");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8401-8500 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชัชณพัชร์ แปลว่า
นักรบผู้มีความรู้ดั่งเพชร
ชัยทรัพย์ แปลว่า
ผู้ชนะในทรัพย์
ชาญวุฒิ แปลว่า
ผู้มีความชำนาญและรอบรู้
ชัญณรงค์ แปลว่า
การรบด้วยความรู้
ชญาพร แปลว่า
ผู้รู้ในสิ่งประเสริฐ
ชินวัฒน์ แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
ชนาวิทย์ แปลว่า
คนที่มีความรู้
ชิตษมน แปลว่า
[ชิตมน]
ชุธิชา แปลว่า
[ชลธิชา]
ชนุตม์ณัฐินี แปลว่า
หญิงผู้มีความรู้สูงสุด
เชาวริน แปลว่า
ผู้มีปัญญาดี
ชาฐิสา แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความมั่นคง
ชญ์ทรรศน์ แปลว่า
ความคิดเห็นของผู้มีความรู้
โชคติมา แปลว่า
โชค 3 ประการจากพระจันทร์
ชมพู่ แปลว่า
ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง
ชายทอง แปลว่า
ขอบทอง
ชุฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในต้นไม้
ชาญนภัส แปลว่า
ผู้เชียวชาญในฟ้า,นกหรือเทวดา
ชรินทร์รัตน์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำและมีคุณค่ายิ่ง
ชนินธร แปลว่า
ผู้คุ้มครองรักษา
เชียงฟ้า แปลว่า
เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์
เชาวพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีเชาว์ปัญญา
ชมะนันท์ แปลว่า
แมวที่น่ารัก
ชาดา แปลว่า
เวลาเกิดของคน หรือเวลาสร้างสิ่งสำคัญ
ชิงดวง แปลว่า
ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นลายแย่งดอกกัน หรือเป็นดอกเกี่ยวกัน
ชัยสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในชัยชนะ
ชนุตร์ แปลว่า
ผู้ที่ดีกว่า
ชวนชม แปลว่า
ชื่อไม้ดอกชนิดหนึ่ง
ชลิสา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชนาทิศ แปลว่า
เส้นทางของคน
เชวง แปลว่า
รุ่งเรือง
ชนันท์สิทธิ์ แปลว่า
[ชนันสิทธิ์]
ช่อชบา แปลว่า
ช่อของดอกชบา
ชามินณพัฒน์ แปลว่า
ชิดธาดา แปลว่า
ใกล้ชิดผู้สร้าง->[ชิตธาดา]
ชวัลวัตน์ แปลว่า
[ชวัลวัฒน์]
ชลธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เปรียบดั่งสายน้ำ
ชลินทรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ชนนิภา แปลว่า
คนที่เท่าเทียมกัน
ชุลีกร แปลว่า
ประนมมือ
ชลากร แปลว่า
ผู้สร้างน้ำ
ชเนตตี แปลว่า
แม่
ชญาพักตร์ แปลว่า
ใบหน้าแห่งความรู้
ชานนทร์ แปลว่า
[ชานนท์]
ชยาภัสร์ แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ชิริตา แปลว่า
[ชลิตา]
ชนภัทร แปลว่า
คนที่ประเสริฐ
ชญาณิสา แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้
ชูกิจจา แปลว่า
ข้อความที่น่ายกย่อง
ชนาทิพย์ แปลว่า
คนของเทวดา
ชาติบรรจง แปลว่า
ผุ้เกิดมามีความประณีต
ชวาลา แปลว่า
ตะเกียงชนิดหนึ่ง
ชนาทิป แปลว่า
คนที่มีแสงสว่าง
ชัยนรินทร์ แปลว่า
พระราชาผู้มีชัยชนะ
ชญช์พัศ แปลว่า
อำนาจอันทำให้เกิดความรู้
ชลัมพล แปลว่า
[ชรัมพร]
ชะลัมพล แปลว่า
[ชรัมพร]
ชาลัมพล แปลว่า
[ชรัมพร]
ชฎาพรรณ แปลว่า
เชื้อสายกษัตริย์
ชณัฐปภา แปลว่า
ผู้เกิดจากแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ชญาณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้รอบรู้
ชนิศากาญจน์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนอันมีค่าดุจทองคำ
ชลันทร แปลว่า
[ชลันธร]
ชมพูณุชคุณา แปลว่า
[ชมพูนุชคุณา]
ชนวีร์ แปลว่า
คนผู้กล้าหาญ
ชยรพ แปลว่า
มีชนะที่ิยิ่งใหญ่
ชัชพิสิฐ แปลว่า
นักรบผู้ประเสริฐ นักรบผู้เป็นเลิศ
ชะเอม แปลว่า
ไม้เถาชนิดหนึ่งมีรสหวาน ใช้ทำยา
โชคชนะ แปลว่า
ชนะในโชค ได้รับชัยชนะโดยไม่คาดฝัน
ชมนาถ แปลว่า
สรรเสริญผู้เป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งที่ควรสรรเสริญ
ชญานุช แปลว่า
น้องสาวผู้มีความรู้
ชณากาญจภ์ แปลว่า
[ชนกาญจน์]
ชญปภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งปัญญา
ชยันต์ แปลว่า
ผู้ชนะ
ชิณพงษ์ แปลว่า
[ชินพงษ์]
ชนััญชิิดา แปลว่า
ผู้ชนะคนอื่น
ชญาณิศฐ์ แปลว่า
ผู้มั่นคงในการเป็นเจ้าแห่งวิชาความรู้
ไชยธนัตถ์ แปลว่า
มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ที่ดีกว่า มีกำไรที่ดีกว่า
ชลนิชา แปลว่า
ผู้เป็นนิรันดร์เหมือนสายน้ำ
ชาลิณีย์ แปลว่า
[ชาลินี]
โชติก แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความสว่างไสว
ชนกณัชชา แปลว่า
พ่อผู้ทำให้เกิดความรู้
ชนกพิมพ์ แปลว่า
เหมือนพ่อ มีพ่อเป็นแบบอย่าง
ชนิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
โชคอำนวย แปลว่า
โชคดีที่ส่งเสริม
ชลิตวรรณ แปลว่า
มีผิวพรรณงดงาม, มีผิวพรรณผ่องใส
ชัยธนวัฒน์ แปลว่า
มีชัยชนะและเจริญในทรัพย์
ชุณหภัค แปลว่า
สว่างในโชค
ชณภา แปลว่า
ผู้เกิดมามีปัญญาเป็นเครื่องนำทาง
ชลณิชา แปลว่า
น้ำที่บริสุทธิ์
ชัยธนณัฐ แปลว่า
ชัยชนะของผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์
ชยาชิด แปลว่า
[ชยาชิต]
ชนม์เจริญ แปลว่า
การเกิดที่เจริญ
เชิงชาย แปลว่า
ศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
เชิงชาญ แปลว่า
ท่าทีอันชำนาญ
เชิดพงษ์ แปลว่า
เชิดชูเชื้อสาย
ชลณภัทร แปลว่า
สายน้ำที่ดีงามด้วยความรู้
ชิรัญจ์ศิริ แปลว่า
[วิรัญจ์ศิริ]
ชนม์สวัสดิ์ แปลว่า
เกิดมาเจริญรุ่งเรือง
ชัญญารัสมิ์ แปลว่า
รัศมีแห่งความรู้
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี