");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ค นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ค นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ครองขวัญ
ครอง-ขวันมีมิ่งขวัญ
คมคาย
คม-คายฉลาด ไหวพริบดี ทันคน
คุณามาศ
คุ-นา-มาดคุณค่าของทองคำ
คชาพล
คะ-ชา-พนผู้มีกำลังประดุจช้าง
คุณานนต์
คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี
คณัสนันท์
คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณัสวันทน์
คะ-นัด-สะ-วันผู้เคารพหมู่คณะ
คณิศร
คะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คุณาวุฒิ
คุ-นา-วุดคุณสมบัติ
คคนางค์
คะ-คะ-นางท้องฟ้า
คชาภรณ์
คะ-ชา-พอนเครื่องประดับช้าง
คเชนทร์
คะ-เชนพญาช้าง
คณนาถ
คะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณพรณ์
คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณภรณ์
คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณาธิป
คะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในกลุ่ม, หัวหน้า
คณิตา
คะ-นิ-ตาการคำนวณ
คณิติน
คะ-นิ-ตินนักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์
คติยา
คะ-ติ-ยาผู้เป็นแบบอย่าง
คนธวัลย์
คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม
คมชาญ
คม-ชานฉลาดเฉียบแหลม
คมิก
คะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
ครุวาร
คะ-รุ-วารวันพฤหัสบดี
คริษฐ์
คะ-ริดผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คริษฐา
คะ-ริด-ถาผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คฤโฆษ
คะ-รึ-โคดกึกก้อง กระหึ่ม ครึกครื้น
คัทลียา
คัด-ทะ-ลี-ยาชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่ง
คันธนีรา
คัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม
คันธมาลี
คัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้กลิ่นหอม
คันธารัตน์
คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว
คิรากร
คิ-รา-กอนกระทำซึ่งถ้อยคำ
คุณภัทร
คุน-นะ-พัดเจริญด้วยความดี
คุณัชย์
คุ-นัดผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี
คุณัญญา
คุ-นัน-ยาผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
คุณาธิป
คุ-นา-ทิบเจ้าพระคุณ
คุณามัย
คุ-นา-ไมมั่งคั่งในความดี
คุณาสิน
คุ-นา-สินผู้มีทรัพย์มาก
คุณิตา
คุ-นิ-ตาผู้ที่มีความดี,ผู้ที่สร้างประโยชน์
คุลิกา
คุ-ลิ-กาไข่มุก
คันธทรัพย์
คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม
คลองขวัญ
คลอง-ขวันคลองอันเป็นที่นับถือของปวงชน
คฑาวุธ
คะ-ทา-วุดกระบอง
คุณกร
คุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี
ครรชิต
คัน-ชิดคํารน บันลือเสียง เอิกเกริก กึกก้อง กระหึม
เครือวัลย์
เครือ-วันเครือเถา
คมสันต์
คม-สันความสงบยิ่ง
คำมาลี
คำ-มา-ลีดอกไม้ทองคำ
คณาเดช
คะ-นา-เดดมีอำนาจมาก
คณิศา
คะ-นิด-สาผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คารม
คา-รมถ้อยคําที่คมคาย, ฝีปาก
คารมเลิศ
คา-รม-เลิดผู้เก่งกาจในถ้อยคำที่คมคาย, ผู้เก่งกาจในการใช้ฝีปาก
คทาเดช
คะ-ทา-เดดอำนาจที่เกิดจากคทา (กระบอง)
คมฐิพัฒน์
คะ-มะ-ถิ-พัดการมาถึงของความเจริญที่มั่นคง
คณุตม์
คะ-นุดผู้เป็นเลิศกว่าคนทั้งหลาย
ครองพร
ครอง-พอนมีความประเสริฐ
คีตภัทร
คี-ตะ-พัดผู้เป็นเลิศในการขับร้อง
คณิศร์
คะ-นิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คำหมอน
คำ-หมอนหมอนทองคำ
คำแหง
คำ-แหงเข้มแข็ง, กล้าแข็ง
คงเดช
คง-เดดอำนาจที่มั่นคง
คณาพงษ์
คะ-นา-พงมากด้วยผู้สืบวงศ์ตระกูล
คุณัชญ์
คุ-นัดความรู้ที่ดี
คึกฤทธิ์
คึก-ริดร่าเริงในอำนาจวิเศษ
คนึงนิตย์
คะ-นึง-นิดคิดถึงเสมอ
คณิสรา
คะ-นิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณพิชญ์
คะ-นะ-พิดหมู่คณะของนักปราชญ์
คณิฏฐา
คะ-นิด-ถาผู้ยืนอยู่ได้ด้วยหมู่คณะ,ผู้ที่น่ารักในหมู่คณะ
คณิตกรณ์
คะ-นิด-ตะ-กอนทำการคำนวณ
คำภา
คำ-พาแสงสว่างที่เกิดจากทองคำ
ภัคณัฏฐนันท์
พัก-นัด-ถะ-นันความยินดีของนักปราชญ์ที่มีโชค
คงชิต
คง-ชิดผู้มั่นคงในชัยชนะ
คทาวุธ
คะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ
ครองรัชต์
ครอง-รัดมีเงิน
คณากฤต
คะ-นา-กริดความสำเร็จของหมู่คณะ
คมกริช
คม-กริดมีปัญญาแหลมคม
ครองลาภ
ครอง-ลาบมีลาภ
คณา
คะ-นามาก
คณิน
คะ-นินเป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คุณเดช
คุน-เดดอำนาจอันประเสริฐ
คนธรส
คน-ทะ-รดน้ำหอม
คุณากร
คุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี
เครือวรรณ
เครือ-วันเชื้อสายสกุล
คุ้มขวัญ
คุ้ม-ขวัญคุ้มครองขวัญ
คชารี
คะ-ชา-รีศัตรูแห่งพวกช้าง คือ สิงโต
คนึงยศ
คะ-นึง-ยดคิดถึงเกียรติคุณ
คมศิลป
คม-สินคมธนู
คำกอง
คำ-กองกองทอง
คุณานนท์
คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย
คณพศ
คะ-นะ-พดความสามารถของหมู่คณะ
คิมหันต์
คิม-หันฤดูร้อน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี