");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ค นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ค นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
คำผิว
คำ-ผิวผิวพรรณงามดุจทองคำ
คนอง
คะ-นอง[คะนอง]
คำสิง
คำ-สิงผู้อาศัยทองคำ
คงกะพัน
คง-กะ-พัน[คงกระพัน]
คำเอื้อย
คำ-เอื้อยสาวคนโตที่งดงามดั่งทองคำ
คมพล
คม-พนผู้มีกำลังอันแหลมคม
คำผง
คำ-ผงผงทองคำ
คงมีสมบัติ์
คง-มี-สม-บัดผู้มั่นคงในทรัพย์
คําผง
คำ-ผงผงทองคำ
คณิณ
คะ-นิน[คณิน]
คำหล้า
คำ-หล้าแผ่นดินทอง
คณินท์
คะ-นินเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คฑานันท์
คะ-ทา-นันผู้ยินดีในกระบอง
คชาชีพ
คะ-ชา-ชีบผู้มีอาชีพเกี่ยวเนื่องด้วยช้าง
คณิตตา
คะ-นิด-ตาดวงตาแห่งการคำนวณ->[คณิตา]
คมสุวรรณ
คม-สุ-วันคมทอง
คชพล
คด-ชะ-พนผู้มีกำลังดุจช้างสาร
คงธัญ
คง-ทันคงไว้ซึ่งโชค
คณิช
คะ-นิดผู่เกิดมาเพื่อหมู่คณะ
คำชา
คำ-ชาการเกิดขึ้นของทองคำ
คัทธียา
คัด-ที-ยา[คัทลียา]
คัมภีรพรรณ
คำ-พี-ระ-พันตำราเกี่ยวกับผิวพรรณ
คณินณัฏฐ์
คะ-นิน-นัดนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คมิกกันต์
คะ-มิก-กัน
คณบดี
คะ-นะ-บอ-ดีผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ ตำแหน่งสูงสุดของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
คำเพียร
คำ-เพียนมีความขยันดั่งทอง
คำใหม่
คำ-ใหม่ทองคำใหม่
คณาเวช
คะ-นา-เวดคณะแพทย์
คมภูดิศ
คม-พู-ดิดเจ้าแห่งความเจริญที่มีปัญญาเฉียบแหลม
คมสันติ์
คม-สันการมาถึงของความสงบ
คาวุฒิ
คา-วุดความรอบรู้ที่ติดอยู่
คณารัตน์
คะ-นา-รัดมีแก้วมาก
แคทลียา
แคด-ทะ-ลี-ยา
คนดี
คน-ดีผู้ทำความดี
คีรีศักดิ์
คี-รี-สักมีอำนาจดุจขุนเขา
คำน้อย
คำ-น้อยทองน้อย
คีรติ
คี-ระ-ติ[กีรติ]
คูณเศรษฐ์
คูน-เสดเพิ่มความดี
คันธิมา
คัน-ทิ-มามีกลิ่นหอม
คุณัญ
ึคุ-นันผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
คมศาตรา
คม-สาด-ตราคมของอาวุธ
คำเพชร
คำ-เพ็ดคำที่มีค่ามากดุจเพชร
คณิฐา
คะ-นิ-ถา[คณิฏฐา]
คีตกานท์กร
คี-ตะ-กาน-กรผู้ขับร้องกลอน
คณนภัส
คะ-นะ-นะ-พัดกลุ่มของแสงบนท้องฟ้า
คำจันทร์
คำ-จันพระจันทร์ทอง
คมสรรพ์
คม-สับคมทั้งหมด
คณทัศน์
คะ-นะ-ทัดความเห็นตรงกันกับสมาชิกในกลุ่ม
คัคนินท์
คัก-คะ-นินยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า
คลังเพชร
คลัง-เพ็ดี่ที่เก็บรักษาเพชรจำนวนมาก
คติ
คะ-ติ การไป ความเป็นไป
คำสันติ
คำ-สัน-ติคำพูดอันสงบ
คำภีร์
คำ-พีคำพูดที่น่าเกรงขาม
คณิตชา
คะ-นิด-ชาผู้เกิดมาเพื่อการคำนวณ
คมคณิน
คม-คะ-นินคมมาก
คณาพร
คะ-นา-พอรหมู่คณะที่ดี
ครองศักดิ์
ครอง-สักครองอำนาจ
คัคเณศวร์
คัก-คะ-เนด
ฆณวารีกานต์
คะ-นะ-วา-รี-กาน[ฆนวารีกานต์]
คณิตกุล
คะ-นิด-กุนเชื้อสายนักคำนวณ
คำคุณ
คำ-คุนคำพูดที่ดี
คนัมพร
คะ-นัม-พอน
คนธรัตน์
คน-ทะ-รัดแก้วที่มีกลิ่นหอม
ครองธรรม
ครอง-ทำดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรม
คณภร
คะ-นะ-พอนผู้ค้ำจุนหมู่คณะ
คะนึง
คะ-นึงคิดทบทวน นึกตรอง คํานึง
คชานุศิษย์
คะ-ชา-นุ-สิด[คชานุศิษฎ์]
คชาธร
ค-ช-ธทรงไว้ซึ่งช้าง
คชศญาภา
คด-ชะ-สะ-ยา-พา[คชศยาภา]
คำพันธ์
คำ-พันผูกพันธ์ด้วยคำพูด
คุณธรรม์
คุน-นะ-ทันความดี
คชานุสิทธิ์
คะ-ชา-นุ-สิดอำนาจอันชอบธรรมของช้าง
คิมมิกา
คิม-มิ-กา[ธรรมิกา]
คงคา
คง-คานํ้า แม่นํ้า
คัคนัมพร
คัก-คะ-นำ-พอนฟ้า
คีรีวัฒน์
คี-รี-วัดผู้เจริญงอกงามและมั่นคงดุจภูเขา
คณัสมน
คะ-นัด-สะ-มนเป็นดวงใจของหมู่คณะ
คุณากรณ์
คุ-นา-กอนการกระทำดี
คชาทาน
คะ-ชา-ทานการให้ทานแก่ช้าง
ครองสิริ
ครอง-สิ-หริมีความเป็นมงคล
คัมภีรดา
คัม-พี-ระ-ดาความลึกซึ้ง
คฑามาศ
คะ-ทา-มาดกระบองทอง
คำเพ็ญ
คำ-เพ็นทองคำบริสุทธิ์
คณิดา
คะ-นิ-ดาผู้คำนวณ
คัมภีรชัย
คำ-พี-ระ-ไชตำราพิชัยสงคราม
คงพงา
คง-พะ-งา[คงพะงา]
คชาพร
คะ-ชา-พอนช้างที่ประเสริฐ
คมธัช
คม-ทัดธงชัยอันแหลมคม
ครองฝัน
ครอง-ขวันมีความฝัน
คุณาวัน
คุ-นา-วัน
คัมภีราภรณ์
คัม-พี-รา-พอนหนังสือดุจเครื่องประดับตน
คมเพชร
คม-เพ็ดกล้าแข็งมาก
คนึงวลัญช์
คะ-นึง-วะ-รันคิดถึงประโยชน์ใช้สอย
ครรชิตพล
คัน-ชิด-พนกำลังอันเกริกก้อง
คนิลเนตร
คะ-นิน-เนด[คณินเนตร]
คณินเนตร
คะ-นิน-เนตรผู้เป็นดั่งดวงตาของหมู่คณะ,ผู้เป็นที่รักของหมู่คณะ
คณาบดินทร์
คะ-นา-บอ-ดินเป็นใหญ่ในหมู่คณะ,ยิ่งใหญ่มาก
คีรินทร์พัชญ์
คี-ริน-พัดนักปราชญ์ผู้มั่นคงดุจภูเขาใหญ่
คงขวัญ
คง-ขวันยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิมของมิ่งขวัญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี