");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 9701-9800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เกณฑสิณฐ์ แปลว่า
กิตติทัศน์ แปลว่า
ความเห็นที่มีเกียรติ
กัญญ์สุชัชชญา แปลว่า
กิติวิชย์ แปลว่า
ชัยชนะอันทรงเกียรติ
กิจชัย แปลว่า
ชนะในสิ่งที่พึงกระทำ
กนกณิชา แปลว่า
ทองคำบริสุทธิ์
กิตติมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ประดับด้วยเกียรติยศ
กิติณรงค์ แปลว่า
การรบอันทรงเกียรติ
กิตติวริศ แปลว่า
เจ้าแห่งความประเสริฐและมีเกียรติยศ
กัญญาพัชรญ์ แปลว่า
[กัญญาพัชร]
กนรดา แปลว่า
ผู้เฝ้าคอยความยินดี
กัณต์วิลานี แปลว่า
[กันต์วิลานี]
เกศกนก แปลว่า
หญิงผู้มีผมทอง
กนกอรณ์ แปลว่า
หญิงที่มีความรู้ดั่งทองคำ
กอบโชค แปลว่า
รับโชค
กฤษฏาภรณ์ แปลว่า
เครื่องประดับที่ทำสำเร็จแล้ว,ผู้ค้ำจุนความสำเร็จ
แก้วเจ้าจอม แปลว่า
กชญา แปลว่า
ความรู้เรื่องบัว,ความรู้ที่บริสุทธิ์
เกื้อบุญ แปลว่า
เอื้อเฟื้อความดี
กิตติลักษณ์ แปลว่า
แบบอย่างอันน่าสรรเสริญ
กันทรากรณ์ แปลว่า
กระทำให้เกิดซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กษิกา แปลว่า
กันต์สุดา แปลว่า
สตรีที่มีความงดงามน่ารัก
กตชกร แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า กชกร ถึงจะถูกต้อง
กาญจนาภรณ์ แปลว่า
ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ
เกษกมล แปลว่า
ผู้มีใจสูง
กสิกร แปลว่า
ผู้ทําการเพาะปลูก
กรมนี แปลว่า
สะกดผิดควรใช้คำว่า กรมณี ถึงจะถูกต้อง
กรมณี แปลว่า
แสงของแก้วมณี
กัญชวิภา แปลว่า
สว่างดุจน้ำดอกไม้
กานตรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
กุลริศา แปลว่า
เกียรติก้อง แปลว่า
ชื่อเสียงที่ระบือไกล
กุลริสา แปลว่า
กัลญาธัศณ์ แปลว่า
กัลญาณัศน์ แปลว่า
กัลญาธัศน์ แปลว่า
กุลญาณัศน์ แปลว่า
กณภัทร แปลว่า
กันตภัทร แปลว่า
ยินดีในความเจริญ
กัญมิกาญจน์ แปลว่า
กษิดิ์ษาณฑ์ แปลว่า
พระอิศวรผู้เป็นใหญ่
กันตภัท แปลว่า
พอใจในความเจริญ
กานต์นุพร แปลว่า
กฤษชนุพัทน์ แปลว่า
กชกาณต์ แปลว่า
[กชกานต์]
กัญญานันท์ แปลว่า
ความรักของหญิงสาว,หญิงสาวที่มีความยินดี
กณิตา แปลว่า
[คณิตา]
กวิณฐิฎา แปลว่า
[กวินฐิตา]
เกตุศิริ แปลว่า
ธงอันเป็นมงคล
กมร แปลว่า
[กมล],[ภมร]
เกตนลัภ แปลว่า
กศิดิส แปลว่า
[กษิดิส]
กัลญารัตน์ แปลว่า
[กัลยารัตน์]
กิตติวุฒิ แปลว่า
มีชื่อเสียงจากความรู้
แก้วจินดา แปลว่า
แก้วมณี
กอปรบุญ แปลว่า
ประกอบด้วยบุญ
กัณฐารัตน์ แปลว่า
แก้วมีค่าประดับคอ
กัญญ์ภัคพิมพ์ แปลว่า
แบบอย่างของหญิงที่มีโชค
กชณา แปลว่า
[กชนา]
กมลณัชชา แปลว่า
ใจที่เกิดมาเพื่อความรู้
้เกษมสุข แปลว่า
สุขสบาย
เกษณี แปลว่า
หญิงที่มีความงาม
กมลฤทัย แปลว่า
ดวงใจ
กีรติยา แปลว่า
เกียรติ
แก้วพา แปลว่า
แก้วที่นำพา
กันนิกร แปลว่า
ปกป้องประชาชน
กรองทิพย์ แปลว่า
กำไลจากสวรรค์
กัญธมาศ แปลว่า
[กัณฑมาศ]
กนกทิพย์ แปลว่า
ทองคำของเทวดา
กวินฐิยชากรณ์ แปลว่า
กัญญ์ณรัณ แปลว่า
กลอยวิมุติ แปลว่า
[กลอยวิมุตติ]
เกษฎาภรณ์ แปลว่า
[เจษฎาภรณ์]
กันตพล แปลว่า
กำลังของความงดงาม
กันต์พิชฐญา แปลว่า
ผู้มีความรู้มั่นคงและน่ารัก
กฤษฎากรณ์ แปลว่า
กระทำแล้ว
กฤษฎากร แปลว่า
ผู้กระทำแล้ว
กัญจนภัทร์ แปลว่า
ทองคำที่ประเสริฐ,ประเสริฐดุจทองคำ
กาญจน์สุรัตน์ แปลว่า
ดีในเรื่องแก้วและทอง
กเบนทร์กุล แปลว่า
เชื้อสายพญาลิง
กวิณนา แปลว่า
กานต์ชนก แปลว่า
เป็นที่รักของพ่อ,ผู้ทำให้เกิดสิ่งอันเป็นที่รัก
กัญษณุทร แปลว่า
กณิกร แปลว่า
[กณิกา]
ก่อวิทย์ แปลว่า
สร้างความรู้
กัณตวัฒน์ แปลว่า
[กันตวัฒน์]
กฤษติน แปลว่า
[กฤติน]
กิ่งแก้ว แปลว่า
ลูกสาวที่เป็นกุลสตรี,กิ่งไม้ที่เป็นแก้วมีค่า
กวนอิม แปลว่า
ชื่อพระโพธิสัตว์ พุทธศาสนาฝ่ายจีน
กำพร แปลว่า
กำสิ่งประเสริฐ
กัณจิรัฎฐ์ แปลว่า
[กัณฑ์จิรัฎฐ์]
เกศเกล้า แปลว่า
ผมและหัว
ไกรวิช แปลว่า
มีความรู้มาก
เกษวรางค์ แปลว่า
ผู้มีผมงาม
กนกณัฐ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีค่าดุจทองคำ
กนกรัชต์ แปลว่า
ทองและเงิน
กรฐณธัช แปลว่า
[กรณฐธัช]
กาญณ์วดี แปลว่า
[กาญจนวดี]
กาญณ์วรี แปลว่า
[กาญจนวรี]
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี