");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8901-9000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
กิติภูมิ แปลว่า
ผู้มีเกียรติของแผ่นดิน
กัลย์ชิสา แปลว่า
สตรีผู้เป็นใหญ่
กมลเนตร แปลว่า
ตาใจ,ดวงตาอันบริสุทธิ์
กัญญสร แปลว่า
ศรของหญิงสาว,หญิงสาวผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
กฤตฐปนีย์ แปลว่า
ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนความสำเร็จ
กรพินธุ์ แปลว่า
ทับทิม
กิติ แปลว่า
เกียรติ
กริชโสภณ แปลว่า
ผู้งดงามและเฉียบแหลม
กุลณัฐ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
กฤษณพล แปลว่า
มีกำลังดุจพระกฤษณะ
กันต์พงษ์ แปลว่า
เชื้อสายที่น่ารัก
กิตติพจน์ แปลว่า
คำพูดที่มีเกียรติ
กริชกร แปลว่า
ผู้สร้างกริช
กันยา แปลว่า
ราศีกันย์,หญิงสาวที่บริสุทธิ์
แก้วขวัญ แปลว่า
สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ,แก้วที่เป็นมิ่งขวัญ
กันต์ธัช แปลว่า
ธงชัยที่น่ายินดี
เกตน์ฉัตร์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งที่อยู่อาศัย
กัลยาณัฐฐ์ แปลว่า
นางงามผู้เป็นปราชญ์
กมลพัฒน์ แปลว่า
ใจอันเจริญ
กัญญภา แปลว่า
สตรีผู้มีความรุ่งเรือง
กันย์ติพัฒน์ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความเจริญ ๓ ประการ
กฤตชนะชล แปลว่า
ผู้กระทำให้เกิดชัยชนะต่อสายน้ำ
เกศราพร แปลว่า
[เกษราพร]
กนกกาญจน์ แปลว่า
ทองคำอันสูงค่า
กฤษณกร แปลว่า
ผู้สร้างสิ่งที่มีสีดำ
กิรกร แปลว่า
กานต์ชุดา แปลว่า
ผู้ที่รุ่งเรืองในสิ่งอันเป็นที่รัก
กุลนิตย์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีความสม่ำเสมอ
กันต์ธร แปลว่า
ทรงไว้ซึงความน่ารัก
กฤษฏิ แปลว่า
ฉลาด
เกรียงสิน แปลว่า
มีทรัพย์มาก
กษิดิส แปลว่า
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กรมน แปลว่า
ใจที่สว่าง
กันต์กวี แปลว่า
ผู้เชี่ยวชาญในการประพันธ์ที่น่ารัก
เกชา แปลว่า
ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีศิลปะและวิชาชีพในการปรนนิบัติผู้ชาย
กิตติพันธ์ แปลว่า
ผูกพันธ์ด้วยคำสรรเสริญ
กุลณัฎฐ์ แปลว่า
ตระกูลนักปราชญ์
กวีวัธน์ แปลว่า
กวีผู้เจริญ
เกษณีภร แปลว่า
[เกศนีภร]
เกตุนภา แปลว่า
ดวงธงบนท้องฟ้า
กนกนภา แปลว่า
ท้องฟ้าสีทอง
ึเกตุนภา แปลว่า
ดาวเกตุบนฟ้า
กรณิชนันทน์ แปลว่า
บ่อเกิดความยินดีอันบริสุทธิ์
กรณัฐ แปลว่า
บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์ ผู้สร้างนักปราชญ์
เกศศิณี แปลว่า
[เกศนี]
กริชภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่มีลักษณะแหลมยื่น,ผู้มีปัญญาในโลก
กวินวัชร์ แปลว่า
ดีงามเหมือนเพชร
เกิดกันยา แปลว่า
เกิดในเดือนกันยายน, หญิงสาวผู้เกิดมาบริสุทธิ์
กณิฏฐา แปลว่า
[คณิฏฐา]
กิตติกรณ์ แปลว่า
การกระทำอันเป็นเกียรติ
กรทอง แปลว่า
มือทอง,ผู้มีความสามารถมาก
กฤตพจน์ แปลว่า
ผู้สำเร็จแล้วในการพูด
ไกรวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความรู้มาก
กิมหุย แปลว่า
กายทิพย์ แปลว่า
กายที่ละเอียดและวิเศษ
กริชณวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญด้วยปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลม
กนกชัย แปลว่า
ชัยชนะที่มีค่ายิ่ง
กัญญศิริ แปลว่า
หญิงสาวที่มีความงดงามยิ่ง
กุลณัฏฐ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
กวีวัฒน์ แปลว่า
ผู้เจริญในความเป็นนักประพันธ์
กวีวัฒนะ แปลว่า
ผู้ที่มีความเจริญในการเป็นนักประพันธ์
กันตธรรม แปลว่า
ยินดีในธรรม
กันต์พิมุกต์ แปลว่า
ผู้ยินดีในความหลุดพ้น
กานดาภร แปลว่า
ค้ำจุนผู้เป็นที่รัก
กัณติกา แปลว่า
ผู้กระทำ
กานติศา แปลว่า
เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กุลปรียา แปลว่า
เป็นที่รักของสกุลวงศ์
เกษแก้ว แปลว่า
[เกศแก้ว]
กฤตติกา แปลว่า
ดาวฤกษ์ที่ ๓ มี ๘ ดวง เห็นเป็นรูปธงสามเหลี่ยม มีหางเรียวยาว ดาวธงสามเหลี่ยมหรือ ดาวลูกไก่ ก็เรียก
กันต์ชนก แปลว่า
ผู้เป็นที่รักของบิดา,ผู้ทำให้เกิดความน่ารัก
เกษมโชติ แปลว่า
ผู้มีความสุขอันรุ่งเรือง
กฤติโชติ แปลว่า
ผู้มีความสำเร็จและรุ่งเรือง
ไกรสิทธิ์ แปลว่า
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
เกริกเกียรติ แปลว่า
ผู้มากด้วยการสรรเสริญ
กัฐเนตร แปลว่า
ดวงตาและไม้ฟืน
การณ แปลว่า
ลักษณะ, เค้า, มูล
กัญชนก แปลว่า
ชายผู้ให้กำเนิดราศีกันย์
กฤษณีกร แปลว่า
การกำเนิดของพระวิษณุ
กัญชริญา แปลว่า
สตรีผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
กนกวรรษ แปลว่า
ฝนทอง
การัณยภาส แปลว่า
ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
กฤติพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้ประสบความสำเร็จ
กฤตวัชญ์ แปลว่า
กฤติพล แปลว่า
พลังแห่งความสำเร็จ
กัญญ์ณพัชญ์ แปลว่า
หญิงผู้รู้จักกรอบ
กอบกฤต แปลว่า
การทำที่บริบูรณ์แล้ว
กันยิกา แปลว่า
หญิงสาวที่งดงาม บริสุทธิ์และมีทรัพย์
กิติโรจน์ แปลว่า
ผู้มีเกียรติยศรุ่งเรือง
กัลย์พิสชา แปลว่า
หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
กุลนันทน์ แปลว่า
เป็นที่ยินดีแก่สกุล
กฤชที แปลว่า
[กฤชธีร์]
กนกกรณ์ แปลว่า
การกระทำที่ประดุจทองคำ
กุลทราพัชญ์ แปลว่า
[กุลธราพัชญ์]
กนกรัสม์ แปลว่า
เสมอด้วยทองคำ,รัศมีสีทอง
กิ่งนภา แปลว่า
กิ่งฟ้า
กฤษฎีกา แปลว่า
ระเบียบ
กัลย์ทิชา แปลว่า
หญิงผู้เกิดสองครั้ง
กัญญ์วัชรี แปลว่า
หญิงดีและสวยงามเหมือนเพชร
กรพรรณ แปลว่า
ผู้ทำให้ผิวพรรณดี
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี