");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ค นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ค นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
คเนศ
คะ-เนด
เค้ามูล
เค้า-มูน
คนึง
คะ-นึง
คณิฎฐ์ษา
คะ-นิด-สา[คณิฏฐ์]
คำนึง
คำ-นึงคิดถึง, นึก, คิด
คชินทร์
คะ-ชินพญาช้าง,เจ้าแห่งช้าง
คนิฎฐา
คะ-นิด-ถา[คณิฏฐา]
คเณศ
คะ-เนดพระพิฆเนศ,ผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คฑายุทธ
คะ-ทา-ยุดการรบด้วยคฑา
คุณธรรม
คุน-นะ-ทำสภาพคุณงามความดี
คุณาโชติ
คุ-นา-โชดรุ่งเรืองด้วยความดี
คณยศ
คะ-นะ-ยดเกียรติคุณของหมู่คณะ
คมสัน
คม-สันมีหน้าตาท่าทางเข้าทีน่าดู
คณพร
คะ-นะ-พอนผู้ประเสริฐด้วยหมู่คณะ
คำแสง
คำ-แสงแสงทอง
คมชรัน
คม-ชะ-รัน
คชณัฏฐ์
คะ-ชะ-นัดผู้มีความรู้เรื่องช้าง
คณิต
คะ-นิดการนับ การคํานวณ วิชาคํานวณ
ความเพียร
ความ-เพียนความขยัน
คนึงพร
คะ-นึง-พอนการคิดทบทวนอันประเสริฐ
คิดชอบ
คิด-ชอบคิดในทางที่ถูกต้อง
คชาชาญ
คะ-ชา-ชานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องช้าง
คคนานต์
คะ-คะ-นานฟ้า,ท้องฟ้า
คัมภีร์
คำ-พีหนังสือตําราที่สําคัญและลึกซึ้ง
คนึงนิจ
คะ-นึง-นิดคิดถึงเสมอ
คณัฐชกร
คะ-นัด-ชะ-กอนผู้ทำให้เกิดความมั่นคงในหมู่คณะ
คณัฐกร
คะ-นัด-ถะ-กอนผู้สร้างความมั่นคงในหมู่คณะ
คณัฐกรณ์
คะ-นัด-ถะ-กอนผู้กระทำให้มีความมั่นคงในหมู่คณะ
คณัฐพร
คะ-นัด-ถะ-พอนประเสริฐและมั่นคงในหมู่คณะ
คฑาวุฒิ
คะ-ทา-วุดตะบองแห่งคำสำเร็จ
คริณภักษ์
คะ-ริน
คนองเดช
คะ-นอง-เดด
คณินนิจ
คะ-นิน-นิดเป็นใหญ่ในคณะเสมอ
คำรณ
คำ-รนกระหึ่ม
ครองภพ
ครอง-พบครองแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
คณิตกาญจน์
คะ-นิด-ตะ-กานการคำนวณที่มีคุณค่า
คณินทร์ชิตา
คะ-นิน-ชิ-ตาผู้ชนะและเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณิสร
คะ-นิ-สอนผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คชสร
คด-ชะ-สอนการเคลื่่อนไปของช้าง
คณาทิตย์
คะ-นา-ทิดความรุ่งเรืองของหมู่คณะ
คชาภา
คะ-ชา-พาแสงสว่างแห่งช้าง
คณินทร์
คะ-นินผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คนึงจิต
คะ-นึง-จิดใจที่คิดถึง
คงศักดิ์
คง-สักผู้มีอำนาจอันมั่นคง
คนธา
คน-ทาของหอม
คณินภณ
คะ-นิน-พนคำพูดของครูบาอาจารย์
คำนวน
คำ-นวน[คำนวณ]
คนัมภรณ์
คะ-นัม-พอน
คงมี
คง-มีมี
เครือฟ้า
เครือ-ฟ้าเชื้อสายของเทวดา
คำบาง
คำ-บางน้ำทอง
คันธรส
คัน-ทะ-รดกลิ่นหอม
คุณศักดิ์
คุน-นะ-สักอำนาจความดี
คณิตพัฒน์
คะ-นิด-ตะ-พัดผู้เจริญในการคำนวณ
คำพร
คำ-พอนประเสริฐดั่งทองคำ
คุณอัญ
คุ-นะ-อันความรู้และความดี
คมภาคิน
คม-พา-คินผู้ฉลาด มีโชค และกำไร
คมชรัณ
คม-ชะ-รันการต่อสู้อันแหลมคม
คำภาษา
คำ-พา-สาภาษาอันทรงคุณค่า,คำที่ใช้สื่อสาร
แคนคำ
แคน-คำแคนทองคำ
แคนชมพู
แคน-ชม-พูแคนที่ทำจากไม้หว้า
คมเดช
คม-เดดมีอำนาจอันแหลมคม
คีตศิลป์
คี-ตะ-สินผู้มีความสามารถในการขับร้อง ,ศิลปะในการขับร้อง
คมศักดิ์
คม-สักอำนาจอันแหลมคม
คณิศรา
คะ-นิด-สะ-ราเป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คทาเทพ
คะ-ทา-เทบกระบองของเทวดา
คทาธิป
คะ-ทา-ทิบเจ้าแห่งกระบอง
คำแปง
คำ-แปงสร้างทองคำ
คุณายุทธ
คุ-นา-ยุดรบด้วยความดี
คุณาวัฒน์
คุ-นา-วัดเจริญในความดี
คณิศสิต
คะ-นิด-สะ-สิดรอยยิ้มของผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คิมตามณี
คิม-ตา-มะ-นี[คินตามณี]
คำสิงห์
คำ-สิงสิงห์ทอง
คณเดช
คะ-นะ-เดดกลุ่มผู้มีอำนาจ
คมกฤษณ์
คม-กริดมีความฉลาดดุจพระกฤษณะ
คมชาติ
คม-ชาดผู้เกิดมาฉลาด
คะนอง
คะ-นองแสดงอาการร่าเริง
เครือทิพย์
เครือ-ทิบเชื้อสายเทวดา
คฑาเทพ
คะ-ทา-เทบคทาของเทวดา
คำศุกร์
คำ-สุกพระศุกร์และทองคำ
คณิตเขต
คะ-นิด-ตะ-เขดคำนวณเขตแดน
คีริน
คี-ริน[คีรินทร์]
คุณธีร์
คุน-นะ-ทีความดีของนักปราชญ์
คณาวุฒิ
คะ-นา-วุดมีความรู้มาก
คามิน
คา-มิน[คามินทร์]
คุณัชญ์ชยกิณห์
คุ-นัด-ชะ-ยะ-กินผู้รู้ธรรมและรุ่งเรืองในชัยชนะ
คชรัตน์
คด-ชะ-รัดช้างแก้ว
คมกฤช
คม-กริดมีปัญญาเฉียบแหลม
ครองสุข
ครอง-สุกดำรงอยู่อย่างมีความสุข
คมน์พิสิฐ
คม-พิ-สิดการไปถึงสิ่งประเสริฐ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี