");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9801-9900รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กัลญาวีร์ แปลว่า
[กัญญาวีร์]
กรวลัญช์ แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดทาง
กฤตวุฒิ แปลว่า
ความดีที่ได้กระทำไว้แล้ว
กันต์มณี แปลว่า
แก้วที่สวยงาม
กันต์สิณี แปลว่า
หญิงสวย
กันติญา แปลว่า
[กันติยา]
กฤติญานันท์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความสำเร็จแห่งความรู้
กฤติยานันท์ แปลว่า
ยินดีในหน้าที่อันพึงกระทำ
กฤติกานต์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในความรัก
กฤศกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งเล็กๆ
กมลณัฐชน์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่เป็นดวงใจของหมู่ชน
กมลณัฐภน์ แปลว่า
[กมลณัฐภณ]
กฤตพงค์ แปลว่า
[กฤตพงศ์]
กมลรวินท์ แปลว่า
ดวงใจ
กัณฐิชา แปลว่า
สร้อยคอ
กัญญาภัทร์ แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐ
กนกวลัย แปลว่า
กำไลทอง
เกษรี แปลว่า
เกสรดอกไม้
กฤชขจร แปลว่า
กริชที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
เกษมสิทธิ์ แปลว่า
มีความสุขอันเนื่องมาจากความสำเร็จ
กัณนิกา แปลว่า
[กรรณิการ์]
เกตุลดา แปลว่า
เชื้อสายแห่งธง
กัลยณัฐ แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้
โกมินทร์ แปลว่า
ยอดพลอยสีแดง
กวีน แปลว่า
[กวินทร์]
กัลยวรรธน์ แปลว่า
หญิงผู้เจริญงอกงาม
กิ่งกาญดา แปลว่า
[กิ่งกานดา]
กัลยพัชร แปลว่า
หญิงที่มีค่าดุจเพชร
เกตสิริยา แปลว่า
[เกตุสิริยา]
ไกรยง แปลว่า
ความเก่งกล้าที่คงทน
กนกดารินทร์ แปลว่า
แสงสว่างจากดวงดาวใหญ่
กวินชิตานันท์ แปลว่า
ยินดีในชัยชนะอันดีงาม
กนกกิจ แปลว่า
ผู้มีหน้าที่่ที่ดี งานที่เกี่ยวกับทอง
กัณฑ์ธดา แปลว่า
กัญญาอร แปลว่า
หญิงงาม
กุลศิริ แปลว่า
เชื้อสายอันประเสริฐ
กิมฮ้อ แปลว่า
ทองดี
กรกิจ แปลว่า
ทำหน้าที่
กัญณภัทรปกรณ์ แปลว่า
หญิงผู้มีหนังสืออันดีงามด้วยความรู้
เกศกมล แปลว่า
เส้นผมและหัวใจ,รักมาก,รักที่สุด
กันต์ธนานพ แปลว่า
ผู้พอใจในทรัพย์ทั้งเก้า
เกษมภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีความสุข
แก้วมุกดา แปลว่า
ชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อน ๆ
เกียรติ์อาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่น่าสรรเสริญ
กรรณชพร แปลว่า
ผู้เกิดมาฟังสิ่งประเสริฐ
กุลฤดี แปลว่า
ความยินดีของตระกูล
กรพันธุ์ แปลว่า
บ่อเกิดของความเกี่ยวเนื่องกัน,เชื้อสายของผู้สร้างสรรค์,ทับทิม
กอปรพร แปลว่า
ประกอบด้วยความประเสริฐ
กิตติ์ธัญญ แปลว่า
คำสรรเสริฐอันประเสริฐ
กิจวเสภ์ แปลว่า
เกตุณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ดุจแสงจากดาวธง(เกตุ)
กุลภา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งแสงสว่างแห่งวงศ์ตระกูล
เกียรติศรัญ แปลว่า
ชื่อเสียงจากความรู้อันเฉียบคม
เกียรติศรัณย์ แปลว่า
ที่พึ่งอันควรสรรเสริญ
กณิศา แปลว่า
รวงข้าว
กรวีร แปลว่า
เหตุแห่งความกล้าหาญ
กัญจน์ณมล แปลว่า
[กัญจน์ณมน]
กัญจน์ณมน แปลว่า
ใจที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
กรณฐธัช แปลว่า
ธงชัยที่สร้างจากมือของนักปราชญ์
กาญจนวดี แปลว่า
หญิงที่มีคุณค่าดุจทองคำ
กาญจนวรี แปลว่า
หญิงผู้ประเสริฐดุจทองคำ
กองแก้ว แปลว่า
แก้วที่กองไว้
เกดสุดา แปลว่า
[เกศสุดา]
กวินสุพัตรา แปลว่า
ผู้มีความประพฤติอันดีงาม
กัญจน์ฐิตา แปลว่า
ผู้ดำรงมั่นในทอง
กุลกฤษ แปลว่า
[กุลกฤต]
กิตติภัษ แปลว่า
[กิตติภัฏ]
กมลสุชาดา แปลว่า
ใจของผู้มีชาติกำเนิดดี
กมลสุชดา แปลว่า
ใจของผู้มีชาติกำเนิดดี
กุลวีย์ แปลว่า
[กุลวีร์]
กุลวัลย์ แปลว่า
เชื้อสาย
กัญญาณภา แปลว่า
หญิงที่มีแสงสว่างที่เกิดจากปัญญา
กรรัชฌากรน์ แปลว่า
กุลกฤต แปลว่า
ผู้กระทำต่อวงศ์ตระกูล,ผู้ประสบความสำเร็จในวงศ์ตระกูล
กิตติภัฏ แปลว่า
ทหารผู้มีเกียรติ
กฤษฏิณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ฉลาด
เกื้อสกุล แปลว่า
ผู้อุดหนุนวงศ์สกุล
กัณต์ฤทัย แปลว่า
[กันต์ฤทัย]
กันตวัฒน์ แปลว่า
ความน่ารักที่เจริญร่งเรือง
กัญญมล แปลว่า
[กัญญมน]
กิตติมศักดิ์ แปลว่า
ยกย่องเป็นเกียรติ
กัณชลีพรห์ แปลว่า
[กัญชลีพร]
เกศนิภา แปลว่า
เสมอศรีษะ
กัญชลีพร แปลว่า
หญิงผู้น้อมไหว้ที่ประเสริฐ
กัญญมน แปลว่า
ใจของหญิงสาว,หญิงสาวผู้มีจิตใจดี
กชามาส แปลว่า
พระจันทร์และดอกบัว หมายถึง ผู้มีความบริสุทธิ์
กองเทพ แปลว่า
หมู่เทวดา
กรไกร แปลว่า
บ่อเกิดของความเก่งกล้า
กมลทรรศน์ แปลว่า
มองดอกบัว,ความคิดที่บริสุทธิ์
กังวาน แปลว่า
ก้องอยู่ได้นาน
กฤติกร แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดความสำเร็จ
กุญช์ชญา แปลว่า
ความรู้เรื่องช้าง
กชณิภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์(เหมือนดอกบัว)
กัญญ์ภวิศรา แปลว่า
หญิงผู้เป็นใหญ่ในโลก
กุลพรภัสร์ แปลว่า
ผู็มีเชื้อสายอันประเสริฐดุจแสงสว่าง
กัญจิรา แปลว่า
หญิงผู้มีอายุยืน
กฤษณพัฒน์ แปลว่า
พระกฤษณะผู้เจริญ
กมลภิรมย์ แปลว่า
ดวงใจมีความสุข
กานต์ภิรมย์ แปลว่า
มีความสุขในความรัก
กัญญ์ภา แปลว่า
หญิงผู้มีแสงสว่าง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี