");
astrology
ชื่อมงคลหมวด อ นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร อ นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
อภัสนันท์
อะ-พัด-สะ-นันผู้ยินดีในความมืด
อภิสิทธิ์
อะ-พิ-สิดสิทธินอกเหนือขอบเขต สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้
อโนชา
อะ-โน-ชา ต้นอังกาบ, นามพระเทวีของพระเจ้ากัปปินะแห่งเมืองกุกกุฏวดี ครั้งพุทธกาล
อริสรากรณ์
อะ-ริ-สะ-รา-กอนการกระทำที่ยิ่งใหญ่เหนือศัตรู
อนุชาติ
อะ-นุ-ชาดผู้เสมอด้วยบิดา
อมรรัตน์
อะ-มอน-รัดเพชร
อัษฎาวุฒิ
อัด-สะ-ดา-วุดผู้มีความรู้เปรียบได้กับมีอาวุธ ๘ อย่าง
อภัครชัย
อะ-พัก-คะ-ระ-ไช
อุไรรัตน์
อุ-ไร-รัดทองคำและแก้ว
อุทิศ
อุ-ทิดให้, ยกให้
เอื้ออังกูร
เอื้อ-อัง-กูนอุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
อัณณ์ชญา
อัน-ชะ-ยาสายน้ำแห่งความรู้
อิศริยา
อิด-สิ-ริ-ยาผู้ยิ่งใหญ่
อานนท์
อา-นนความเพลิดเพลิน ความยินดี ความปลื้มใจ
อาทิตยา
อา-ทิด-ตะ-ยาพระอาทิตย์
อนันตาพร
อะ-นัน-ตา-พรมีพรมากมาย
อัมพาพันธ์
อำ-พา-พันผู้ผูกพันกับมารดา
อนุนาท
อะ-นุ-นาดเสียงกึกก้อง เสียงบันลือ
อริสา
อะ-ริ-สาเป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรูทั้งหลาย
อดิศักดิ์
อะ-ดิ-สักอำนาจมาก
อรพิน
ออ-ระ-พิน[อรพินท์]
อรพินท์
ออ-ระ-พินดอกบัว
อนัญจนา
อะ-นัน-จะ-นาการนับถือที่เป็นหนึ่งไม่มีสอง
อัมพร
อำ-พอนท้องฟ้า
เอกลักษณ์
เอก-กะ-ลักลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
อนุรักษ์
อะ-นุ-รักรักษาให้คงเดิม
อธิชา
อะ-ทิ-ชาเกิดมายิ่งใหญ่
อุดร
อุ-ดอนทิศเหนือ
อำนวย
อำ-นวยอวย,ให้สั่งเสีย,บอกชี้แจง
อรุโณทัย
อะ-รุ-โน-ไทพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
เอกรัตน์
เอก-กะ-รัดรัตนะที่เด่นเป็นหนึ่ง
อักษราพิภัค
อัก-สะ-รา-พิ-พักผู้มีโชคทางอักษร เรียนเก่งเป็นเลิศ
อมตา
อะ-มะ-ตาไม่ตาย
อภิวิชญ์
อะ-พิ-วิดผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
อักษร
อัก-สอนตัวหนังสือ วิชาหนังสือ
อธิภัทร
อะ-พิ-พัดเจริญยิ่ง
อารยา
อา-ระ-ยาผู้ประเสริฐ
อโณทัย
อะ-โน-ไทพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
อริสรา
อะ-ริด-สะ-ราจ้าแห่งศัตรู เป็นใหญ่เหนือศัตรู
อรอุมา
ออน-อุ-มาหญิงงามที่มีชื่อเสียง หรือ หญิงงามที่เป็นชายาพระอิศวร(พระอุมา)
อาภาพร
อา-พา-พอนแสงประกายแห่งพร พรที่มีรัศมี แสงสว่างอันประเสริฐ
อุมาพร
อุ-มา-พอนพรของพระอุมา, ผู้ประเสริฐเหมือนพระอุมา
โอฬาร
โอ-รานใหญ่โต โอ่โถง กว้างขวางยิ่งใหญ่ เลิศล้น ประเสริฐ
อาริสา
อะ-ริ-สาเจ้าแห่งความเอื้อเฟื้อ
เอกภัคกฤษฏ์
เอก-กะ-พัก-กริดไม่มีความหมายของชื่อ
อรวี
ออ-ระ-วีไม่มีความหมายของชื่อ
อรวีร์
ออ-ระ-วีหญิงงามผู้กล้าหาญ
อรวรา
ออน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ
อัญชิษฐา
อัน-ชิด-ถาผู้มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง
เอกชัย
เอก-กะ-ไชการชนะเป็นที่หนึ่ง
อรุณ
อะ-รุนแสงเงินแสงทอง, เวลาเช้าตรู่, เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น
เอริสา
เอ-ริ-สา
อารีวรรณ
อา-รี-วันผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อารีรัตน์
อา-รี-รัดมีใจเผื่อแผ่อันมีค่ายิ่งนัก
อนุพงศ์
อะ-นุ-พงวงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
อัจฉรา
อัด-ฉะ-รานางฟ้า
อนัญญา
อะ-นัน-ยาผู้เป็นที่หนึ่ง,ผู้ที่มีความรู้ทุกลมหายใจ
อริญชย์
อะ-รินผู้ชนะศัตรู
อดิศร
อะ-ดิ-สอนผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่
ไอริณ
ไอ-รินเกลือสินเธาว์
อชิรสิทธิ์
อะ-ชิ-ระ-สิดประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
อัครศศิม์
อัก-คระ-สิดพระจันทร์ที่ยิ่งใหญ่
อาชิรญา
อา-ชิ-ระ-ยา[อชิรญา]
อุมารินทร์
อุ-มา-รินพระแม่อุมาเทวีอันเป็นเจ้า
อศลย์
อะ-สนไม่มีทุกข์โศก
อนุวัตร
อะ-นุ-วัดทำตาม ประพฤติตาม
อนุชา
อะ-นุ-ชาน้องชาย
อภิชาติ
อะ-ภิ-ชาดผู้ดีกว่าผู้ให้กำเนิด
อัชฌาวดี
อัด-ชะ-ยา-วะ-ดีสตรีผู้มีนิสัยอันดี
อำนาจ
อำ-นาด สิทธิ,ความสามารถ ,กำลัง, ความรุนแรง, ความบังคับบัญชา,การบังคับ
อนวัฒน์
อะ-นะ-วัดผู้ปราศจากความเจริญ->[อนุวัฒน์]
อารียา
อา-รี-ยาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
อัจฉราวรรณ
อัด-ฉะ-รา-วันมีผิวพรรณประดุจนางฟ้า, ผิวงาม
เอชิตยา
เอ-ชิ-ตะ-ยา
อนุวัฒน์
อะ-นุ-วัดเจริญอย่างต่อเนื่อง
อาคม
อา-คมการมา, การมาถึง, การเล่าเรียนความรู้ บทและมนตร์ในศาสนา, คาถาที่จำสืบเนื่องกันมา
อลิสา
อะ-ลิ-สานางพญาผึ้ง
อิสรีย์
อิด-สะ-รีความเป็นใหญ่
อธิวัฒน์
อะ-ทิ-วัดความเจริญอันยิ่งใหญ่
อภัชรินทร์พร
อะ-พัด-ชะ-ริน-พอน
อาริยา
อา-ริ-ยาผู้ดี, ผู้ประเสริฐ
อัญรินทร์
อัน-ยะ-ริน
เอนกธัญญา
อะ-เหนก-ทัน-ยารุ่งเรืองมาก
อัญชลี
อัน-ชะ-ลีการประนมมือ การไหว้
อุรัสยา
อุ-รัด-สะ-ยาลูกสาว
อดุลย์
ดะ-ดุนชั่งไม่ได้ ไม่มีอะไรเปรียบ ไม่มีอะไรเท่า
เอนก
อะ-เหนกมาก
อณิมา
อะ-นิ-มาเล็ก
อินทรนนท์
อิน-ทะ-ระ-นนความยินดีของพระอินทร์,ความยินดีของผู้เป็นใหญ่
อัญญ์รสา
อัน-ระ-สาผู้ยินดีในความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี