");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ข นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ข นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
เขมปภาดา
เขม-ปะ-พา-ดาผู้มีความสุขและความรุ่งเรือง
เขมกร
เข-มะ-กอนผู้กระทำให้เกิดความสุข
ขวัญนรี
ขวัน-นะ-รีหญิงที่เป็นมิ่งขวัญ
ขุนช้าง
ขุน-ช้างชื่อตัวละครในนิทานขุนช้างขุนแผน
ขุนณรงค์
ขุน-นะ-รงผู้เป็นใหญ่ในการรบ
เขมวรินธร
เข-มะ-วะ-ริน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขอันประเสริฐ
เขมวรินทร
เข-มะ-วะ-ริน-ทอนมีความสุขและเป็นใหญ่ในความประเสริฐ
ขอขวัญ
ขอ-ขวันขอสิ่งที่เป็นมิ่งขวัญ
เขมวรรณ
เข-มะ-วันชนชั้นที่มีความสุข
เขมา
เข-มาความสบายใจ ความพ้นภัย
ขุนพล
ขุน-พนแม่ทัพ
ขรรค์ธนัน
ขัน-ทะ-นันพระขรรค์ของผู้ร่ำรวย
เขมสิตา
เข-มะ-สิ-ตารอยยิ้มแห่งความสุข
ข้าวปั้น
ข้าว-ปั้นข้าวที่ปั้นเป็นก้อน
เขมจิรัฎฐ์
เข-มะ-จิ-รัดความสุขที่ดำรงอยู่ ความปลอดภัยที่คงอยู่
ขัตติยพงษ์
ขัด-ติ-ยะ-พงเชื้อสายกษัตริย์
แขนภา
แข-นะ-พาพระจันทร์บนฟ้า
เขื่อนเจ้า
เขื่อน-เจ้าเขื่อนของพระราชา
ขวัญเมือง
ขวัน-เมืองมิ่งขวัญของประเทศ
ขุนน้ำ
ขุน-น้ำเจ้าแห่งน้ำ
ขุนเขา
ขุน-เขาเจ้าแห่งภูเขา
ข้าวกล้า
ข้าว-กล้าต้นกล้าของข้าว
เขมิกรณ์
เข-มิ-กอนการกระทำที่มีความสุข
เขมญดา
เข-มะ-ยะ-ดานักปราชญ์ผู้มีความสุข
เขมฤดี
เข-มะ-รึ-ดีมีความสุขใจ
ขจรลักษณ์
ขะ-จอน-ลักลักษณะที่ฟุ้งไป
เขมญาดา
เข-มะ-ยา-ดามีความสุขดุจนักปราชญ์
เขมจรีย์
เข-มะ-จะ-รีความประพฤติที่เป็นสุข
เขมนิษฐ์
เข-มะ-นิดสำเร็จและมีความสุข
เข็มนิษฐ์
เข็ม-นิดความสำเร็จด้วยความแหลมคม
เขมนาฏ
เข-มะ-นาดหญิงสาวที่มีความสุข
เขมณัฏฐ
เข-มะ-นัด-ถะมีความสุขดุจนักปราชญ์, นักปราชญ์ผู้มีความเกษม
เขมาปภา
เข-มา-ปะ-พารัศมีแห่งความสุข
ขวัญวนา
ขวัน-วะ-นามิ่งขวัญแห่งป่าไม้
ไข่แก้ว
ไข่-แก้วไข่ที่เป็นแก้วมณี
้้้้เขมรินทร์
เข-มะ-รินเจ้าแห่งเขมร,พระเจ้าแผ่นดินเขมร
ขจีจิตร
ขะ-จี-จิดงดงามยิ่ง
ขวัญศิริภรณ์
ขวัน-สิ-หริ-พอนผู้ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญอันเป็นมงคล
ขจี
ขะ-จีงาม
ขวัญเรียม
ขวัน-เรียมชื่อตัวละครในภาพยนต์เรื่องแผลเก่า บทประพันธ์ของไม้ เมืองเดิม
ขวัญนิตย์
ขวัน-นิดผู้เป็นมิ่งขวัญเสมอ
ขุนน้อย
ขุน-น้อยเจ้านายตัวน้อย
เขมกฤต
เข-มะ-กริดผู้กระทำความสุข
เข็มทิพย์
เข็ม-ทิบเข็มของเทวดา
ของขวัญ
ของ-ขวันของที่ให้แก่กัน เพื่อแสดงความยินดีในวาระสำคัญๆ
ขวัญศิริ
ขวัน-สิ-หริผู้นำมาซึ่งความเจริญและเป็นมิ่งขวัญ
ไข่ดาว
ไข่-ดาวไข่ที่ทอดโดยไม่ตีไข่แดงให้แตกออก
เข้มแข็ง
เข้ม-แข็งไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เขมรัศมี
เข-มะ-รัด-สะ-หมีรัศมีแห่งความเกษม
ขวัญฉัตร
ขวัน-ฉัดร่มเงาที่เป็นมิ่งขวัญ
ขจิตร
ขะ-จิด[ขจิต]
ขวัญชิดา
ขวัน-ชิ-ดาชัยชนะที่เป็นมิ่งขวัญ
เขมวรินทร์
เข-มะ-วะ-รินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งประเสริฐและมีความเกษม
ขจรศิษย์
ขะ-จอน-สิดลูกศิษย์ที่สร้างชื่อเสียงให้ฟุ้งไป
ขิมจิรา
ขิม-จิ-รางดงามดั่งขิม
ขวัญรวี
ขวัน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่เป็นมิ่งขวัญ
เขมภัสสร์
เข-มะ-พัดผู้รุ่งเรืองในความเกษม
ขรินทร์ทิพย์
ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า,ผู้ที่เป็นใหญ่และเก่งกล้าดุจเทวดา
เขมณพัทธ์
เข-มะ-นะ-พัดผู้เกี่ยงเนื่องด้วยความรู้และความเกษม
เขมมณี
เขม-มะ-นีแก้วแห่งความสุข
เขมอัปสร
เข-มะ-อับ-สอนมีความเกษมดุจนางฟ้า
ขจรเดช
ขะ-จอน-เดดอำนาจที่แผ่กว้างไป
ขจีจินต์
ขะ-จี-จินความคิดอันงดงาม
เข็มฤทัย
เข็ม-รึ-ไทผู้มีความคิดเฉียบแหลม
เขมสิชา
เข-มะ-สิ-ชาผู้เกิดจากความสุข
ขวัญภวิตรา
ขวัน-พะ-วิ-ตราผู้เป็นมิ่งขวัญในโลก
ขจิตสุมณฑ์
ขะ-จิด-สุ-มนประดับตกแต่งด้วยสิ่งดี
ขวัญบัว
ขวัน-บัวมิ่งขวัญแห่งบัว
ขับพล
ขับ-พนยกทัพ, เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก
ขวัญประภัสสร
ขวัน-ประ-พัด-สอนบริสุทธิ์และเป็นมิ่งขวัญ
ขจรเกียรติ
ขะ-จอน-เกียดผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เขตต์ตะวัน
เขด-ตะ-วันเขตแดนและพระอาทิตย์
ขจิตมณี
ขะ-จืด-มะ-นีประดับด้วยแก้วมณีี
ขวัญชนกานต์
ขวัน-ชะ-นะ-กานผู้เป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รักของชนทั้งหลาย
เขมนันท์ทัต
เข-มะ-นัน-ทัดผู้ให้ความสุขความยินดี
ขวัญเดือน
ขวัน-เดือนผู้มีพระจันทร์เป็นมิ่งขวัญ
เขมิก
เข-มิกคนที่มีความสุข
ขนิษฐ์ศรา
ขะ-นิด-สะ-ราศรของน้องสาว,หญิงสาวผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
เขมจิร
เข-มะ-จิ-ระผู้มีความสุขอันยั่งยืน
ขจรทรัพย์
ขะ-จอน-ทรับมีชื่อเสียงในทรัพย์
ขวัญรุ่ง
ขวัน-รุ่งผู้เป็นที่รักและรุ่งเรือง
ขยัน
ขะ-หยันหมั่น, อุตสาหะ
ขมิ้น
ขะ-หมิ้นว่านพวกหนึ่ง ใช้หัวประกอบอาหาร ย้อมผ้า ทำยา หรือทำเป็นผงทาตัว
ขวัญรัฏฐ์
ขวัน-รัดมิ่งขวัญของประเทศ, พระเจ้าแผ่นดิน
ขจรจิต
ขะ-จอน-จิดความคิดที่แพร่ออกไป
ขวัญณัชชาสร
ขวัน-นัด-ชา-สอนศรที่เกิดจากผู้เกิดมาเพื่อความรู้ที่เป็นมิ่งขวัญ
ขจิตนิษฐา
ขะ-จิด-นิด-ถาผู้ประสบความสำเร็จในการตกแต่ง
เขมกมล
เข-มะ-กะ-มนใจที่มีความสุข
เข็มมณีรัตน์
เข็ม-มะ-นี-รัดเข็มที่ทำจากแก้วมณี
ขวัญพรัตม์
ขวัน-พะ-รัดผู้เป็นเจ้าแห่งสิ่งที่ประเสริฐและเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญวิมล
ขวัน-วิ-มนมิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
เข็มพร
เข็ม-พอนเข็มที่ประเสริฐ
ขัณฑพัฒน์
ขัน-ทะ-พัดส่วนที่มีความเจริญงอกงาม
เขมฐพัชญ์
เข-มะ-ถะ-พัดกรอบความรู้ที่ทำให้เกิดความสุขอันมั่นคง
เขมนิศา
เข-มะ-นิ-สากลางคืนที่มีความสุข
เขมนิตย์
เข-มะ-นิดผู้มีความสุขเสมอ
ขวัญอารีย์
ขวัน-อา-รีผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
ขวัญชญา
ขวัน-ชะ-ยาความรู้ที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญรยา
ขวัน-ระ-ยาสายน้ำอันเป็นที่รักยิ่ง
เขมะ
เข-มะมีความสุข
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี