");
astrology
ชื่อมงคลหมวด ห นี้เป็นนามอภิธานศัพท์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตั้งชื่ออักษร ห นำหน้าชื่อ หรือเน้นเสียงพยางค์แรก ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีความประสงค์จะใช้อักษรวรรค ศรีหรือเดช เป็นอักษรตัวแรกในการตั้งชื่อด้วยทักษาปกรณ์ หรือ ใช้ หรือเน้นเสียงอักษรตัวแรกสำหรับการตั้งชื่อด้วยตุ๊กตาไขนาม ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
คำอ่านความหมาย
หทัยทัต
หะ-ไท-ทัดให้ดวงใจ
หทัยวัติ
หะ-ไท-วัดความคิดที่อยู่ในกรอบ
หรรษวัฒน์
หัน-สะ-วัดความเจริญอันน่ายินดี
หงส์พงกช
หง-พง-กดหงส์และดงดอกบัว
หทัยรัด
หะ-ไท-รัดผู้มีใจยินดี
หนึ่งสุนทร
หนึ่ง-สุน-ทอนผู้เป็นที่หนึ่งในความดี
หทัยพัชญ์
หะ-ไท-พัดใจที่อยู่ในกรอบความรู้
หริณัฎฐ์
หะ-หริ-นัดนักปราชญ์ผู้เปรียบดั่งพระนารายณ์
หัสพล
หัด-สะ-พนกำลังรื่นเริง
หอมหมื่นลี้
หอม-หมื่น-ลี้หอมมาก
หฤทัยกาญจน์
หะ-รึ-ไท-กานใจที่งดงามเหมือนทองคำ
หงส์ฟ้า
หง-ฟ้าหงส์ที่มาจากสวรรค์
หอมหวน
หอม-หวนหอมตลบอบอวน
หอมหวล
หอม-หวน[หอมหวน]
หริพันธ์
หะ-ริ-พันผู้เกี่ยวเนื่องด้วยพระนารายณ์
หทัยพันธน์
หะ-ไท-พันผูกพันด้วยใจ
หรรษรัศมิ์
หัด-สะ-รัดแสงสว่างแห่งความสุข
หทัยณัฏฐพัช
หะ-ไท-นัด-ถะ-พัดใจที่อยู่ในกรอบของความรู้ที่มั่นคง
หทัยพัทธ์
หะ-ไท-พัดผูกพันด้วยใจ
หทัยปัญญณัฏฐ์
หะ-ไท-ปัน-ยะ-นัดดวงใจของนักปราชญ์ผู้มีปัญญา
หทัยปณัฏฐ์
หะ-ไท-ปะ-นัดหัวใจนักปราชญ์
หทัยพันธ์
หะ-ไท-พันผูกพันด้วยใจ
หฤษฏ์ธนัน
หะ-ริด-ทะ-นันผู้มีทรัพย์และความยินดี
หรรษกร
หัน-สะ-กอนผู้สร้างความสุข
หทัยณัฏฐพัชร
หะ-ไท-นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ที่มีใจเข้มแข็งดุจเพชร
หทัยรัตณัฏฐ์
หะ-ไท-รัดนักปราชญ์ที่มีความสุข
หทัยณัฏฐภัทร
หะ-ไท-นัด-ทะ-พัดผู้มีใจประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
หฤษฏ์ธวัช
หะ-ริด-ทะ-วัดธงชัยที่น่ายินดี
เหมรัตน์
เหม-มะ-รัดแก้วทอง
หทัยนริน
หะ-ไท-นะ-รินใจคน
หรรษกานต์
หัด-สะ-กานผู้เป็นที่รักและมีความสุข
หัสดินพัตร์
หัด-สะ-ดิน-พัหน้าช้าง
หงสรถ
หง-สะ-รดรถและหงส์
หรรษภรณ์
หัด-สะ-พอนค้ำจุนความสุข
หฤดี
หะ-รึ-ดี
หัตถ์เทพ
หัด-เทบมือของเทวดา,คนที่มีความสามารถมาก
เหมณรัศมิ์
เหม-นะ-รัดแสงสว่างแห่งปัญญาที่มีค่าดั่งทอง
เหมนารา
เหม-นา-รารุ่งเรืองดุจทองคำ
หริชา
หะ-ริ-ชาผู้เกิดมาเพื่อปกป้อง,ผู้เกิดแต่พระนารายณ์
หฤทย์ชญา
หะ-ริด-ชะ-ยาผู้มีปัญญาและจิตใจ
หริชญา
หะ-หริ-ชะ-ยาผู้มีความรู้ดุจพระนารายณ์
หทัยรัฐนันท์
หะ-ไท-รัด-ถะ-นันผู้มีใจยินดีต่อประเทศ
หริศร
หะ-หริ-สอนศรของพระนารายณ์,พระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่
หาญจินดา
หาน-จิน-ดาใจที่มีความกล้าหาญ
หัสนัยน์
หัด-สะ-ไนพันตา หมายถึง พระอินทร์
หัตถรส
หัด-ถะ-รดรสมือ,สามารถทำอาหารได้รสชาติดี
หทัยพัชร์
หะ-ไท-พัดใจที่มีความเข้มแข็ง
หฤทัยรัชต์
หะ-รึ-ไท-รัดใจเงิน
หทัยนเรศ
หะ-ไท-นะ-เรดพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นดวงใจของประชาชนทั้งหลาย
หาญสงคราม
หาน-สง-ครามผู้กล้าหาญในการรบ
เหินสุข
เหิน-สุกบินอย่างมีความสุข
เหิรสุข
เหิน-สุกบินอย่างมีความสุข
ห้างทอง
ห้าง-ทองร้านทอง
หฤษฎ์กัลป์
หะ-ริด-กันผู้มีความยินดีตลอดไป
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี