");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ก นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ก นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
เกวลี
เก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ, มีความรู้อย่างสูงสุด
กัญญานุช
กัน-ยา-นุดหญิงผู้เป็นน้องสาว
แก้วมณี
แก้ว-มะ-นีแก้วหินมีค่าสีแดง ในจําพวกนพรัตน์ มักหมายถึงทับทิม
กอขวัญ
กอ-ขวันที่รวมของความรัก
กรขวัญ
กอ-ระ-ขวันผู้กระทำในสิ่งอันเป็นที่รัก
กัญญนันทน์
กัน-ยะ-นันหญิงที่มีความยินดี
กิตติ
กิด-ติเกียรติ,คำสรรเสริญ
กษิติ์นาถ
กะ-สิ-นาดที่พึ่งของโลก คือ พระราชา
กัลย์ณภัค
กัน-นะ-พักหญิงที่มีโชคในด้านความรู้
กชชนิดา
กด-ชะ-นิ-ดาผู้ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กัญญาณัฏฐ์
กัน-ยา-นัดหญิงที่เป็นปราชญ์
กมลพร
กะ-มน-พอนดอกบัวอันประเสริฐ
ใกล้รุ่ง
ใกล้-รุ่งเวลาใกล้เช้า
กฤษณวงศ์
กริด-สะ-นะ-วงตระกูลพระกฤษณะ
กิริยา
กิ-ริ-ยาการกระทำ
กาญจนาพร
กาน-จะ-นา-พอนประเสริฐเหมือนทองคำ
เกิดเกล้า
เกิด-เกล้าบิดามารดา, การเกิด
กฤตินี
กริด-ติ-นีหญิงที่ประสบความสำเร็จแล้ว
กาญจน์สิตา
กาน-สิ-ตารอยยิ้มที่งดงามดุจทองคำ
กัญสิร์ญา
กัน-ยะ-สิ-ยาหญิงสาวที่มีความรู้สูงสุด
กัญญกร
กัน-ยะ-กอนหญิงผู้สร้าง
กัญญาวีร์
กัน-ยา-วีหญิงผู้กล้าหาญ
กาญจน์สุดา
กาน-สุ-ดาหญิงที่งดงามดุจทองคำ
กิตติพงศ์
กิด-ติ-พงเชื้อสายผู้มีเกียรติ
กฤติยา
กริด-ติ-ยาหน้าที่อันพึงกระทำ
กัญญณิช
กัน-ยะ-นิดหญิงสาวที่บริสุทธิ์
กัลยา
กัน-ละ-ยาหญิงงาม
เกลียวพัตรา
เกลียว-พัด-ตราเกลียวผ้า
กันทิมา
กัน-ทิ-มากระทะ
กัญญ์ปภาภัทร์
กัน-ปะ-พา-พัดหญิงที่มีแสงสว่างอันประเสริฐ
กชณิชา
กด-นิ-ชาดอกบัวที่บริสุทธิ์,บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
เกษม
กะ-เสมความสุขสบาย ความปลอดภัย
กัญญู
กัน-ยะหญิงสาว
กวินตรา
กะ-วิน-ตราเครื่องหมายแห่งความดีงาม
กอบแก้ว
กอบ-แก้วเอาแก้วมณี
กวินทร์
กะ-วินผู้เป็นใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กณิศ
กะ-นิดรวงข้าว
กัญณวัชร
กัน-ยะ-นะ-วัดหญิงสาวที่มีความรู้อันเข็มแข็ง
กระมล
กระ-มนดอกบัว, หัวใจ
กัลยากร
กัน-ละ-ยา-กอนหญิงผู้สร้าง
กัญกร
กัน-ยะ-กอนหญิงผู้สร้าง
กัญวรา
กัน-ยะ-วะ-ราหญิงที่ประเสริฐ
กันตวิชญ์
กัน-ตะ-วิดนักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพิชญ์
กัน-ตะ-วิดนักปราชญ์ผู้น่ารัก
กฤษณ
กริด-สะ-นะพระกฤษณะ
แก้วตา
แก้ว-ตาผู้เป็นที่รักยิ่ง
กมลลักษณ์
กะ-มน-ลักมีลักษณะเหมือนดอกบัว
กรณิชารัตน์
กอน-นิ-ชา-รัดผู้สร้างดวงแก้วที่บริสุทธิ์
กัญญกรณ์
กัน-ยะ-กอนการกระทำของหญิงสาวที่ดี
กัญภร
กัน-ยะ-พอนผู้ค้ำจุนสตรี
เกศราภรณ์
เกด-สะ-รา-พอน[เกสราภรณ์]
กัมพล
กัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัณฐศักดิ์
กัน-ถะ-สักอำนาจที่เกิดจากคอ
กันยพัฐ
กัน-ยะ-พัดหญิงที่มีความสามารถ
กาลวินท์
กา-ละ-วินผู้รู้จักกาล
กรวรรณ
กอ-ระ-วันวงศ์ตระกูลที่สร้างสรรค์
กีรดา
กี-ระ-ดาผู้มากด้วยตำนาน
กัญพิชชา
กัน-ยะ-พิด-ชาหญิงที่มีความรู้
กัณฑศักดิ์
กัน-ทะ-สักอำนาจที่เป็นส่วน ๆ
กุลภัสสรณ์
กุน-ละ-พัด-สอนวงศ์ตระกูลที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
กัญณภัคค์
กัน-ยะ-นะ-พักหญิงที่มีปัญญาเป็นโชค
กันต์ฤทัย
กัน-รึ-ไทดวงใจอันเป็นที่รัก
กิตติมา
กิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ
กัญณรัช
กัน-ยะ-นะ-รัดหญิงที่มีความรู้เป็นสมบัติ
เกศรา
เกด-สะ-รา[เกสรา]
กรรณภัส
กัน-นะ-พัดแสงสว่างที่หู
กฤตนภัทร
กริด-นะ-พัด[กฤตณภัทร]
กัลยรัชต์
กัน-ละ-ยะ-รัดหญิงสาวที่บริสุทธิ์ งดงามและมีเงิน
กฤตพร
กริด-ตะ-พอนผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประเสริฐ
กมลรัตน์
กะ-มน-รัดดอกบัวแก้ว,ดอกบัวอันสูงค่า
กันตพร
กัน-ตะ-พอนน่ารักยิ่ง
กรณ์กมล
กอน-กะ-มนผู้ที่กระทำด้วยใจ
เกตุวดี
เกด-วะ-ดีธงชัย
กัลย์ณิศา
กัน-นิ-สาหญิงสาวที่มีปัญญาอันยิ่งใหญ่
กัญญาณัฐ
กัน-ยา-นัดหญิงผู้รอบรู้, หญิงที่เป็นปราชญ์
กันต์ณพัชญ์
กัน-นะ-พัดผู้มีปัญญาที่อยู่ในกรอบและน่ารัก
กมนทรรศน์
กะ-มน-ทัดดูมีเสน่ห์
กัลยารัตน์
กัน-ละ-ยา-รัดนางแก้ว
กานต์ตะวัน
กาน-ตะ-วันพระอาทิตย์อันเป็นที่รัก
เกวลิน
เก-วะ-ลินผู้มีความรู้สูงสุด
กันต์สินี
กัน-สิ-นีหญิงที่มีความน่ารัก
กิติวรรณ
กิ-ติ-วันมีผิวพรรณที่ควรสรรเสริญ
กฤษฏา
กริด-สะ-ดาที่ทำแล้ว
กุลวัฒน์
กุน-ละ-วัดผู้เจริญด้วยวงศ์ตระกูล
กฤษณกรณ์
กริด-สะ-นะ-กอนผู้ที่ประพฤติตนเหมือนพระกฤษณะ
กรวิภา
กอน-วิ-พางดงามด้วยรัศมี
กุลการ
กุน-ละ-กานการงานของวงศ์ตระกูล
เกตุวลี
เกด-วะ-ลีผู้มีถ้อยคำเป็นธงชัย
กัญชัชบุญ
กัน-ยะ-ชัด-บุนความดีของนักรบหญิง
กัญณภัทร
กัน-นะ-พัดหญิงผู้มีความดีงามด้วยความรู้
กรนิกา
กอน-นิ-กา[กรณิกา]
เกียรติสุดา
เกียด-สุ-ดาลูกสาวที่ได้รับคำสรรเสริญ, ลูกสาวที่มีเกียรติ
กานต์พิชา
กาน-พิ-ชาผู้รักความรู้
กมลวรรณพร
กะ-มน-วัน-นะ-พอนมีผิวพรรณดุจดอกบัวอันประเสริฐ
กิรัชพัชร์
กิ-รัด-ชะ-พัดเพชรที่เกิดในตำนาน
แก้วจันทร์
แก้ว-จันแก้วที่งดงามเหมือนดวงจันทร์
กรธัช
กอ-ระ-ทัดแสงแห่งธงชัย
กัญจน์ชญา
กัน-ชะ-ยาความรู้ที่มีค่ายิ่งดุจทองคำ
กันยากรณ์
กัน-ยา-กอนหญิงที่กระทำความดี
กัญญาวรรณ
กัน-ยา-วันเชื้อสายของหญิงสาวบริสุทธิ์
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี