");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 8001-8100 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชมพูนุท แปลว่า
ทองเนื้อบริสุทธิ์
ชนาสิน แปลว่า
ทรัพย์ของประชาชน
ชลชญา แปลว่า
เกิดจากน้ำ
ชาญเกียรติ แปลว่า
คำสรรเสริญในความชำนาญ
ชัญกัญญา แปลว่า
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
ชวัลนุช แปลว่า
หญิงผู้รุ่งเรือง
ชยา แปลว่า
สายธนู
ชนชนก แปลว่า
บิดาของปวงชน
ชิตพร แปลว่า
ชนะในเรื่องที่ดี
ชลัมพร แปลว่า
ลำธาร
ชยาทิตย์ แปลว่า
ผู้มีชัยประดุจดวงอาทิตย์
ไชยภัทร แปลว่า
ความดีงาม,ประเสริฐ
ชฎาณัช แปลว่า
ความรู้ดุจดั่งเครื่องสวมศีรษะ
ชไมพร แปลว่า
ประเสริฐทั้งร่างกายและจิตใจ
ช้ยณรงค์ แปลว่า
นักรบผู้มีชัยชนะ
ชวกร แปลว่า
ผู้สร้างเชาวน์ ผู้มีเชาวน์
ชยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายของผู้มีชัยชนะ
ชลสิทธา แปลว่า
ผู้สำเร็จในเรื่องน้ำ
ชลพชิรา แปลว่า
สายน้ำเพชร
ชนากร แปลว่า
คนที่เป็นผู้สร้าง
ชรัตน์ แปลว่า
ผู้เกิดมามีคุณค่า
ชัยวารี แปลว่า
ผู้ชนะสายน้ำ
ชวารี แปลว่า
เกิดจากสายน้ำ
ชาญฉลาด แปลว่า
เชี่ยวชาญและฉลาด
เชิญขวัญ แปลว่า
เชิญขวัญ
ชัชชลี แปลว่า
การไหว้ของนักรบ
ชลิตตา แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชัยพร แปลว่า
ความปราถนาในชัยชนะ
ไชยมงคล แปลว่า
ความเจริญในสิ่งมงคล
ชยาวิชญ์ แปลว่า
ชัยชนะแห่งปราชญ์
ชวนี แปลว่า
สตรีที่ทำสิ่งต่างด้วยความรวดเร็ว
ชนนิพัทธ์ แปลว่า
ประชาชนอยู่นิรันดร์
ชนาภรน์ แปลว่า
เครื่องประดับของประชาชน
ชนาภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนประชาชน
ชัชวาลย์ แปลว่า
รุ่งเรือง
โชติภา แปลว่า
รัศมีอันรุ่งโรจน์
โชตนา แปลว่า
โชติช่วง
ชโนทัย แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรือง
ชินดนัย แปลว่า
บุตรผู้ชนะ บุตรของพระชินะ(พระพุทธเจ้า)
ชัยวลัญช์ แปลว่า
เส้นทางแห่งชัยชนะ
ชญานนท์ แปลว่า
ยินดีในความรู้
ชนัณชิดา แปลว่า
ผู้ชนะคนอื่นด้วยปัญญา
ไชยสิทธิ์ แปลว่า
ผู้สำเร็จในสิ่งที่ดีกว่า
โชคธนาเดช แปลว่า
มีโชคเกี่ยวกับทรัพย์และอำนาจ
ชยุดา แปลว่า
รุ่งเรือง
ชนาธินาถ แปลว่า
เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชัชราช แปลว่า
กษัตริย์นักรบ
ชัชฎาพร แปลว่า
ชฎาอันเลิศ
ชาลิษา แปลว่า
[ชาลิสา]
ชนะกันต์ แปลว่า
ชนะในความรัก
ชลวารี แปลว่า
สายน้ำ
ชุตินันท์ แปลว่า
ยินดีในความสว่างไสวรุ่งเรือง
ชนันท์วัลย์ แปลว่า
เชื้อสายที่เกิดมาทำให้เกิดความยินดี
ชายชาติ แปลว่า
เกิดเป็นชาย
ชดาภรณ์ แปลว่า
[ชฎาภรณ์]
ชัยพล แปลว่า
กำลังแห่งชัยชนะ
ช่อทิพย์ แปลว่า
ช่อดอกไม้สวรรค์
ชูเวช แปลว่า
แพทย์ที่น่ายกย่อง, ยกย่องแพทย์
ชุลีรัตน์ แปลว่า
การไหว้อันสูงค่า
ชัยอนันต์ แปลว่า
ชนะมากมาก, ชนะไม่มีที่สิ้นสุด
ชเนศ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ไชยพันธุ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้เจริญกว่า
ชยาภัทร แปลว่า
ผู้มีชัยชนะและความเจริญ
ชนันท์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่เกิดจากความรัก,ลูกสาวที่เกิดมามีความยินดี
ชญตว์ แปลว่า
ความฉลาดมีสติปัญญา
ชัชฎา แปลว่า
ชฎา
ชนะชล แปลว่า
ชนะสายน้ำ
ชิษนุศา แปลว่า
ชารีม แปลว่า
ชัยโรจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองในชัยชนะ
ชยามร แปลว่า
ชัยชนะของเทวดา,ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
ชรัญญา แปลว่า
ผู้รอบรู้เรื่องน้ำ
ชาลินี แปลว่า
ความปรารถนา
ชนกนาถ แปลว่า
พ่อผู้เป็นที่พึ่งของลูก,ผู้เป็นที่พึ่งของพ่อ
ชลรชา แปลว่า
สายน้ำแห่งความถูกใจ
ชุดาภรณ์ แปลว่า
แสงสว่างจากเครื่องประดับ
ชยุต แปลว่า
รุ่งเรือง
ชัยพงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
ชลกร แปลว่า
เมฆหรือมหาสมุทร
ชิณษาภักดิ์ แปลว่า
ชริตา แปลว่า
มีน้ำ
ไชยทัศน์ แปลว่า
ความเห็นที่ดีกว่า
ชยุตพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความรุ่งเรือง
ชาลิตา แปลว่า
ผู้เป็นดั่งตาข่าย
ชิณวัฒน์ แปลว่า
[ชินวัฒน์]
ชลรวิชญ์ แปลว่า
ความรู้เกี่ยวกับพระอาทิตย์และน้ำ
ชุติมนต์ แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่น่าหลงไหล
ชัยนาถ แปลว่า
ที่พึ่งแห่งชัยชนะ
ชนารดี แปลว่า
เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน
ชาติธรรม แปลว่า
การเกิดของธรรมะ
โชคชัย แปลว่า
โชคดีและชัยชนะ
ชิตาพร แปลว่า
ชัยชนะอันประเสริฐ
โชติพิศาล แปลว่า
ความรุ่งเรืองที่กว้างไกล
ชัยโชติ แปลว่า
ความรุ่งเรืองแห่งชัยชนะ
ชีวาโชติ แปลว่า
ผู้มีความรุ่งเรืองในชีวิต
ชนัญกร แปลว่า
ผู้สร้างคนที่มีปัญญา
ชัญญาพัชร์ แปลว่า
ผู้มีปัญญาเข้มแข็ง
ชมธร แปลว่า
ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญ
ชนันท์กานต์ แปลว่า
ชนินทร แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี