");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ก นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ก นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
กมลวัทน์
กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว
กมลากร
กะ-มะ-ลา-กอนสระบัว,ผู้กระทำให้เกิดความบริสุทธิ์
กมลานันท์
กะ-มะ-ลา-นันบัวบาน,ความยินดีอันบริสุทธิ์
กมลาสน์
กะ-มะ-ลาดพระพรหม
กมุท
กะ-มุดดอกบัว
กมุทพร
กะ-มุด-พอนประเสริฐดุจดอกบัว
กรกช
กอ-ระ-กดกระพุ่มมือไหว้
กรกฎ
กอ-ระ-กดปู
กรกมล
กอน-กะ-มลดวงใจที่ผ่องใส,ดอกบัวและแสงสว่าง
กรชวัล
กอน-ชะ-วันรุ่งเรืองด้วยรัศมี , มีรัศมีรุ่งเรือง
กรณิศ
กอ-ระ-นิดเป็นใหญ่เพราะการกระทำ, มีอำนาจ
กรดล
กอ-ระ-ดนฝ่ามือ
กรทักษ์
กอ-ระ-ทักถนัดมือ , ทำการคล่องมือ
กรนันท์
กอ-ระ-นันผู้กระทำให้เกิดความยินดี
กรบัลลพ
กอน-บัน-ลบนิ้วมือ
กรภู
กอ-ระ-พูเล็บมือ
กรจิราภัคร์
กอน-จิ-รา-พักบ่อเกิดแห่งความโชคดีแบบยั่งยืน
กฤษฎาพร
กริด-สะ-ดา-พอนการกะทำที่ประเสริฐ
กฤตพรต
กริด-ตะ-พดผู้ประพฤติพรต
กฤตภาส
กริด-ตะ-พาดสร้างแสงสว่าง, สร้างความรุ่งเรือง
กฤตเมธ
กริด-ตะ-เมดสร้างปัญญา มีปัญญา
กฤตยชญ์
กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้ทรงแก่เรียน
กฤตวิทย์
กริด-ตะ-วิดมีความรู้เป็นเกียรติ
กฤตัชญ์
กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่น, มีความกตัญญู
กฤติธี
กริด-ติ-ทีนักปราชญ์
กฤติน
กริด-ตินผู้มีความรู้มากหรือพหูสูตร
กฤติมา
กริด-ติ-มานักปราชญ์
กฤติมุข
กริด-ติ-มุกนักปราชญ์
กฤษกร
กริด-สะ-กอนผู้มีเกียรติด้วยการกระทำ
กฤษิก
กริ-สิกชาวนา
กลทีป์
กน-ละ-ทีเปรียบเสมือนแสงสว่าง
กลรัตน์
กน-ละ-รัดเป็นดุจดั่งรัตนะ ประเสริฐสุด
กลวิชร
กน-ละ-วิดดุจดั่งเพชร
กลิกา
กะ-ลิ-กาดอกไม้ตูมกำลังจะบาน
กวิดา
กะ-วิ-ดากาพย์กลอน
กวิตา
กะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธ์
กวิน
กะ-วินดีงาม
กวินทรา
กะ-วิน-ทราจอมกวี นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ๋
กวินธิดา
กะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎ
กะ-วิน-นาดหญิงสาวผู้ดีงาม
กวินภพ
กะ-วิน-พบมีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวิสรา
กะ-วิ-สะ-รายอดกวี ยอดผู้ฉลาด
กษมา
กะ-สะ-มาอดทน อดโทษ อดแผ่นดิน
กษิดิศ
กะ-สิ-ดิดเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กษิดิ์เดช
กะ-สิ-เดดผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
กษิตินาถ
กะ-สะ-ติ-นาดที่พึ่งของโลก
กษิรา
กะ-สิ-ราน้ำนม
กสานติ์
กะ-สานความสงบ
กสิณา
กะ-สิ-นาทั้งหมด อุบายให้เกิดสมาธิ
ก่อกุศล
ก่อ-กุ-สนสร้างความดี
ก้องภพ
ก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก
กังสชิต
กัง-สะ-ชิดผู้ชนะพระยากงส์ คือพระกฤษณะ
กัชชลา
กัด-ชะ-ลา
กนกนาถ
กะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง
กัญจนพร
กัน-จะ-นะ-พอนประเสริฐดุจทองคำ, ทองคำอันประเสริฐ
กัญจน์อมล
กัน-อะ-มนทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดั่งทอง
กัญชพร
กัน-ชะ-พอนประเสริฐสุดดั่งน้ำดอกไม้
กัญชรส
กัน-ชะ-รดน้ำดอกไม้
กัญญ์วรา
กัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ
กันติชา
กัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก
กันติศา
กัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก
กันติทัต
กัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรัก
กันตินันท์
กัน-ติ-นันยินดีในความรัก
กันติยา
กัน-ติ-ยาความรัก
กันทร
กัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรา
กัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันธิชา
กัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล
กันยกา
กัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น
กัลย์สุดา
กัน-สุ-ดาธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กาจพน
กาด-พนมีพลังกล้าแข็ง
กานดิศ
กาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์กนีย์
กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์ชนิต
กาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บัลดาลสิ่งปราถนา
กานต์ธิดา
กาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์ธีรา
กาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานต์มณี
กาน-มะ-นีแก้วงาม
กานต์ยุพน
กาน-ยุ-พนความสวยกันน่ารัก
กานต์รวี
กาน-ระ-วีพระอาทิตย์อันงดงาม
กานต์สิรี
กาน-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญเป็นที่น่ารัก
กานติมา
กาน-ติ-มางามน่ารัก
การัณยภาศ
กา-รัน-ยะ-พาดความเจริญรุ่งเรืองแห่งการงาน
การิต
กา-ริดให้กระทำแล้ว
การิน
กา-รินผู้สร้างผู้กระทำ
กิตติกวิน
กิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ
กิตติกา
กิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ
กิตติธัช
กิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฎ
กิตติธรา
กิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติพศ
กิด-ติ-พดมีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์
กิด-ติ-พิดนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณ
กิด-ติ-พนมีชื่อเสียงด้านการพูด
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี