");
astrology
ชื่อมงคลหมวด น นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร น นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
นรมน
นอ-ระ-มนใจคน
นิษฐ์ชภัค
นิด-ชะ-พักโชคที่เกิดจากความสำเร็จ
นิษฐ์สินี
นิด-สิ-นีหญิงที่ประสบความสำเร็จ
นาถตะวัน
นาด-ตะ-วันดวงอาทิตย์อันเป็นที่พึ่ง
นิกร
นิ-กอนหมู่, พวก
นิชา
นิ-ชาผู้เกิดมาเป็นนิรันดร์
นันท์ณภัส
นัน-นะ-พัดแสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี,ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
นภาดา
นะ-พา-ดาท้องฟ้า
นิรมล
นิ-ระ-มนไม่มัวหมอง
นิชาภา
นิ-ชา-พารัศมีแห่งตน
นภสรนนท
นบ-พะ-สอน-นน-ทะผู้ยินดีในการเคลื่อนไปบนฟ้า
นพมาส
นบ-พะ-มาดเดือน ๙
นวภัทร์
นะ-วะ-พัดสิ่งประเสริฐ ๙ ประการ
นันทิยา
นัน-ทิ-ยาผู้มีความสุขความยินดี
นิสาพร
นิ-สา-พอนสิ่งประเสริฐยามค่ำคืน
นันทภัทร
นัน-ทะ-พัดความยินดีอันประเสริฐ
นฤพนธ์
นะ-รึ-พนคนผู้ผูกพัน
นันทภัท
นัน-ทะ-พัดสิ่งประเสริฐที่น่ายินดี
นาตยา
นาด-ตะ-ยาผู้รู้วิธีการฟ้อนรำ
นาบุญ
นา-บุนบุคคลที่เหมาะแก่การทำบุญ
นงลักษณ์
นง-ลักนางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี
น้ำทิพย์
น้ำ-ทิบน้ำจากสวรรค์
นิรมิต
นิ-ระ-มิดเนรมิต, บันดาล
นันทิชา
นัน-ทิ-ชาเกิดมาเพื่อความสุขความยินดี
นันทิดา
นัน-ทิ-ดาผู้มีความยินดี
นันทิตา
นัน-ทิ-ตาผู้เกิดมาเพื่อความสุข ผู้เกิดมาเพื่อความยินดี
นันทวัน
นัน-ทะ-วันวันที่มีความสุข, ชื่อสวนของพระอินทร์ ๑ ใน ๔ แห่ง
นิธิประพนธ์
นิ-ทิ-ประ-พนผู้เกี่ยวเนื่องด้วยขุมทรัพย์
นนทพันธ์
นน-ทะ-พันผู้ผูกพันด้วยความยินดี
นนทพัฒน์
นน-ทะ-พัดผู้เจริญงอกงามในความสุข
นทพนธ์
นะ-ทะ-พนผู้ผูกพันด้วยสายน้ำ
นิดานุช
นิ-ดา-นุดน้องที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
นรกมล
นอ-ระ-กะ-มนใจคน
นริศชัย
นะ-ริด-สะ-ไชผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่, ชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
นิสิต
นิ-สิดนักศึกษา
นิธินันท์
นิ-ทิ-นันผู้ยินดีในขุมทรัพย์
นภัสรพี
นะ-พัด-ระ-พีพระอาทิตย์ที่อยู่บนฟ้า
นภัสนันทน์
นะ-พัด-สะ-นันผู้มีความสุขบนท้องฟ้า, นก
นภัสนันท์
นะ-พัด-สะ-นันผู้ยินดีในท้องฟ้า
นพกนก
นบ-พะ-กะ-หนกทองเนื้อเก้า
นวลจันทร์
นวน-จันพระจันทร์สีขาวสะอาด ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
นันทพัชญ์
นัน-ทะ-พัดความรู้ที่อยู่ในกรอบและน่ายินดียิ่ง
นิชนันท์
นิ-ชะ-นันความยินดีแห่งตน
นรินทร์โชติ
นะ-ริน-โชดพระราชาผู้รุ่งเรือง
นัธทวัฒน์
นัด-ทะ-วัดความเจริญอันมั่นคง
นาฏยา
นาด-ตะ-ยาสาวงาม
นนท์นริฐ
นน-นะ-ริดคนที่มีความมั่นคงด้วยความยินดี
นพรุจ
นบ-พะ-รุดความเจริญรุ่งเรือง ๙ ประการ
นฤภัค
นะ-รึ-พักคนผู้โชคดี
น้ำฝน
น้ำ-ฝนน้ำที่กลั่นจากก้อนเมฆและตกลงมา
นภัสกมลฉัตร
นะ-พัด-กะ-มน-ฉัดคนที่ใจกว้างและเป็นร่มเงา
นุชาภรณ์
นุ-ชา-พอนเครื่องประดับของน้องสาว
นพวรรณ
นบ-พะ-วันเก้าสี,ผิวพรรณผ่องใส
นภัสสรา
นะ-พัด-สะ-ราศรสวรรค์
นลินรัตน์
นะ-ลิน-รัดดอกบัวแก้ว
ชนาพร
ชะ-นา-พอนคนที่ประเสริฐ
นุจรีย์
นุด-จะ-รี[นุชจรีย์]
นิศานาถ
นิ-สา-นาดที่พึ่งยามค่ำคืน
เนตรอุษา
เนด-อุ-สาดวงตายามเช้า
นิสากร
นิ-สา-กอน[นิศากร]
นรวิชญ์
นอ-ระ-วิดคนมีความรู้
นนทรี
นน-ทรีชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง, ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง
นิรชา
นิ-ระ-ชาผู้ไม่เกิดอีกแล้ว, ผู้ปราศจากกิเลส, ผู้ที่นิพพาน
นิติกาญจน์
นิ-ติ-กานระเบียบแบบแผนที่งดงามดั่งทอง
นิษฐา
นิด-ถาสำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
นภารัตน์
นะ-พา-รัดดวงแก้วสวรรค์
นันท
นัน-ทะความรัก, ความยินดี
นวลพรรณ
นวน-พันผิวพรรณขาวงาม
นวิยา
นะ-วิ-ยาสาวเสมอ, สดชื่นเสมอ
น้ำหอม
น้ำ-หอมนํ้าที่กลั่นจากเครื่องหอม นํ้าอบฝรั่ง ก็เรียก
นุกูล
นุ-กูน[อนุกูล]
นลินญา
นะ-ลิน-ยาความรู้ที่บริสุทธิ์
นภัทร
นะ-พัดผู้ที่รู้ในสิ่งประเสริฐ
หนูศิลป์
หนู-สินคำเรียกเด็กหญิงที่ชื่อศิลป์
นราวดี
นะ-รา-วะ-ดีผู้หญิง,คน
นารา
นา-รารัศมีรุ่งเรือง
นาวา
นา-วาเรือ
นราธิป
นะ-รา-ทิบพระราชา
นิชนันทน์
นิด-ชะ-นันยินดีตลอดกาล
นิชธิมา
นิด-ชะ-ทิ-มามีปัญญาตลอดกาล
นริทธิ์
นะ-ริดคนที่ประสบความสำเร็จ
นันทกานต์
นัน-ทะ-กานความรักอันน่ายินดี
นัทธมนต์
นัด-ทะ-มนหลงไหลและผูกพัน
นพมัลลี
นบ-มัน-ลีมะลิซ้อน
นรินกรณ์
นะ-ริน-กอนผู้สร้างคนดี
นริส
นะ-ริดคนที่เป็นใหญ่
นันทัชพงศ์
นัน-ทัด-ชะ-พงเชื้อสายผู้เกิดความยินดี
นนทเลิศ
นน-ทะ-เลิดเป็นเลิศในความสุข
นภสุ
นบ-พะ-สุดีดุจท้องฟ้า
นิธิทัศ
นิ-ทิ-ทัดขุมทรัพย์ทั้ง ๑๐ ประการ
นนทกร
นน-ทะ-กอนผู้สร้างสิ่งใหม่,ผู้สร้างความยินดี
นิรวิทย์
นิ-ระ-วิดไม่มีความรู้->[นรวิทย์]
นภชนก
นบ-พะ-ชะ-นกผู้ให้กำเนิดท้องฟ้า
นันทยา
นัน-ทะ-ยาผู้ยินดีในความเอื้อเฟื้อ
นวนันท์
นะ-วะ-นันความยินดี ๙ ประการ
นุจรินทร์
นุด-จะ-ริน[นุชจรินทร์]
นันทพิชญ์
นัน-ทะ-พิดนักปราชญ์ที่มีความสุข
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี