");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8501-8600 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชัญญารัศมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความรู้
ชัญญรัสมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความรู้
ชวัลวัฒน์ แปลว่า
เจริญรุ่งเรือง
ชุติมนฑน์ แปลว่า
[ชุติมณฑล์]
ชัญญารัสม์ แปลว่า
แสงแห่งความรู้
ชนะจันทร์ แปลว่า
ชนะพระจันทร์
ชีวานันทร์ แปลว่า
[ชีวานันท์]
ชนม์ชนก แปลว่า
บิดาผู้ให้กำเนิด
ชนัฐกานต์ แปลว่า
คนที่มีความรักอันมั่นคง
ไชยยันต์ แปลว่า
ผู้ดีกว่าผู้อื่นจนมิอาจทัดเทียมได้
ชวนพิศ แปลว่า
น่ามอง
ชิตตพล แปลว่า
กำลังแห่งชัยชนะ
ชีวะ แปลว่า
ชีพ ความเป็นอยู่
ชนาวัชร แปลว่า
เพชรแห่งปวงชน
ชลพฤกษ์ แปลว่า
ไม้น้ำ
ชนารัศมิ์ แปลว่า
แสงสว่างของมวลชน
ไชยภูมิ แปลว่า
แผ่นดินที่ดีกว่า
ชลพรรษ แปลว่า
น้ำฝน
ชัยยา แปลว่า
ผู้ชนะ
ชีวนันท์ แปลว่า
ความเป็นอยู่ที่น่ายินดี ยินดีในความเป็นอยู่
ชมชฎา แปลว่า
คำยกย่องสูงสุด
ชนะวิชย์ แปลว่า
ผู้มีชัยชนะ
ชัชนนท์ แปลว่า
ความยินดีของนักรบ
ชยาวีร์ แปลว่า
ชัยชนะอันกล้าหาญ
ช่อลัดดา แปลว่า
ช่อไม้เถา
เชิดศักดิ์ แปลว่า
ยกย่องอำนาจ
ชุติภา แปลว่า
แสงที่สว่างไสว
ชญลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีปัญญา
ชัยยเชษฐ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในชัยชนะ
ชัยยเชษฐ์ แปลว่า
การชนะที่ยิ่งใหญ่
ชลณภสร แปลว่า
[ชลนภสร]
ชาญวัฒน์ แปลว่า
เจริญอย่างรวดเร็ว
ชาณวัฒน์ แปลว่า
[ชาญวัฒน์]
ชินวัจน์ แปลว่า
คำพูดแห่งชัยชนะ ชนะด้วยคำพูด
โชติอภินันท์ แปลว่า
ยินดียิ่งในความเจริญรุ่งเรือง
ชินพันธ์ แปลว่า
ชัยชนะที่ต่อเนื่องกัน
ชวนันทร์ แปลว่า
[ชวนันทน์]
ชลรดา แปลว่า
ยินดีในน้ำ
โชติทิวัตถ์ แปลว่า
มีความสำเร็จเป็นเลิศและรุ่งเรือง
ชวนชัย แปลว่า
ชนะอย่างรวดเร็ว
ชาญสัก แปลว่า
เชี่ยวชาญเรื่องต้นสัก
ชนัฐฎา แปลว่า
[ชนัฏฐา]
ชิชลักษณ์ แปลว่า
[สาทิสลักษณ์]
ชัญญนิษฐ์ แปลว่า
ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้, ความรู้ที่บริบูรณ์
ชโรบล แปลว่า
บัวในสายน้ำ
ชนรดี แปลว่า
ความยินดีของคน
ชลาทิพย์ แปลว่า
น้ำทิพย์
ชัชชนัน แปลว่า
คนผู้เป็นนักรบ
ชนิดาพร แปลว่า
พ่อผู้ประเสริฐ
ชนกวนันท์ แปลว่า
[ชนกวนันต์]
ชยันตรี แปลว่า
[ชยันตี]
ชามา แปลว่า
ลูกสาว
ชลณวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่เกี่ยวกับน้ำ
ชัยเนตร แปลว่า
ดวงตาแห่งชัยชนะ
ชิราวุทธิ์ แปลว่า
[วชิราวุธ]
ชวิริญ แปลว่า
[ชวิน]
ชัญณัฐ แปลว่า
ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชาญานัฐ แปลว่า
[ชญาณัฐ]
ชวินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา เจ้าแห่งความเร็ว
ชัญญ์นิตา แปลว่า
ผู้ได้รับการแนะนำจากผู้รู้ ได้รับการอบรมอย่างดีจากปราชญ์
ชนุดม แปลว่า
ผู้สูงสุด ผู้ประเสริฐ
ชลธา แปลว่า
[ชลธาร์]
ชยกฤต แปลว่า
ผู้ชนะแล้ว
ชัชชลิต แปลว่า
นักรบผู้รุ่งเรือง
ไชยชนะ แปลว่า
ผู้ชนะในสิ่งที่ดีกว่า
โชตติกา แปลว่า
[โชติกา]
ชุติพร แปลว่า
ความรุ่งเรืองอันประเสริฐ
ชัชชฎาภา แปลว่า
นักรบที่มีความรุ่งเรืองสูงสุด
ชัชชฎาญา แปลว่า
ความรู้สูงสุดของนักรบ
ชดาภร แปลว่า
[ชฎาภร]
ชรัญรัสส์ แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องน้ำที่สั้น
ชาริสา แปลว่า
[ชาลิสา]
ชนันทร แปลว่า
[ชนันธร]
ชัชพิมุข แปลว่า
ทัพหลัง
ชุดาภัค แปลว่า
ผู้มีโชคอันรุ่งเรือง
ชัยรพ แปลว่า
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชิดนภา แปลว่า
ใกล้ฟ้า
ชัญญกฤต แปลว่า
กระทำด้วยความรู้แล้ว
ชาคริสต์ แปลว่า
การเกิดของพระคริสต์
ชัฏธวิชชัย แปลว่า
ชัญญาพัทธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยความรู้
ชุดาพร แปลว่า
ส่องสว่างอันประเสริฐ
โชคชาญชัย แปลว่า
ชลธาร แปลว่า
สายน้ำ
เชาวเลิศ แปลว่า
มีความเร็วเป็นเลิศ
ชิราพร แปลว่า
ความเก่าที่ประเสริฐ
ชโณทัย แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรือง
ชนันรัตน์ แปลว่า
เกิดมาดังดวงแก้วอันมีคุณค่า
ชนะภัสธ์ แปลว่า
ชยาวี แปลว่า
ชินบัญชา แปลว่า
คำสั่งแห่งชัยชนะ
ชนม์สิตา แปลว่า
ผู้อาศัยการเกิด
ชฎาธาร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งสิ่งสูงสุด
ชิรภัทร แปลว่า
เก่าดี
ชิตวร แปลว่า
มีชัยอันประเสริฐ
ชิฎชลี แปลว่า
ไหว้แห่งชัยชนะ
ชัยวุฒ แปลว่า
ผู้ชนะด้วยความเจริญ
ชนิชา แปลว่า
ผู้ที่เกิดมา
โชคพิพัฒน์ แปลว่า
เจริญในโชค
ชนกพร แปลว่า
พรของพ่อ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี