");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ก นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ก นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
กิตติภพ
กิด-ติ-พบความมีเกียรติ
กิตติวรา
กิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวินท์
กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติ ผู้มีเกียรติ
กิรณา
กิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง
กิรติ
กิ-ระ-ติเกียรติ
กีรติกา
กี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ
กุนทร
กุน-ทอนพระวิษณุ
กุลกันยา
กุน-กัน-ยาหญิงที่เกิดในตระกูลดี
กุลชา
กุน-ละ-ชามีตระกูลที่ดี
กุลธน
กุน-ทนผู้ดำรงวงศ์ตระกูล, ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
กุลธร
กุน-ทอนผู้ดำรงวงศ์ตระกูล, ผู้รักษาวงศ์ตระกูล
กุลธรา
กุน-ละ-ทะ-ราผู้ดำรงวงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลนันท์
กุน-ละ-นันเป็นที่ยินดีแก่วงศ์สกุล
กุลนาถ
กุน-ละ-นาดเป็นที่พึ่งแก่วงศ์ตระกูล
กุลนิดา
กุน-นิ-ดาเป็นผู้นำตระกูล เป็นผู้ที่รับคำแนะนำในตระกูล
กุลนิภา
กุน-นิ-พาผู้ที่เหมือนวงศ์ตระกูล, เป็นดุจแสงสว่างแห่งวงศ์ตระกูล
กุลนิษฐ์
กุน-ละ-นิดผู้เป็นความสำเร็จแห่งวงศ์ตระกูล ผู้เป็นความดีงามแห่งวงศ์สกุล
กุลปริยา
กุน-ปะ-ริ-ยาเป็นที่รักของวงศ์สกุล
กุลพัทธ์
กุน-ละ-พัดเกี่ยวข้องกับสกุล
กุลพิธาน์
กุน-พิ-ทาระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์ตระกูล
กุลภรณ์
กุน-ละ-พอนผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
กุลยา
กุน-ละ-ยาผู้เกิดในตระกูลที่ดี
กุลรัตน์
กุน-ละ-รัดผู้เป็นสิ่งมีค่าแห่งวงศ์ตระกูล
กุลโรจน์
กุน-ละ-โรดตระกูลรุ่งโรจน์
กุลสตรี
กุน-ละ-สะ-ตรีหญิงที่เกิดในตระกูลดี
กุลสินี
กุน-ละ-สิ-นีหญิงงามที่เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี
กุลิน
กุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสร์
กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุลิสรา
กุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศลิน
กุ-สะ-รินอยู่สุขสบาย ปลอดภัย
กุศะ
กุ-สะหญ้าคา แหลมคม
กุสุมนิภา
กุ-สุม-นิ-พาเสมือนดอกไม้
กุสุมภ์
กุ-สุมดอกคำ
เก็จแก้ว
เก็ด-แก้วแก้วเครื่องประดับ
เกณิกา
เก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์
เกตนิภา
เก-ตะ-นิ-พาผู้มีเหย้าเรือน เป็นผู้มีหลักฐาน
เกตน์นิภา
เกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตน์สิรี
เกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน เป็นแม่ศรีเรือน
เกริกไกวัล
เกริก-ไก-วันลือลั่นทั่วไป ดังไปถึงสวรรค์
เกรียงศักดิ์
เกรียง-สักผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
เกษมพันธุ์
กะ-เสม-พันมีเชื้อสายอันน่านิยมยินดี
โกกนท
โก-กะ-นดบัวแดง
โกญจนาท
โกน-จะ-นาดความกึกก้อง ลือลั่น
โกมุท
โก-มุทบัวแดง
โกสัญญา
โก-สัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
โกศัลย์
โก-สันความฉลาด
ไกรพ
ไก-รบบัวสาย แสงจันทร์
ไกรวิชญ์
ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวิน
ไกร-วินดอกบัว
ไกรวี
ไกร-วีดอกบัว
ไกรศรี
ไกร-สีผู้ยิ่งด้วยศิริมงคล
เกษรินทร์
เกด-สะ-รินผู้เป็นใหญ่เหนือเกษรดอกไม้
กสิณีณัฐ
กะ-สิ-นี-นัดนักปราชญ์ผู้เพ่งอารมณ์
เกศรินทร์
เกด-สะ-รินเกสรดอกไม้
กรรวี
กอน-ระ-วีแสงอาทิตย์
กฤติพิสิฐ
กริด-พิ-สิดผู้สร้างอันประเสริฐ
กรวิก
กะ-ระ-วิกนกการเวก
กัมปนาท
กำ-ปะ-นาดเสียงสนั่นหวั่นไหว
กุลธิดา
กุน-ละ-ทิ-ดาลูกหญิงผู้มีตระกูล
กระแต
กระ-แตสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนม คล้ายกระรอก แต่มีขนาดเล็กกว่า ปากแหลม ไม่มีฟันแทะ กิน สัตว์และผลไม้
กฤษณะ
กริด-สะ-นะพระกฤษณะ
กรวิชญ์
กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์
กชอินทร์
กด-ชะ-อินดอกบัวใหญ่
กรองเกียรติ
กรอง-เกียดเส้นทางแห่งเกียรติยศ
กฤติพงศ์
กริด-ติ-พงผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กิจติณัฐ
กิจ-ติ-นัดนักปราชญ์ผู้มีกิจ ๓ ประการ
กมลพรรณ
กะ-มน-พันผู้มีผิวประดุจดอกบัว
กัญญาภัค
กัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีความเจริญ
เกตุมณี
เกด-มะ-นียอดเศียรอันสูงค่าเปรียบดั่งแก้วมีค่า,ธงแก้ว
กัญญา
กัน-ยาสาวรุ่น สาวน้อย
กัญจราภา
กัน-จะ-รา-พาชื่อนี้ไม่มีความหมาย
กีรติ
กี-ระ-ติเกียรติ
เกียรติภูมิ
เกียด-ติ-พูมเกียรติเพราะความนิยม,ผู้ได้รับการสรรเสริญในโลก
กุญช์ภัสส์
กุน-พัดอำนาจแห่งความรุ่งเรือง
กฤชณัฏฐ์
กริด-ชะ-นัดความรู้ประดุจอาวุธ
กัษมา
กัด-สะ-มาความอดกลั้น ความอดโทษ
กันย์นิดา
กัน-นิ-ดาหญิงสาวที่อบรมมาแล้ว
กนกนุช
กะ-หนก-นุดน้องสาวผู้มีค่าดั่งทองคำ
กัศมา
กัด-สะ-มา[กัษมา]
กิตติยา
กิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ
กานต์นภัส
กาน-นะ-พัดผู้ที่รักในท้องฟ้า
กฤษดา
กริด-สะ-ดามีฤทธิ์อำนาจ มีอำนาจวิเศษ
กัลย์มิรา
กัน-มิ-ราหญิงที่อยู่ไกล
กัลป์มิรา
กัน-มิ-ราไกลมาก
แก้วกาญจน์
แก้ว-กานแก้วและทอง
กรชนก
กอน-ชนกมือของพ่อ
กรองแก้ว
กรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
กุลทรัพย์
กุน-ทรับสกุลแห่งทรัพย์
กฤษา
กริ-สา[กฤษณา]
กนกลักษณ์
กะ-หนก-ลักลักษณะดุจทอง
ไกรสร
ไกร-สอนสิงโต
เกรียงไกร
เกรียง-ไกรใหญ่ยิ่ง
กิตติธร
กิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ
กฤษณ์ปกรณ์
กริด-ปะ-กอนคัมภีร์ของพระกฤษณะ
กชสร
กด-ชะ-สอนดอกบัวสวรรค์
โกลัญญา
โก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
กิตติวรรณ
กิด-ติ-วันผิวงาม,เชื้อสายผู้มีเกียรติ
กัญฐมณี
กัน-ถะ-มะ-นีหญิงสาวผู้มีคุณค่าอันมั่นคง
กัณฐมณี
กัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก
กรรณิกา
กัน-นิ-กาดอกไม้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี