");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ล นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ล นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ลภัสธร
ละ-พัด-สะ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งลาภและสมบัติ
ลดาภา
ละ-ดา-พาแสงสว่างที่เป็นสาย
ลักษณียา
ลัก-สะ-นี-ยาหญิงผู้มีลักษณะดี
ลักษณ์ชนก
ลัก-ชะ-นกผู้ทำให้เกิดลักษณะที่ดี
ลลิตพรรณ
ละ-ลิด-ตะ-พันผิวพรรณงาม
ลดาภรณ์
ละ-ดา-พอนผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
เลอเกียรติ์
เลอ-เกียนผู้มากด้วยคำสรรเสริญ
ลลิดา
ละ-ลิ-ดาหญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ลาวัณย์
ลา-วันความงาม, ความน่ารัก
ลูกรัก
ลูก-รักลูกที่รักมาก
ลูกกวาง
ลูก-กวางลูกของกวาง
ลักษณี
ลัก-สะ-นีลักษณะ
เลิศสุรชัย
เลิด-สุ-ระ-ไชชนะด้วยความเก่งกล้ายิ่ง
ลดามาศ
ละ-ดา-มาดสายทอง
ลักษณาวลัย
ลัก-สะ-นา-วะ-ไลลักษณะของกำไลที่งดงาม
ลินดารัตน์
ลิน-ดา-รัด
ลลิลลภัส
ละ-ลิน-ละ-พัดลาภที่งดงาม
ลำยอง
ลำ-ยองสวย, งาม
เลิศกฤต
เลิด-กริดการกระทำอันเป็นเลิศ
ลินนา
ลิน-นา
เลอพิชญ์
เลอ-พิดนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
ลาภิศ
ลา-พิดผู้เป็นใหญ่ในโชคลาภ
ลัดดาวัน
ลัด-ดา-วันแนวป่า
ลลิตสินี
ละ-ลิด-สิ-นีหญิงที่งดงาม
ละออ
ละ-อองาม
เลิศไกร
เลิด-ไกรผู้เป็นเลิศในด้านชื่อเสียง
ลักษณารีย์
ลัก-สะ-นา-รีลักษณะของความเจริญรุ่งเรือง
เลิศพิพัฒน์
เลิด-พิ-พัดผู้มีความเจริญอันเป็นเลิศ
ลัลลา
ลัน-ลางดงาม
ลินนภัสร์
ลิน-นะ-พัด
ลิลลา
ลิน-ลา
ลานนา
ลาน-นานาที่เตียน
ละมััย
ละ-ไม[ละไม]
ลินดา
ลิน-ดา
ลาภินี
ลา-พิ-นีหญิงผู้มีลาภ
เลอมาน
เลอ-มานการวัดให้เป็นอย่างดี
เลิศชัย
เลิด-ไชชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ลาวา
ลา-วาหินหลอมเหลวจากการระเบิดของภูเขาไฟ
ล่ำซำ
ล่ำ-ซำร่ำรวย
ลำปาง
ลำ-ปางชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ
ลัทธพล
ลัด-ทะ-พนมีกำลังมาก, ทรงพลัง
ลพพิชญ์ไชย
ลบ-พะ-พิด-ไชหยาดน้ำแห่งนักปราชญ์ที่เจริญกว่า
ลักขิกา
ลัก-ขิ-กา[ลักขณา]
ละขิ่น
ละ-ขิ่น[มะขิ่น]
ลัทธ์กมล
ลัด-กะ-มนผู้ได้แล้วซึ่งดอกบัว
ลักษมิกร
ลัก-สะ-มิ-กอนรัศมีของพระลักษมี
ลมัย
ละ-ไม[ละไม]
ลัคณา
ลัก-คะ-นา[ลัคนา]
ลลิน
ละ-ลิน[ลลิล]
ลัลนนันท์
ลัน-นะ-นัน
ลูกตาล
ลูก-ตานผลของต้นตาล
ลาวรรณ
ลา-วัน[พิลาวรรณ]
ลีลาวดี
ลี-ลา-วะ-ดีหญิงที่มีกิริยาและท่าทางงดงาม,ต้นลั่นทม
ลำพึง
ลำ-พึง[รำพึง]
ลำไพร
ลำ-ไพรแนวป่า
ลือชา
ลือ-ชามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้กันทั่วไป
ลิศา
ลิ-สา[อลิศา]
ลีซาสาเระ
ลี-ซา-สา-เระ
ลีนวัฒน์
ลี-นา-วัด[อลีนาวัฒน์]
ลภัทรดา
ละ-พัด-ระ-ดา[ลภัสรดา]
ลภัสรินท์
ละ-พัด-สะ-ริน
ลำไย
ลำ-ไยชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง เนื้อผลมีรสหวานจัด เมล็ดมีลักษณะคล้ายดวงตา
ลินีวาลี
ลิ-นี-วา-ลีชื่อเทพธิดาองค์หนึ่ง
ลภัสรา
ละ-พัด-สะ-รา[ลภัสรดา]
ลัลล์ลลิน
ลัน-ละ-ลิน[ลัลล์ลลิล]
ลดารชา
ละ-ดา-ระ-ชาเชื้อสายอันถูกใจ
ลำเทือน
ลำ-เทือนที่ไกลยิ่ง
ลภัสพิมล
ละ-พัด-พิ-มนสมบัติอันบริสุทธิ์
ลิปิการ์
ลิ-ปิ-กาผู้สร้างอักษร นักประพันธ์
ละม่อม
ละ-ม่อมงาม, กลมกล่อม, น่ารัก, อ่อนโยน
ลวิตรา
ละ-วิด-ตราเฉียบคมยิ่งนัก
ลดามณี
ละ-ดา-มะ-นีแก้วประพาฬ สายสร้อยแก้วมณี
ลุกัญญา
ลุ-กัน-ยาหญิงผู้สำเร็จ
ลำเนาว์
ลำ-เนาสายลำทั้ง ๙
ลำไพ
ลำ-ไพ[รำไพ]
ลันตา
ลัน-ตาชื่อเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ลตา
ละ-ตาไม้เถา
ลําดวน
ลำ-ดวนต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีดอกคล้ายดอกนมแมว
ลักษณนารา
ลัก-นา-รารัศมีได้ลักษณะ มีรัศมีงาม
ลัคนา
ลัก-คะ-นาราศีที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในเวลาเจ้าของชะตาเกิด
ลูกอยี
ลู-กอ-ยี
ลดาวรรณ
ละ-ดา-วันเชื้อสาย
ไลยาลีน
ไล-ยา-ลีน
ลลิภัทร
ละ-ลิด-พัด[ลลิตภัทร]
ลำเพียร
ลำ-เพียนบทกลอนอันเกิดจากความพยายาม
ลอองทิพย์
ละ-ออง-ทิบ[ละอองทิพย์]
ลูกศร
ลูก-สอนลูกธนู
ลักษณ์ศักดิ์
ลัก-สักลักษณะของอำนาจ
ลิ้นจี่
ลิ้น-จี่ชื่อไม้ผลชนิดหนึ่ง
ละไม
ละ-ไมน่ารักน่าเอ็นดู งามชวนดู ชื่นบาน
ลิณา
ลิ-นา
ลุนณี
ลุน-นี
ลักษณ์สุรีย์
ลัก-สุ-รีลักษณะของพระอาทิตย์
หลวงรชฏ
หลวง-ระ-ชะ-ตะเงินแผ่นดิน
ลั่นทม
ลั่น-ทมไม้ดอกชนิดหนึ่ง ลีลาวดีก็เรียก
ลวณา
ละ-วะ-นาความสวยงาม
ลักษณ์กวิน
ล-ก-วลักษณะอันดีงาม
ลัลลดา
ล-ล-ด
ลัศติพัจค์
ลัด-ติ-พัด
ลภัสพน
ละ-พัด-พนสมบัติป่า
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี