");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8601-8700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชูพันธุ์ แปลว่า
ยกย่องวงศ์สกุล
ชื่นจิต แปลว่า
จิตใจเบิกบาน, สดชื่น
ชิชา แปลว่า
ชิตชาภา แปลว่า
แสงที่เกิดขึ้นจากชัยชนะ
ชัยพัชร์ แปลว่า
เพชรแห่งชัยชนะ
โชครักษา แปลว่า
โชคคุ้มครอง
ชลพัสน์นันท์ แปลว่า
ยินดีในทรัพย์สมบัติแห่งน้ำ
ชัชรี แปลว่า
นักรบที่รัก
ชลณพชร์ แปลว่า
เพชรน้ำงาม
ชยางค์กูร แปลว่า
[ชยางกูร]
ชัชฎามนต์ แปลว่า
ชฎาที่มีมนต์
ชนัญชิดาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคต่อการชนะผู้อื่น
ชีวิน แปลว่า
ผู้เป็นอยู่ ผู้มีชีวิต
ชุติมน แปลว่า
จิตใจที่รุ่งเรือง
ชัชญา แปลว่า
นักรบที่มีความรู้
ชลิตดา แปลว่า
[ชลิดา]
ชุตติภา แปลว่า
[ชุติภา]
ชมานนท์ แปลว่า
รักแมว
ชิระภัทร แปลว่า
ความเก่าแก่อันทรงคุณค่า
ชไมพรณ์ แปลว่า
[ชไมพร]
ชณัฐทิพพ์ แปลว่า
ชนาขวัญ แปลว่า
มิ่งขวัญของปวงชน
โชคชัยวัฒน์ แปลว่า
เจริญในโชคและชัยชนะ
ชูสกุล แปลว่า
ยกย่องวงศ์ตระกูล
ชญานัฐฏ์ แปลว่า
[ชญาณัฏฐ์]
ชื่นชีวัน แปลว่า
ชีวิตมีความสุข
ชยุคม์ แปลว่า
[ชยุตม์]
ชณัฐธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เกิดแต่นักปราชญ์
ชัญญณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
ชนันท์ญา แปลว่า
ความรู้ที่ทำให้เกิดความยินดี
ชนัญชิญา แปลว่า
[ชนัญชิดา]
ชะบา แปลว่า
[ชบา]
ชาวิณี แปลว่า
[ชาลินี]
ชัยเชษฐ์ แปลว่า
มีชัยชนะและเป็นใหญ่
ชัญชนันท์ แปลว่า
ชญาลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความรู้
ชัยศิริ แปลว่า
ชัยชนะที่งดงาม
ชญามาศ แปลว่า
ความรู้ที่มีค่าดุจทอง
ชิติมา แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
ชลนาถ แปลว่า
สายน้ำอันเป็นที่พึ่ง
ชาญศักดิ์ แปลว่า
มีความเชี่ยวชาญและมีอำนาจ
ชนรพ แปลว่า
เสียงของหมู่ชน
ชณิฎา แปลว่า
[ชนิดา]
ชัยณัฏฐ์ แปลว่า
ชัยชนะแห่งนักปราชญ์
ชโรธร แปลว่า
[ชโลทร]
ชันษา แปลว่า
อายุ
ชวเทพ แปลว่า
เทวดาแห่งความเร็ว
ชุธิมา แปลว่า
ผู้มีความรู้เรื่องต้นไม้
ชยานัน แปลว่า
[ชยานันท์]
ไชยเชษฐ แปลว่า
พี่ชายที่ประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่กว่า
ชฎิล แปลว่า
ผู้มีผมมุ่นเป็นชฎา นักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่า ฤษี
ไชยพงค์ แปลว่า
[ไชยพงศ์]
ชฎายุทธ์ แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะในการรบ
ชนิยา แปลว่า
ผู้น่ารัก
ชัยวิชิต แปลว่า
ผู้ชนะ
ชิษณุ แปลว่า
ผู้ชนะ
ชญาณิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ชญานุตม์ แปลว่า
ผู้มีความรู้อันสูงสุด
ชนัญทร แปลว่า
[ชนันธร]
ชูพงศ์ แปลว่า
เชิดชูวงศ์ตระกูล
ชัยเจริญ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ชนภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนหมู่ชน
ชนกสุนันท์ แปลว่า
ความยินดีของพ่อ
ชาติเดช แปลว่า
การเกิดขึ้นของอำนาจ
ชัยธนา แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ชัยเฉลิม แปลว่า
ชัยชนะที่เลิศ
ชัยสิทธิ แปลว่า
ชนะด้วยความสำเร็จ
ชื่นฤดี แปลว่า
ชื่นใจ
ชีวาภร แปลว่า
ดำรงชีพ
ชญานัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรู้
ชยาณัฐ แปลว่า
ชัยชนะของนักปราชญ์
ชฎา แปลว่า
เครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ ผมที่เกล้าเป็นมวย สูงขึ้น
ช่อเอื้อง แปลว่า
ช่อกล้วยไม้
ชัชชุมา แปลว่า
ทหารจำนวนมาก
ชัยบดิน แปลว่า
ผู้ชนะและเป็นผู้นำ
ชุติมาภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง,ผู้ประดับด้วยความรุ่งเรือง
ชนันท์ แปลว่า
เกิดความยินดี
ชนธัญ แปลว่า
คนดี
ชัยรัชต์ แปลว่า
ผู้ชนะในเรื่องเงิน
ชยธัญญ์ แปลว่า
ชนะด้วยความดี
ชานุวรรษ แปลว่า
ฝนและหัวเข่า
ชนินทร์พร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชนและประเสริฐ
ชุดารัช แปลว่า
พระราชาผู้ทรงความรุ่งเรือง
ชัญกาญจน์ แปลว่า
ทองที่ประเสริฐ
ชนากาญจน์ แปลว่า
ประชาชนผู้มีค่าดุจทองคำ
เชิดชาย แปลว่า
บุรุษผู้ได้รับการยกย่อง
ชิตาภา แปลว่า
แสงแห่งชัยชนะ
ชาญสิทธิ์ แปลว่า
ประสบความสำเร็จเนื่องจากความชำนาญ
ชยาทิพย์ แปลว่า
ชัยชนะของเทวดา
ชินญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้ชนะ
ชรพันธ์ แปลว่า
ผูกพันกับสายน้ำ
ชลวิทย์ แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้
ชัชญาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญาของนักรบ
ชีรณัฐ แปลว่า
มั่นคงยืนนาน
ชวนชื่น แปลว่า
ชักชวน, พากัน
เชฏฐ์ธิติฏฐ์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ที่ดำรงอยู่ในความเพียรเพื่อความรู้
เชฏฐ์ธิติ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในด้านสติปัญญา
โชติชนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ปรารถนาความรุ่งเรือง
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี