");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ข นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ข นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ขวัญกันต์รวี
ขวัน-กัน-ระ-วีมิ่งขวัญที่น่ารักและรุ่งเรือง
ขนบพร
ขะ-หนบ-พอนแบบอย่างที่ประเสริฐ
ขิมทอง
ขิม-ทองขิมทอง
เขมรินทร์
เขม-มะ-รินผู้เป็นใหญ่ในเขมร
เขมินี
เข-มิ-นีสตรีที่มีความสุข
ขัตติยภัท
ขัด-ติ-ยะ-พัดผู้ประเสริฐเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน
เขมญา
เขม-มะ-ยาความรู้ที่ทำให้เกิดความสุข
ขวัญนิภา
ขวัน-นิ-พาเหมือนเป็นมิ่งขวัญ
เขมิภัสสร
เข-มิ-พัด-สอนแสงสว่างแห่งความสุข
ขจรณัฐ
ขะ-จอน-นัดนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ขุนเทพ
ขุน-เทบหัวหน้าเทวดา
ขันเหม
ขัน-เหมขันทอง
เขมภัสสร
เข-มะ-พัด-สอนแสงสว่างแห่งความสุข
เขมภัสสรณ์
เข-มะ-พัด-สอนผู้เป็นที่พึ่งและเป็นแสงสว่างแห่งความสุข
ขนิษฐพงศ์
ขะ-นิด-ถะ-พงวงศ์ตระกูลของน้องสาว
ขวัญโชค
ขวัน-โชกโชคอันเป็นที่รัก
ขวัญนรา
ขวัน-นะ-ราผู้เป็นมิ่งขวัญของคนทั้งปวง
โขมพัสตร์
โขม-มะ-พัดผ้าที่เนื้อละเอียดอย่างยิ่ง มีสีขาว
ขวัญลักษณ์
ขวัน-ลักลักษณะของสิ่งอันเป็นที่รัก
เขมจิรัฐ
เข-มะ-จิ-รัดผู้มีความสุขตลอดกาล
ขันเงิน
ขัน-เงินขันที่ทำจากเงิน
เขมขนิษฐ์
เข-มะ-ขะ-นิดน้องสาวที่มีความเกษม
เขมวันต์
เขม-มะ-วันผู้ละแล้วซึ่งความสุข
ขวัญปภัสสร
ขวัน-ปะ-พัด-สอนมิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
ขวัญกนก
ขวัน-กะ-หนกเป็นมิ่งขวัญดั่งทอง
เข็มพัชร์
เข็ม-พัดเข็มเพชร
้เขมิดา
เข-มิ-ดาผู้มีความสุข
เขมิตรา
เข-มิ-ตราเครื่องหมายแห่งความสุข
เขมินตรา
เข-มิน-ตราเครื่องหมายแห่งความสุุข
้้้เขมรมิดา
เข-มะ-ระ-มิ-ดาผู้มีความสุขและความยินดี
ขนิษฐาพร
ขะ-นิด-ถา-พอนน้องสาวผู้ประเสริฐ
เขตต์รัฐ
เขต-รัดชายแดน
ขวัญปวีณ์
ขวัน-ปะ-วีมีปัญญาเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญคัคนางค์
ขวัน-คัก-คะ-นางท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
เขมังกร
เข-มัง-กอนผู้สร้างความสุข
เขมรดา
เข-มะ-ระ-ดาผู้มีความสุขความยินดี
ขวัญนคร
ขวัน-นะ-คอนผู้เป็นที่รักยิ่งของคนในประเทศ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
ขจรณัฏฐ์
ขะ-จอน-นัดนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
ขวัญดลหทัย
ขวัน-ดน-หะ-ไทผู้ดลใจและเป็นมิ่งขวัญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี