");
astrology
ชื่อมงคลหมวด น นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร น นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
นุชจรีย์
นุด-จะ-รีน้องผู้มีความประพฤติดี , สตรีงามผู้มีความประพฤติดี
นวรัตน์
นะ-วะ-รัดแก้วมณี ๙ ประการ
นันทพรรณ์
นัน-ทะ-พันผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของตน
นิลปภัช
นิน-ละ-ปะ-พัดผู้รู้จักแยกแยะพลอย
นภาพร
นะ-พา-พอนฟ้าสวย,สิ่งประเสริฐจากฟ้า
นรีรัตน์
นะ-รี-รัดนางแก้ว, ผู้หญิงที่ดีพร้อม
นทัชชา
นะ-ทัด-ชา
นฤมล
นะ-รึ-มนไม่มัวหมอง
นริศราพรรณ
นะ-ริด-สะ-รา-พันผู้มีผิวพรรณดีกว่าคนอื่น
นิพนธ์
นิ-พนการประพันธ์ การแต่ง
นพพร
นบ-พอนึความปราถนาให้ประสบความสำเร็จใน ๙ ประการ
นรากร
นะ-รา-กอนบ่อเกิดของคนดี
นิติวัชร์
นิ-ติ-วัดผู้มีความรู้ด้านกฏหมายรวดเร็วประดุจสายฟ้า
นันทรัตน์
นัน-ทะ-รัดผู้รู้สีกยินดีในแก้วมณี
นที
นะ-ทีแม่น้ำ
นิตารัชญ์
นิ-ตา-รัดได้รับการอบรมอย่างดี
นพพล
นบ-พนกำลังที่เข้มแข็ง, กำลังทั้ง ๙
นภัสภรณ์
นะ-พัด-สะ-พอนผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
นคร
นะ-คอนจังหวัด, ธานี, บุรี, เมือง
นวพล
นะ-วะ-พนกำลังทั้ง ๙
นวพร
นะ-วะ-พอนพร ๙ ประการ
นพรัตน์
นบ-พะ-รัดแก้ว ๙ อย่าง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย์
นิภาพร
นิ-พา-พอนประเสริฐเสมอกัน แสงสว่างอันประเสริฐ
นารีวรรณ
นา-รี-วันหญิงผู้มีตระกูล
นันท์นภัส
นัน-นะ-พัดผู้ยินดีในฟ้า,ผู้ยินดีในสวรรค์,เทวดา,นก
นิภาพรรณ
นิ-พา-พันผู้มีความงามเสมอ
นิตยา
นิด-ตะ-ยายั่งยืน
นันทิสา
นัน-ทิ-สาผู้มีความรู้สึกยินดี,ผู้พอใจความเพลิดเพลิน,เจ้าแห่งความสุข,เจ้าแห่งความยินดี
นัชชา
นัด-ชาแม่น้ำ
นริสา
นะ-ริ-สาสตรีผู้เป็นใหญ่
นภัสธนัน
นะ-พัด-ทะ-นันผู้มีทรัพย์มากและมาจากสวรรค์
นันธิชา
นัน-ทิ-ชา
นรินทร์ภัทร
นะ-ริน-พัดกษัตริย์ผู้เจริญ
นเรศ
นะ-เรดพระราชา, กษัตริย์
นภัทร์
นะ-พัดความรู้เป็นศิริมงคล
นนทไชย
นน-ทะไชสิริมงคลอันน่ายินดี
นิภาวรรณ
นิ-พา-วันผู้มีความงามเสมอ
นิศากร
นิ-สา-กอนพระจันทร์
นิคม
นิ-คมหมู่บ้านขนาดใหญ่ ถิ่นฐานหรือชุมชนที่เกิดขึ้นจากการตั้งหลักแหล่ง
นภัสกร
นะ-พัด-สะ-กอนรัศมีบนท้องฟ้า แสงจันทร์ แสงอาทิตย์
นัยนา
ไน-ยะ-นาดวงตา
นันทฉััตร
นัน-ทะ-ฉัดฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
นิภา
นิ-พาแสง แสงสว่าง งาม
นิสา
นิ-สากลางคืน
นลินลักษณ์
นะ-ลิน-ลักผู้มีลักษณะดุจดอกบัว
เนตรชนก
เนด-ชะ-นกดวงตาของพ่อ
เนตินันท์
เน-ติ-นันยินดีในกฏหมาย
นนทวัฒน์
นน-ทะ-วัดผู้ยินดีในความเจริญ
นภัสวรรณ์
นะ-พัด-สะ-วันสีฟ้า, ท้องฟ้าอันผ่องใส
นภัค
นะ-พักผู้ยิ่งใหญ่บนฟ้า
นารีรัตน์
นา-รี-รัดผู้หญิงที่ดี, นางแก้ว
นวินดา
นะ-วิน-ดาความใหม่ ความสดชื่น
นันทภัค
นัน-ทะ-พักผู้มีความร่าเริงและมีโชค
นิยุตเสนีย์
นิ-ยุด-เส-นีประกอบกันเป็นกองทัพ
นพดล
นบ-พะ-ดน๙ ชั้น
นพโรจน์
นบ-พะ-โรดความรุ่งเรือง ๙ ประการ
น้ำอ้อย
น้ำ-อ้อยน้ำหวานของอ้อย
นริณธรณ์
นะ-ริน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งคนที่เป็นลูกหนี้
นภัสสร
นะ-พัด-สอนแสงสว่างจากฟ้า
นาราภัทร
นา-รา-พัดแสงสว่างอันประเสริฐ
นิจจารีย์
นิด-จา-รีความประพฤติที่กระทำสม่ำเสมอ
นันทน์ภัส
นัน-นะ-พัดแสงสว่างที่งดงาม
นฤดล
นะ-รึ-ดนชนชั้น
นภจร
นบ-พะ-จอนผู้เคลื่อนไปบนฟ้า
นภสร
นะ-พะ-สอนผู้เคลื่อนไปในฟ้า,เทวดา,นก
นุตประวีณ์
นุด-ประ-วีผู้ได้รับคำชมเชยจากนักปราชญ์
นรินทร์พร
นะ-ริน-พอนพระราชาผู้ประเสริฐ
นภิศา
นะ-พิ-สาเจ้าแห่งฟ้า นกหรือเทวดา
นันทรส
นัน-ทะ-รดพอใจในรส
นรินทร์
นะ-รินผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
นาวิน
นา-วินคนเรือ
นพเก้า
นบ-พะ-เก้าชื่อแหวนฝังพลอย ๙ อย่าง ทําเป็นยอดก็มี ฝังรอบวงแหวนก็มี สําหรับสวมในการมงคล
นริศรา
นะ-ริด-สะ-ราเป็นใหญ่เหนือคน
นันทพัทธ์
นัน-ทะ-พัดผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความยินดี
นิรนาม
นิ-ระ-นามไร้ชื่อ
นพสร
นบ-พะ-สอนศรทั้ง ๙
นนทพรรณ
นน-ทะ-พันผู้ยินดีในผิวพรรณ
นันท์สินี
นัน-สิ-นีหญิงผู้มีความสุข
นวันธร
นะ-วัน-ทอนทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
นารินทร์
นา-รินสตรีผู้เป็นใหญ่
นันทคม
นัน-ทะ-คมการมาของความยินดี
นุชนาฏ
์นุด-ชะ-นาดน้องสาวผู้ร่ายรำ
นันทิกัญญ์
นัน-ทิ-กันหญิงสาวที่มีความสุข
นิสสรณ์
นิด-สอนผู้เป็นที่พึ่งยามค่ำคืน, พระจันทร์
นพดา
นบ-พะ-ดาความสดชื่น, ใหม่มาก
นาวี
นา-วีเรือ, กองทัพเรือ
หนึ่งฤทัย
หนี่ง-รึ-ไทผู้มีใจเดียว
นรินทร์ธร
นะ-ริน-ทอนทรงไว้ซึ่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
นิลยา
นิน-ละ-ยาที่อาศัย
นัทธ์หทัย
นัด-หะ-ไทใจที่ผูกพัน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี