");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ข นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ข นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ขุนน์พัฒน์
ขุน-พัด
ขวัญชนกนันท์
ขวัน-ชะ-นก-นันความยินดีของผู้ให้กำเนิดและเป็นมิ่งขวัญ
ขจรจิตต
ขะ-จอน-จิดความคิดที่กระจายไป
ขัตติยาภรณ์
ขัด-ติ-ยา-พอนเครื่องประดับของผู้เป็นเชื้อกษัตริย์
เขมวดี
เข-มะ-วะ-ดีหญิงผู้มีความเกษม
เขมิศดา
เข-มิด-สะ-ดามีความสุขมาก
ขวัญณัทกานต์
ขวัน-นัด-ทะ-กานผู้เป็นมิ่งขวัญ เป็นที่รัก และให้ความรู้
ขวัญฟ้า
ขวัน-ฟ้ามิ่งขวัญของสวรรค์
ขวัญประภา
ขวัน-ประ-พาแสงสว่างอันเป็นมิ่งขวัญ
ข้าวหอม
ข้าว-หอมข้าวที่มีกลิ่นหอม
ขันตี
ขัน-ตีความอดทนอดกลั้น
ขวัญกมล
ขวัน-กะ-มนดอกบัวที่เป็นมิ่งขวัญ,ขวัญใจ
ขวัญญามนัส
ขวัน-ยา-มะ-นัดใจที่มีปัญญาเป็นมิ่งขวัญ
ขจรวัฒน์
ขะ-จอน-วัดความเจริญที่แผ่ออกไป
ขยานี
ขะ-ยา-นี
ขวัญภิรมย์
ขวัน-พิ-รมมิ่งขวัญที่พอใจยิ่ง
เข็มอัปสรณ์
เข็ม-อับ-สอนเข็มที่มีน้ำเป็นที่พึ่ง
ขวัญรตา
ขวัน-ระ-ดามิ่งขวัญที่น่ายินดี
ขวัญแก้ว
ขวัน-แก้วมิ่งขวัญอันสูงสุด
เขมนรินทร์
เข-มะ-นะ-รินพระราชาผู้มีความสุข
เขมมา
เข-มะ-มามีความเกษมดุจพระจันทร์
เข็มเพชร
เข็ม-เพ็ดเข็มที่มีความแข็งดั่งเพชร, เข้มแข็งและฉลาดเฉียบแหลม
เขมณิช
เข-มะ-นิดมีความสุขอันบริสุทธิ์
ขจรพิชญ์
ขะ-จอน-พิดผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเหมือนนักปราชญ์
ขจีเนตร
ขะ-จี-เนดตางาม
ข้าวอุ่น
ข้าว-อุ่นข้าวที่อุ่น
ข้าวเหนียว
ข้าว-เหนียวข้าวเหนียว
ขวัญสกุล
ขวัน-สะ-กุนผู้เป็นมิ่งขวัญของวงศ์ตระกูล
ขันทอง
ขัน-ทองขันทองคำ
ขวัญข้าว
ขวัน-ข้าวข้าวอันเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญเนตร
ขวัน-เนดขวัญตา,รักมาก
ขจรศรี
ขะ-จอน-สีผู้มีความงามอันเลื่องลือ
ขวัญสุดา
ขวัน-สุ-ดาลูกสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญนิดา
ขวัน-นิ-ดาผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งการฝึก
เขมร
ขะ-เหมนคนชาติหนึ่งอยู่ระหว่างไทยกับ ญวน
ขวัญเวียง
ขวัน-เวียงเป็นมิ่งขวัญของเมือง
แข่งแข
แข่ง-แขประชันโฉมกับพระจันทร์
เขมากร
เข-มา-กอนบ่อเกิดของความปลอดภัย, ผู้สร้างความสุขสบาย
ขจรยศ
ขะ-จอน-ยดเกียรติคุณที่กระจายไป
เขาทอง
เขา-ทองภูเขาทอง
ขัตติยานารี
ขัด-ติ-ยา-นา-รีนางกษัตริย์
ขวัญณรงค์
ขวัน-นะ-รงมิ่งขวัญในการรบ
เขริกา
เข-ริ-กา
ขวัญจิตร
ขวัน-จิดมิ่งขวัญที่งดงาม
เขมศิตา
เข-มะ-สิ-ตา
เขมจีรัสย์
เข-มะ-จี-รัดความสุขที่อยู่ตลอดกาล
ขวัญชีวา
ขวัน-ชี-วามิ่งขวัญของชีวิต
ขวัญชีวี
ขวัน-ชี-วีมิ่งขวัญของชีวิต
ขวัญธิมา
ขวัน-ทิ-มานักปราชญ์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขจร
ขะ-จอนฟุ้งไป
ขุนทอง
ขุน-ทองนกขุนทอง
เขมณัฎฐ์
เข-มะ-นัดนักปราชญ์ที่มีความสุข
เขตโสภน
เขด-โส-พน
เขมินทร์
เข-มินเจ้าแห่งความสุข
ขษมา
ขะ-สะ-มา
ขนิฐา
ขะ-นิ-ถา
เขมรัฐ
เข-มะ-รัดประเทศแห่งความสุข
ขวัญหทัย
ขวัน-หะ-ไทขวัญใจ
เข็มทอง
เข็ม-ทอง้เข็มทอง
ขวัญสิริ
ขวัน-สิ-หริผู้นำมาซึ่งความเจริญและเป็นมิ่งขวัญ
เขมณัฐชณี
เข-มะ-นัด-ชะ-นี
ขวัญชิต
ขวัน-ชิดมิ่งขวัญของชัยชนะ
ขจีไขแสง
ขะ-จี-ไข-แสงส่องแสงงดงาม
แขไข
แข-ไขพระจันทร์ส่องสว่าง
ขวัญวิอร
ขวัน-วิ-ออนหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญอันวิเศษ
ขจรกฤษฎิ์
ขะ-จอน-กริดฉลาดมาก
ขวัญอุไร
ขวัน-อุ-ไรทองที่่เป็นมิ่งขวัญ
ขจีวรรณ
ขะ-จี-พันผู้มีผิวพรรณงาม
ขจีพร
ขะ-จี-พอนผู้งามอันประเสริฐ
ขจรลาภ
ขะ-จอน-ลาบมีลาภมาก
ขวัญทิพย์
ขวัน-ทิบมิ่งขวัญของเทวดา
เขมภัทร
เข-มะ-พัดมีความสุขอันประเสริฐ
เข็มจิรา
เข็ม-จิ-ราเข็มที่ยืนนาน
ขวัญชีวิน
ขวัน-ชี-วินมิ่งขวัญของชีวิต
ขวัญหยี่หวา
ขวัน-ยี่-หวา
ขวัญหล้า
ขวัน-หล้ามิ่งขวัญของแผ่นดิน
ขอบฟ้า
ขอบ-ฟ้าขอบฟ้า
เข็มอัปสร
เข็ม-อับ-สอนจุดมุ่งหมายของนางฟ้า
ไขแสง
ไข-แสงเริ่มส่องแสง
ขวัญพัฒน์
ขวัน-พัดมิ่งขวัญที่เจริญ
ขวัญณภัทร
ขวัน-นะ-พัดมิ่งขวัญที่ดีงามด้วยความรู้
เเขไข
แข-ไขพระจันทร์ที่ส่องสว่าง
ไข่มุก
ไข่-มุกวัตถุมีค่า มักมีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด
เขมฤทธิ์
เขม-มะ-ริดมีความสุขและอำนาจวิเศษ
ขันติ
ขัน-ติความอดทน
ขุนแผน
ขุน-แผนชื่อตัวละครในวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน
เขษม
ขะ-เสมความสบายใจ ความพ้นภัย
ขวัญขิณีย์
ขวัน-ขิ-นี
เขมจาริ
เข-มะ-จา-ริผู้ประพฤติอันทำให้เกิดความสุข
เขมณัฐชนนี
เข-มะ-นัด-ชน-นะ-นีความสบายใจของมารดานักปราชญ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี