");
astrology
ชื่อมงคลหมวด อ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร อ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
อริญญา
อะ-ริน-ยาหญิงงามและมีความรู้
อภิสุมน
อะ-พิ-สุ-มนผู้มีใจกว้างมาก
อวิกา
อะ-วิ-กาเพชร
อรณิชชา
ออน-นิด-ชาสตรีที่เกิดมาบริสุทธิ์
อิทธิชัย
อิด-ทิ-ไชผู้ประสบความสำเร็จในชัยชนะ
อมรสิริ
อะ-มอน-สิ-หริสิริมงคลแห่งเทวดา
อัครมณี
อัก-คะ-ระ-มะ-นีมณีล้ำค่า
อรุณลักษณ์
อะ-รุน-ลักลักษณะแห่งแสงเงินแสงทอง
อัจฉริยะ
อัด-ฉะ-ริ-ยะวิเศษน่าอัศจรรย์ มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก
อรวรรณ
ออ-ระ-วันหญิงสาวผู้ที่มีผิวงาม
อวยพร
อวย-พอนห้พร,อำนวยพร
เอื้องแก้ว
เอื้อง-แก้วกล้วยไม้แก้ว
อดิพัฒน์
อะ-ดิ-พัดเจริญมาก
อัศนีย์
อัด-สะ-นีผู้ชื่นชอบในสายฟ้า
อริญรดา
อะ-ริน-ระ-ดาความยินดีต่อผู้ที่ไม่ถูกกัน การให้อภัยแก่คนที่ไม่ถูกกัน การคืนดีต่อผู้ที่เคยเป็นศัตรู
อัญชลีพร
อัน-ชะ-ลี-พอนการไหว้ที่งดงาม
อุทัยวรรณ
อุ-ไท-วันผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
อภิญชญา
อะ-พิน-ชะ-ยาปัญญาความรู้
อินทุกร
อิน-ทุ-กอนผู้สร้างพระจันทร์
อำไพ
อำ-ไพทองคำ
อัจฉราพร
อัด-ฉะ-รา-พอนผู้ประเสริฐเหมือนนางฟ้า
อภิวัฒน์
อะ-พิ-วัดเจริญยิ่ง เจริญมาก
อาทิตย์
อา-ทิดพระอาทิตย์
อชิรญาณ์
อะ-ชิ-ระ-ยาผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อมลอานันท์
อะ-มน-อา-นันยินดีในความบริสุทธิ์, ยินดีในความไม่มัวหมอง
อานันท์พัศ
อา-นัน-พัดอำนาจที่น่ายินดียิ่ง
เอกสิทธิ์
เอก-กะ-สิดสิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ
เอวิตา
เอ-วิ-ตา
อาภาวรรณ
อา-พา-วันผิวพรรณผ่องใส,วงศ์ตระกูลของผู้มีแสงสว่าง
อมลรดา
อะ-มน-ระ-ดาผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
อัคลักษณ์
อัก-คะ-ลักลักษณะของความยิ่งใหญ่
อรณัชชา
ออ-ระ-นัด-ชาหญิงสาวที่เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ไอรินลดา
ไอ-ริน-ละ-ดาไอน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆเป็นสาย
อภิญญา
อะ-พิน-ยาผู้มีปัญญา
อนุพล
อะ-นุ-พนกำลังย่อย ๆ
อมลวรรณ
อะ-มน-วันผิวพรรณบริสุทธิ์
อนันตญา
อะ-นัน-ตะ-ยาผู้มีความรู้ไม่สิ้นสุด
อนงค์
อะ-นง ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ นาง นางงาม
อรกมล
ออน-กะ-มนดวงใจของสตรี,สตรีที่มีจิตใจงาม
อธิคม
อะ-ทิ-คมการมาถึงของความยิ่งใหญ่
อรวิชญ์
ออ-ระ-วิดหญิงที่มีความรู้
อังคนางค์
อัง-คะ-นางหญิงที่มีความงดงาม
อภิพล
อะ-พิ-พนมีกำลังอันยิ่งใหญ่
อภิพน
อะ-พิ-พนป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่
อภิฤดี
อะ-พิ-รึ-ดีมีความยินดีมาก
อภิพร
อะ-พิ-พอนประเสริฐมาก
อภิพา
อะ-พิ-พานำพาความยิ่งใหญ่
อันนา
อัน-นาข้าว
อุรัศยา
อุ-รัด-สะ-ยาผู้ที่เป็นที่รักยิ่ง, ผู้ที่อยู่ในใจ
เอวรินทร์
เอ-วะ-ริน
ไอยประพนธ์
ไอ-ยะ-ประ-พนความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อชุรีย์
อะ-ชุ-รี
อัมรินทร์
อำ-มะ-รินผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่เทวดา, พระอินทร์
อุบลรัตน์
อุ-บน-รัดบัวแก้ว
อุทร
อุ-ทอนท้อง
อุรุชา
อุ-รุ-ชาผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อุรุชม
อุ-รุ-ชมชมความยิ่งใหญ่
อัชรี
อัด-ชะ-รี
อภิศักดิ์
อะ-พิ-สักมีอำนาจมาก
อรกัญญา
ออ-ระ-กัน-ยาหญิงสาวที่บริสุทธิ์
เอกกมล
เอก-กะ-มนใจที่เป็นหนึ่ง
เอกมัย
เอก-กะ-ไมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นแบบเหมือนกัน
อรัศยา
อะ-รัด-สะ-ยาผู้เป็นที่อาศัยของหญิงสาว
อัศวิณ
อัด-สะ-วินหนี้จากม้า
อนิรุทธ์
อะ-นิ-รุดผู้ชนะเสมอ
อชิรวิชญ์
อะ-ชิ-ระ-วิดผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อริชัย
อะ-หริ-ไชผู้มีชัยชนะเหนือศัตรู
อภิวรรธน์
อะ-พิ-วัดผู้เจริญงอกงามอันยิ่งใหญ่
อภินันทน์
อะ-พิ-นันความยินดีที่ยิ่งใหญ่
อัยลดา
ไอ-ยะ-ละ-ดาเชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
อติชาติ
อะ-ติ-ชาดผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อุทัยภัทร
อุ-ไท-พัดประเสริฐดุจยามเช้า
อุตรเดช
อุด-ตะ-ระ-เดดผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่น
อรพรรณ
ออ-ระ-พันหญิงสาวที่เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี
อัฏฐาพร
อัด-ถา-พอนสิ่งที่ประเสริฐ ๘ ประการ
อาทิตยาพร
อา-ทิด-ตะ-ยา-พอนผู้ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
อุไรวรรณ
อุ-ไร-วันผิวงดงามดั่งทอง
อภิรดี
อะ-พิ-ระ-ดีความยินดียิ่ง,ผู้มีความสุขมาก
อัฐพล
อัด-ถะ-พนกำลัง ๘ ประการ
อาริญา
อา-ริ-ยาผู้รู้จักความเอื้อเฟื้อ
อัคคเดชา
อัก-คะ-เด-ชาผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
อัครินทร์
อัก-คะ-รินเจ้าแห่งความเป็นใหญ่
อลงกรณ์
อะ-ลง-กอนประดับ ตกแต่ง
อัคภัทร
อัก-คะ-พัดผู้ยิ่งใหญ่ในสิ่งประเสริฐ
อรนิภา
ออน-นิ-พาหญิงที่เท่าเทียมผู้อื่น
อัคคเดช
อัก-คะ-เดดอำนาจอันยิ่งใหญ่
อภิมุข
อะ-พิ-มุกหัวหน้าที่ยิ่งใหญ่
อินทัช
อิน-ทัดผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อธิศ
อะ-ทิดผู้เป็นใหญ่
อมล
อะ-มนไม่มัวหมอง, บริสุทธิ์
อัครนาฎ
อัก-คระ-นาดหญิงงามที่ยิ่งใหญ่
อรนันท์
ออ-ระ-นันหญิงสาวที่น่ายินดี
อมลวัฒน์
อะ-มน-วัดความเจริญอันบริสุทธิ์
อนัญพร
อะ-นัน-ยะ-พอนความประเสริฐที่ไม่ใช่สิ่งอื่น
อมราพร
อะ-มะ-รา-พอนประเสริฐดุจสวรรค์
อรกช
ออ-ระ-กดหญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
อรอมล
ออน-อะ-มนหญิงสาวที่ไม่มัวหมอง
อรัชพร
อะ-รัด-ชะ-พอนหญิงสาวผู้เกิดมาประเสริฐ
อรรถพล
อัด-ถะ-พนกำลังทรัพย์,กำลังแห่งความมุ่งหมาย
อทิตนรา
อะ-ทิด-นะ-รา[อาทิตย์นรา]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี