชม-มะ-นาดชื่อต้นไม้ ดอกหอม
ศิริพันธุ์
สิ-หริ-พันวงศ์ตระกูลที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุภเดช
สุบ-พะ-เดดอำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศุทธินี
สุด-ทิ-นีหญิงสาวที่บริสุทธิ์
ศิรินา
สิ-หริ-นาเป็นสิริมงคล
ศุภกานต์
สุบ-พะ-กานผู้เป็นที่รักที่นำมาซึ่งความเจริญ
ศยามล
สะ-หยา-มนผิวคล้ำ
ศศิภาส์
สะ-สิ-พาแสงจันทร์
ศิริลักษมี
สิ-หริ-ลัก-สะ-มีพระลักษณมีผู้นำมาซึ่งความเจริญ, พระลักษมีผู้ทรงสิริโฉมยิ่งนัก
ศิริลักษณ์
สิ-หริ-ลักลักษณะอันงดงาม
เศรษฐวุฒิ
เสด-ถะ-วุดผู้ที่มีความรอบรู้อันประเสริฐ
ศรีพิมลักษณ์
สี-พิม-ลักลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ศราวุฒิ
สะ-รา-วุดผุ้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับศร
ศศิชา
สะ-สิ-ชาเกิดจากพระจันทร์
ศักดิ์ประยุทธ
สัก-ประ-ยุดผู้ที่กระทำการรบด้วยความสามารถ
ศุภากร
สุ-พา-กอนผู้สร้างสิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี