");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ล นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ล นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ละอองดาว
ละ-ออง-ดาวละอองดาว
ลลิต
ละ-ลิดน่ารัก น่าเอ็นดู น่าชื่นชม สวย งาม ละมุนละม่อม
เลิศศักดิ์
เลิด-สักผู้มีความสามารถดี
ลลพร
ลน-ละ-พอนประเสริฐและน่ารัก
ลภัสปาลิน
ละ-พัด-ปา-ลินผู้รักษาลาภ
ลภัสยุพา
ละ-พัด-ยุ-พาหญิงสาวทีมีลาภ
ลภณไปรยา
ละ-พน-ไปร-ยาผู้เป็นที่รักอันมีโชคลาภ
ลลิตภัทร
ละ-ลิด-พัดงามและเจริญ
ลำแพน
ลำ-แพนชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งพวกลำพู ใบใหญ่ กลมเสื่อที่สานด้วยไม้ไผ่หรือหวายผืนใหญ่ๆ
ลภัสรดา
ละ-พัด-ระ-ดายินดีแล้วในทรัพย์
ลภัสรินทร์
ละ-พัด-สะ-ริน[ภัสรินทร์]
ไลลาภักดิ์
ไล-ลา-พักมาภักดี
ลัทธิ
ลัด-ทิคติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา
ลอออร
ละ-ออ-ออนหญิงที่มีความงดงาม
ลักษมีกานต์
ลัก-สะ-หมี-กานผู้เป็นที่รักยิ่งของพระลักษมี
ละมัย
ละ-ไม[ละไม]
ลูกา
ลู-กาแสงสว่าง
ลดาวัลย์
ละ-ดา-วันเชื้อสาย, เครือเถา
ลำใย
ลำ-ใย[ลำไย]
ลำดวน
ลำ-ดวนชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ลักษณา
ลัก-สะ-นาลักษณะที่ดี
ลภัทร
ละ-พัด[ลภัส]
ลักษณ์พร
ลัก-พอนผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษิกา
ลัก-สิ-กาหญิงผู้มีบุญวาสนา
ลดา
ละ-ดาเครือเถา
ลาวัลย์
ลา-วัน[ลาวัณย์]
บุญลือ
บุน-ลือมีบุญมาก
ละเอียด
ละ-เอียดไม่หยาบ
ลักษณ์สุภางค์
ลัก-สุ-พางลักษณะอันงดงาม
ลภัส
ละ-พัดลาภ
ลภัสลดา
ละ-พัด-ละ-ดาเชื้อสายผู้มีลาภ
ละออง
ละ-ออง
ลิขิต
ลิ-ขิดเขียน, หนังสือ, จดหมาย
ลักษณ์ชยาภา
ลัก-ชะ-ยา-พาลักษณะของแสงสว่างแห่งชัยชนะ
ลลิตา
ละ-ลิ-ตาสวย ,มีความงดงาม
ลลิลตา
ละ-ลิน-ตาตางาม
ลลิลทิพย์
ละ-ลิน-ทิบฟ้างาม, สวรรค์ที่งดงาม
เลอราษฎร์
เลอ-ราดประชาชนที่ดีเลิศ
ลภัสวรรณ
ละ-พัด-สะ-วันวงศ์ตระกูลที่มีโชคลาภ
ลภัสธยาน์
ละ-พัด-ทะ-ยาลาภที่มีการพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคาย
เลอเกียรติ
เลอ-เกียดมีเกียรติมาก
ลลิล
ละ-ลินความน่ารัก
ลลิลดา
ละ-ลิน-ดาหญิงผู้น่ารัก
ลัลล์ลลิล
ลัน-ละ-ลินเด็กหญิงผู้น่ารัก
ลลิลธร
ละ-ลิน-ทอนผู้ทรงความน่ารัก
ลักษมี
ลัก-สะ-มีพระลักษมีเทวีผู้เป็นชายาของพระนารายณ์
ลังกา
ลัง-กาประเทศศรีลังกา
ลภัสกร
ละ-พัด-สะ-กอนผู้สร้างลาภผล
ลักษณวีร์
ลัก-สะ-หนะ-วีผู้มีความกล้าหาญเป็นลักษณะที่ดี
ลัดดาวรรณ
ลัด-ดา-วันเชื้อสาย
ลภาภัทร
ละ-ภา-พัดเจริญด้วยลาภ
ลลิลพรรณ
ละ-ลิน-พันผิวงาม
ลัลน์ลลิตา
ลัน-ละ-ลิ-ตาสาวสวย
เลิศไพศาล
เลิด-ไพ-สานวิเศษมาก
ลิลล์ลดา
ลิน-ละ-ดา
ลลนา
ละ-ละ-นาหญิงที่น่าเอ็นดู ผู้หญิง
ลำพูน
ลำ-พูนจังหวัดลำพูน
เลิศพิสิฐ
เลิด-พิ-สิดประเสริฐอย่างยิ่ง
เลิศพิภัทร
เลิด-พิ-พัดประเสริฐยิ่ง
ลัลนา
ลัน-ละ-นาสาวสวย
ลลิตนารี
ละ-ลิด-นา-รีหญิงงาม
ลัดดาวัลย์
ลัด-ดา-วันชื่อไม้เครือเถาชนิดหนึ่ง
เลิศรินิญฒ์
เลิด-ริ-นิน
ลัลทณี
ลัน-ทะ-นี
ลัดสุดา
ลัด-สุ-ดาลูกสาวผู้ดีดนิ้ว
ลักขณา
ลัก-ขะ-นามีลักษณะดี
ลัญจกร
ลัน-จะ-กอนเครื่องหมาย, ตรา
ลีลานุช
ลี-ลา-นุดหญิงสาวที่มีท่าทางงดงาม
ลัดดาพร
ลัด-ดา-พอนสายอันประเสริฐ
เลิศวรรธน์
เลิด-วัดความเจริญอย่างยิ่งยวด
ลัดดา
ลัด-ดาสาย
ลักษณ์นารา
ลัก-นา-ราเครื่องหมายที่มีรัศมีรุ่งเรือง
ลภัสฐนันท์
ละ-พัด-ถะ-นันผู้มีความยินดีและมั่นคงในลาภ
ลักษณ์นาราข์
ลัก-นา-รา ผู้มีรัศมีดี,ผู้มีรัศมีงาม
ลภัสสิริญ
ละ-พัด-สิ-รินผู้มีความงามเป็นลาภ
ลลิตตา
ละ-ลิด-ตาตาสวย
ลักษณ์ธีรา
ลัก-ที-ราลักษณะของนักปราชญ์
ลิษา
ลิ-สา
ลมิดา
ละ-มิ-ดา
เลอสรร
เลอ-สันเลือกสรรมาก
ลิลลณา
ลิน-ละ-นา
ลชิสา
ละ-ชิ-สา
ลัลณ์ลลิน
ลัน-ละ-ลิน
ลินจง
ลิน-จงชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่ง
ลัลล์ณภัทร
ลัน-นะ-พัดผู้มีปัญญาอันประเสริฐและมีความงดงามยิ่ง
ลาภิสรา
ลา-พิด-สะ-ราผู้ที่ยิ่งใหญ่ในโชคลาภ
ลักคณา
ลัก-คะ-นา[ลัคนา]
ลลิลน์
ละ-ลิน
ลาภิณ
ลา-พินผู้มีหนี้เป็นลาภ(เป็นเจ้าหนี้)
ลัลน์ณภัทร
ลัน-นะ-พัดหญิงงามผู้มีทรัพย์ความเจริญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี