");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ค นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ค นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
คเณศ์พร
คะ-เน-พอนประเสริฐดั่งพระคเณศ
ครองรัก
ครอง-รักแต่งงานกัน
คณัส
คะ-นัดหมู่คณะ
คุณัชชญา
คุ-นัด-ชะ-ยาผู้เกิดมาเพื่อความดีและความรู้
คานธี
คาน-ทีชื่อนักต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวอินเดีย
คมสรร
คม-สันเลือกสิ่งอันแหลมคม
คณิตฐา
คะ-นิด-ถามั่นคงในการคำนวณ
คมศร
คม-สอนลูกศรอันแหลมคม
คีรีรัฐ
คี-รี-รัดประเทศที่มีภูเขา
คะนึงนิตย์
คะ-นึง-นิดคิดถึงเสมอ
คันธุลี
คัน-ทุ-ลีท้าวพันราก หรือหน่ายใส้เดือน เป็นไม้เถาเลื้อย
คำขวัญ
คำ-ขวันถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล
แคทธียา
แคด-ที-ยา[คัทลียา]
คำบ่อ
คำ-บ่อบ่อทองคำ
คำมูล
คำ-มูนเหตุแห่งทอง
คีรี
คี-รีภูเขา
คมชลัฏฐ์
คม-ชะ-ลัดสายน้ำที่มั่นคงและเฉียบแหลม
คชาสัณห์
คะ-ชา-สันงดงามดุจช้าง
คฑาวรรณ
คะ-ทา-วันเชื้อสายผู้ถือกระบอง
คฑาทิพย์
คะ-ทา-ทิบกระบองของเทวดา
คันธมาลา
คัน-ทะ-มา-ลากลิ่นหอมของดอกไม้,ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
คณิฏฐ์
คะ-นิดผู้ยืนอยู่ได้ด้วยหมู่คณะ,ความมั่นคงของหมู่คณะ
คมขวัญ
คม-ขวันผู้ฉลาดและเป็นที่รัก
เคียงจันทร์
เคียง-จันใกล้ชิดพระจันทร์
คุ้มแก้ว
คุ้ม-แก้วรักษาสิ่งมีค่า
คิดคะนึง
คิด-คะ-นึงคิดถึง
คันธลี
คัน-ทะ-ลี[คันธุลี]
คณัสวรรณ
คะ-นัด-สะ-วันผู้เป็นเชื้อสายของหมู่คณะ
คณาเทพ
คะ-นา-เทบหมู่คณะของเทวดา
คหบดี
คะ-หะ-บอ-ดีชายที่เป็นเจ้าบ้าน ผู้มีอันจะกินซึ่งเป็นเจ้าบ้าน
คชาพัฒน์
คะ-ชา-พัดช้างที่ทำให้เกิดความเจริญ, ช้างมงคล
คชาสิงห์
คะ-ชา-สิงราชสีห์และช้าง
คำพูน
คำ-พูนทองคำที่เพิ่มขึ้น
คฑาขวัญ
คะ-ทา-ขวันคทาที่เป็นมิ่งขวัญ
คีตภัชชา
คี-ตะ-พัด-ชาผู้เกิดมาจำแนกซึ่งดนตรี
ุคุณากร
คุ-นา-กอนผู้สร้างประโยชน์
คณิตพงษ์
คะ-นิด-ตะ-พงวงศ์ตระกูลนักคำนวณ
คเชน
คะ-เชนช้าง
คุณาคุณ
คุ-นา-คุนมีประโยชน์มาก
คุณาธิคุณ
คุ-นา-ทิ-คุนมีพระคุณอันยิ่งใหญ่
คฤหาสน์
คะ-รึ-หาดเรือนขนาดใหญ่
คนธ์นงค์
คน-นงสตรีที่มีกลิ่นหอม
คนึงจิตร์
คะ-นึง-จิด[คะนึงจิตร์]
คำแก้ว
คำ-แก้วคำพูดที่มีคุณค่า, แก้วและทองคำ
คณางค์วรรณ
คะ-นาง-วันวงศ์ตระกูลที่มีส่วนในหมู่คณะ
คชกรณ์
คะ-ชา-กอนการกระทำต่อช้าง
คชกร
คะ-ชะ-กอนผู้ฝึกช้าง
คชากร
คะ-ชา-กอนผู้ฝึกช้าง
คชา
คะ-ชาช้าง
คชาภัช
คะ-ชา-พัดผู้คัดเลือกช้าง,ผู้จำแนกช้าง
เครือวรรณ์
เครือ-วันเชื้อสายของวงศ์ตระกูล
คุณวิทย์
คุน-นะ-วิดความรู้ที่มีประโยชน์
คิตะ
คิ-ตะความผูกพันที่มีค่ายิ่ง
คีตา
คี-ตาการขับร้อง
คีตพัชญ์
คี-ตะ-พัดความรู้ที่อยู่ในกรอบด้านการชับร้อง
คุณัชยา
คุ-นัด-ชะ-ยาชัยชนะที่มีประโยชน์,ผู้ชนะด้วยความดี
คำฟ้า
คำ-ฟ้าทองคำสวรรค์,ถ้อยคำจากสวรรค์
คุณบดินท์
คุ-นะ-บอ-ดินเจ้าแห่งความดี
คิรินชา
คิ-ริน-ชาผู้เกิดมามั่นคงดุจภูเขา
คีรยา
คี-ระ-ยา
คำแสน
คำ-แสนมีทองคำมาก
คมปรัชญ์
คม-ปรัดผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉียบแปลม
คหมณี
คะ-หะ-มะ-นีเรือนแก้ว
ึคำนาง
คำ-นางสตรีที่งดงามดั่งทอง
คณัฐธิดา
คะ-นัด-ถะ-ทิ-ดาบุตรสาวที่มีความมั่นคงในหมู่คณะ
คะนึงจิตร์
คะ-นึง-จิดใจที่คิดถึง
คชาธาร
คะ-ชา-ทานช้างทรง ช้างพระที่นั่ง เครื่องแต่งหลังช้างชนิดหนึ่ง
คณาเชษฐ์
คะ-นา-เชดผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คำภู
คำ-พูแผ่นดินทอง
คณิศ
คะ-นิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คุณินพงศ์
คุ-นิน-พงวงศ์ตระกูลที่ดี
คีตะ
คี-ตะการขับร้อง
คณิตศักดิ์
คะ-นิด-ตะ-สักผู้มีความสามารถด้านการคำนวณ
คำแปลง
คำ-แปลง
คะนึงนิษฐ์
คะ-นึง-นิดความสำเร็จอันน่าคิดถึง
คเณศณัฏฐ์
คะ-เนด-นัดนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คมวิศิษฏ์
คม-วิ-สิดผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
คณณฐพสิษฐ์
คะ-นะ-นะ-ถะ-พะ-สิดผู้เป็นเลิศในหมู่คณะของนักปราชญ์
คมสนต์
คม-สน
คมคณิต
คม-คะ-นิดผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดในการคิดคำนวณ
คทาวุฒิ
คะ-ทา-วุดผู้เป็นใหญ่ด้วยกระบอง, พระกฤษณะ
คทาธร
คะ-ทา-ทอนผู้ถือตะบอง, พระกฤษณะ
คฑาโรจน์
คะ-ทา-โรดรุ่งเรืองดุจคทา
คมฤทธิ์
คม-ริดมีอำนาจและฉลาดเฉียบแหลม
คณัสณัฏฐา
คะ-นัด-นัด-ถาหมู่คณะของนักปราชญ์
คำมุก
คำ-มุกทองคำและมุก
คันธวรางค์
คัน-ทะ-วะ-รางส่วนประกอบที่ประเสริฐและมีกลิ่นหอม
คัมภีร์รดา
คำ-พี-ระ-ดาผู้มีความสุขในตำรา
คณิตลดา
คะ-นิด-ละ-ดาเชื้อสายของนักคำนวณ
คีริศวร์
คี-ริดเจ้าแห่งภูเขา
คำผาย
คำ-ผาย
คณวัลย์
คะ-นะ-วันเชื้อสายแห่งหมู่คณะ
คชาพัชร
คะ-ชา-พัดช้างแก้ว
คมชาย
คม-ชายชายที่ฉลาดเฉียบแหลม
คำมี
คำ-มีมีทองคำ
คณชาย
คะ-นะ-ชายชายที่มีหมู่คณะ
คริษฐชา
คะ-ริด-ถะ-ชาผู้เกิดมาน่าเคารพบูชาที่สุด
คนึงนุช
คะ-นึง-นุด[คะนึงนุช]
คะนึงนุช
คะ-นึง-นุดหญิงสาวที่คิดถึง
คีติกา
คี-ติ-กาผู้มีความสามารถด้านการขับร้อง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี