");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ข นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ข นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
ขวัญชัย
ขวัน-ไชควร,เหมาะ,เหมาะสม
เขมจิรัฏฐ์
เขม-จิ-รัดตั้งอยู่ในความสบายใจ
ขนิษฐา
ขะ-นิด-ถาน้อง
ขคบดี
ขะ-คะ-บอ-ดีเจ้าแห่งนก ครุฑ
ขจรวิทย์
ขะ-จอน-วิดความรู้ที่แผ่ไป
ขจิต
ขะ-จิดประดับ, ตกแต่งแล้ว
ขจีพรรณ
ขะ-จี-พันผู้มีผิวผุดผาด
ขนิษดา
ขะ-นิด-ดาน้องสาว
ขวัญจิรา
ขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญพร
ขวัน-พอนมีมิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญมนัส
ขวัน-มะ-นัดขวัญใจ
ขัตติยา
ขัด-ติ-ยากษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยะ
ขัด-ติ-ยะกษัตริย์ พระเจ้าแผ่นดิน
ขีโรชา
ขี-โร-ชาน้ำนมอร่อย
ขุนพัฒน์
ขุน-พัดนายอากร
ขุนหลวง
ขุน-หลวงพระเจ้าแผ่นดิน
เขตโสภณ
เขด-โส-พนความงดงามของแว่นแคว้น
เขมจิรา
เขม-จิ-รามีความปลอดภัยตลอดไป
เขมชาติ
เข-มะ-ชาดผู้ที่เกิดมามีความสุข
เขมทิน
เข-มะ-ทินผู้ให้ความสุข
เขมนันท์
เข-มะ-นันผู้ที่ยินดีในความปลอดภัย
เขมรัตน์
เข-มะ-รัดดวงแก้วแห่งความสุข
เขมรุจิ
เข-มะ-รุ-จิแสงสว่างแห่งความสุข
เขมาพร
เข-มา-พอนความสุขอันประเสริฐ
เขมาภรณ์
เข-มา-พอนเครื่องประดับที่ทำให้เกิดความสุข,ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุข
เขมินท์
เข-มินเจ้าแห่งความสุข เจ้าแห่งความปลอดภัย
เขมินทรา
เข-มิน-ทราเจ้าแห่งความสุข เจ้าแห่งความปลอดภัย
เขมิสรา
เข-มิด-สะ-ราเจ้าแห่งความสุข เจ้าแห่งความปลอดภัย
เข็มทิศ
เข็ม-ทิดเครื่องมือชี้บอกทิศทาง
เขษมศักดิ์
ขะ-เสม-สักอิ่มเอมในยศและตำแหน่ง
ไขนภา
ไข-นะ-พาแสงสว่าง
ขรินทิพย์
ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
เขมปัณฑา
เข-มะ-ปัน-ดาปัญญาที่ทำให้เกิดความสุข
เขื่อนเพชร
เขื่อน-เพชรเขื่อนที่เป็นเพชร, เขื่อนที่เข้มแข็ง
ขวัญเรือน
ขวัน-เรือนผู้เป็นที่รักของคนในบ้าน
เขมิกา
เข-มิ-กามีความเกษม
ขจรพงศ์
ขะ-จอน-พงวงศ์ตระกูลที่แพร่กระจายออกไป
ขวัญชนก
ขวัน-ชะ-นกบิดาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขจรศักดิ์
ขะ-จอน-สักอำนาจที่แพร่ออกไป
ขนิฏฐา
ขะ-นิด-ถาผู้เป็นน้องสาว
ขวัญตา
ขวัน-ตาผู้เป็นที่รักมาก,มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เห็นเป็นที่เจริญตา
ขจีพรรณ์
ขะ-จี-พันผิวพรรณงดงาม
ขวัญน้ำเพชร
ขวัน-น้ำ-เพ็ดผู้เป็นที่รักดุจเพชรน้ำงาม
เขมิศรา
เข-มิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในความเกษม
ขวัญยืน
ขวัน-ยืนผู้เป็นที่รักยั่งยืนนาน
ขวัญชาติ
ขวัน-ชาดผู้เกิดมาเป็นที่รักยิ่ง,เป็นมิ่งขวัญของประเทศ
เขมนิจ
เขม-มะ-นิดผู้มีความสุขเสมอ
ขิมรัตน์
ขิม-รัดขิมแก้ว
ขจรวรพล
ขะ-จอน-วอ-ระ-พนผู้มีกำลังอันประเสริฐและมีชื่อเสียงกระจายไปทั่ว
ขวัญฤดี
ขวัน-รึ-ดีผู้เป็นที่รักมาก
เขมณัฏฐ์
เข-มะ-นัดนักปราชญ์ที่มีความสุข
ขวัญดี
ขวัน-ดีผู้เป็นที่รักยิ่ง
เขมนิจจารีย์
เข-มะ-นิด-จา-รีความสุขและความเจริญที่แท้จริง
ขจรพรรณ
ขะ-จอน-พันวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
ขุนเเผน
ขุน-แผนชื่อตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
ขวัญกัญญา
ขวัน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เป็นที่รัก,หญิงสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญทิวา
ขวัน-ทิ-วากลางวันอันเป็นที่รัก
ขวัญนภา
ขวัน-นะ-พาท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
ขวัญใจ
ขวัน-ใจผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขวัญรัตน์
ขวัน-รัดผู้เป็นที่รักอันมีค่า,ดวงแก้วที่เป็นมิ่งขวัญ
ขนิษฐ
ขะ-นิด-ถะน้องสาว
เขมฤทัย
เขม-รึ-ไทมีความสุขใจ
เขมณัฐ
เข-มะ-นัดความสบายใจของนักปราชญ์
ขวัญรดา
ขวัน-ระ-ดามีความดีเป็นมิ่งขวัญ
ขวัญจิต
ขวัน-จิดผู้เป็นที่รักยิ่ง
ขจีรัตน์
ขะ-จี-รัดแก้วที่งามสดใส
ขวัญปีใหม่
ขวัน-ปี-ใหม่ปีใหม่อันเป็นมงคล
ขนิษฐ์
ขะ-นิดน้องสาว
ขวัญธิดา
ขวัน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญพงษ์
ขวัน-พงเป็นมิ่งขวัญของตระกูล
ขวัญลดา
ขวัน-ละ-ดาเครือเถาแห่งมิ่งขวัญ
เขมทัต
เข-มะ-ทัดผู้ให้ความสุข
เขมพล
เข-มะ-พนกำลังแห่งความสุข
ขนุนทิพย์
ชะ-หนุน-ทิบขนุนในสวรรค์
ขจรรัฐ
ขะ-จอน-รัดมีชื่อเสียงทั่วประเทศ
้เข้มแข็ง
เข้ม-แข็งแข็งแรงในการงาน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อหวั่นไหว
เขมกนิษฐ์
เข-มะ-กะ-นิด-ถาน้องผู้มีความสบาย
เขมศิริ
เข-มะ-สิ-หริความสุขสบายและความเจริญ
เข็มอักษร
เข็ม-อัก-สอนเข็มที่มีตัวหนังสือ
ขวัญสรวง
ขวัน-สวงมิ่งขวัญของสวรรค์
ขจรพล
ขะ-จอน-พนมีกำลังและมีชื่อเสียง
เขมวิศว์
เข-มะ-วิดความสุขทั้งปวง
ขวัญทอง
ขวัน-ทองทองที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญดาว
ขวัน-ดาวดวงดาวที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญสิริลักษณ์
ขวัน-สิ-หริ-ลักลักษณะของมิ่งขวัญที่นำมาซึ่งความเจริญ
เขมกาญจนาวดี
เข-มะ-กาน-จะ-นา-วะ-ดีหญิงที่งดงามด้วยความสุข
เขมชนก
เข-มะ-ชะ-นกผู้ทำให้เกิดความสุข
ขวัญฤทัย
ขวัน-รึ-ไทขวัญใจ
เขมิสญา
เข-มิด-สะ-ยาความรู้ของผู้มีความสุขมาก
ขวัญพลอยชนก
ขวัน-พลอย-ชะ-นกผู้ให้กำเนิดพลอยที่เป็นมิ่งขวัญ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี