");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7901-8000 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ชลิกา แปลว่า
ผู้ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ชนสรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชัญญาภัค แปลว่า
ผู้โชคดีในเรื่องความรู้
ชลีพรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความนอบน้อม
ชญานิศา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในสติปัญญา
ชุดา แปลว่า
ส่องแสง, รุ่งเรือง
ชินณพัฒน์ แปลว่า
ผู้ชนะและเจริญในความรู้
ชาลิศา แปลว่า
เจ้าแห่งตาข่าย
ชมชนก แปลว่า
ชื่นชมบิดา
ชุดาภา แปลว่า
แสงสว่างอันรุ่งเรือง
ชนิภรณ์ แปลว่า
ผู้ค้ำจุนคนทั้งหลาย
ชนิศรณ์ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชรินทร์กานด์ แปลว่า
แม่น้ำอันเป็นที่รัก
ชิษณุกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
ชิษณุภร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนชัยชนะ
ชิษณุวัต แปลว่า
ผู้ประพฤติแห่งชัยชนะ
ชิษณุภพ แปลว่า
แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ชิษณุพล แปลว่า
กำลังแห่งชัยชนะ
ชิษณุพน แปลว่า
ป่าไม้แห่งชัยชนะ
ชิษณุพนธ์ แปลว่า
ผูกพันด้วยชัยชนะ
ชิษณุกิตติ์ แปลว่า
เกียรติของพระนารายณ์
ชิษณุกฤษฎ์ แปลว่า
ต้นกล้าแห่งชัยชนะ
ชยาภา แปลว่า
แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ชยามล แปลว่า
ชัยชนะที่บริสุทธิ์
ชญานิศ แปลว่า
เจ้าแห่งความรู้, นักปราชญ์
ชุติกาญจน์ แปลว่า
รุ่งเรืองดั่งทอง
ชยิสรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในชัยชนะ
ชรัณ แปลว่า
การต่อสู้ที่มีชัย
ชลธร แปลว่า
ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
ชนิตร์นันท์ แปลว่า
บ่อเกิดของความยินดี
ชนาธิป แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
ชัชปพน แปลว่า
นักรบที่บริสุทธิ์
ชัยนันทน์ แปลว่า
ยินดีในชัยชนะ
ชยากร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดชัยชนะ
ชุติลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของความรุ่งเรือง
ชุตินาฏ แปลว่า
หญิงสาวที่รุ่งเรือง
ชยาภรณ์ แปลว่า
ค้ำจุนชัยชนะ
ชุติรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วที่รุ่งเรือง
ชนิญานันทน์ แปลว่า
คนที่มีความยินดีในความรู้
ชญาณ์นัทธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันด้วยความรู้
ชัญญกร แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรู้
ชัยบดินทร์ แปลว่า
ชัยชนะของพระเจ้าแผ่นดิน
ชนวีร์ศักดิ์ แปลว่า
คนที่มีอำนาจและความกล้าหาญ
ชลภิรมย์ แปลว่า
สายน้ำที่น่ายินดี
ชาติอาชาไนย แปลว่า
ผู้เกิดมามีความรู้อย่างรวดเร็ว
ชมชื่น แปลว่า
ชื่นชม
ชิษณุภณ แปลว่า
คำพูดแห่งชัยชนะ
ชิติพัทธ์ แปลว่า
ผู้เกี่ยวข้องกับชัยชนะ, ผู้เกี่ยวพันด้วยชัยชนะ
ชุติพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง
ชนม์นิภา แปลว่า
เกิดมาเสมอกัน
ชาคริยา แปลว่า
ความเพียร
ชนม์พิสุทธิ์ แปลว่า
ผู้ที่เกิดมามีชีวิตบริสุทธิ์
ชญานภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้
ชัยวิทย์ แปลว่า
ความรู้ที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชาติชนะ แปลว่า
ผู้เกิดมามีชัยชนะ
ช่องแก้ว แปลว่า
ช่องของแก้ว
ชวนากร แปลว่า
ผู้มีความปราดเปรื่อง
ชวณัฎฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้มีเชาว์ปัญญา
เชิญณภัค แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดโชคจากความรู้
ชนัญธิดา แปลว่า
ลูกสาวที่มีความรู้
ชัยอานันท์ แปลว่า
ชัยชนะอันน่ายินดี
โชคดี แปลว่า
สิ่งที่ไม่คาดฝันและดี
ชัญญาพรรษ แปลว่า
ฝนที่เกิดจากความรู้, ฝนเทียม
ชนาพัช แปลว่า
คนที่อยู่ในกรอบ, คนที่อยู่ในระเบียบแบบแผน
โชติศ แปลว่า
เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ชัยกรณ์ แปลว่า
กระทำซึ่งชัยชนะ
ชานุต แปลว่า
ผู้เกิดมาได้รับการสรรเสริญ
ชัชชฏา แปลว่า
ชฎาของนักรบ
ชณัทดา แปลว่า
ผู้เกิดมาเพื่อให้ความรู้
ชณัทดล แปลว่า
ผู้เกิดมาบันดาลให้เกิดความรู้
ไชยศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจเหนือกว่า
ชำนาญ แปลว่า
เชี่ยวชาญ
ชมพูพรรณ แปลว่า
เชื้อสายต้นหว้า,ผู้มีผิวสีชมพู
ชยชล แปลว่า
สายน้ำแห่งชัยชนะ
ชญชล แปลว่า
สายน้ำแห่งความรู้
ชัชชญา แปลว่า
ความรู้ของนักรบ
ไชยวัฒน์ แปลว่า
เจริญกว่า
ชื่นกมล แปลว่า
ชื่นใจ
ชมขวัญ แปลว่า
ชมมิ่งขวัญ
ชนม์รวิชญ์ แปลว่า
ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความรู้อันรุ่งเรือง
ชลิต แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองแล้ว
ชนกมนต์ แปลว่า
ผู้ที่รักในผู้ให้กำเนิด
ชัยยศ แปลว่า
ผู้มีเกียรติและชัยชนะ
ชัญญารัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งปัญญา
ชาลี แปลว่า
ผู้เป็นดั่งตาข่าย
ชนานาถ แปลว่า
ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนันธร แปลว่า
ผู้ค้ำจุนคนอื่น
ชวลิต แปลว่า
รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ สว่าง
ชนน แปลว่า
การเกิด
ชิตพล แปลว่า
กำลังที่นำมาซึ่งชัยชนะ
ชัยโย แปลว่า
มีชัยชนะ
ชกัญญา แปลว่า
หญิงสาวที่เกิดมาบริสุทธิ์และมีความมั่งคั่ง
ชุติญา แปลว่า
ผู้มีปัญญารุ่งเรือง
ชินกร แปลว่า
ผู้สร้างชัยชนะ
โชคอนันต์ แปลว่า
ผู้มีโชคดีไม่สิ้นสุด
ชวัลวิทย์ แปลว่า
ความรู้อันรุ่งเรือง
ชนันพร แปลว่า
คนที่ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
ชัยมงคล แปลว่า
สิ่งที่นำมาซึ่งความเจริญและประสบชัยชนะ
ชนญาดา แปลว่า
คนที่เป็นนักปราชญ์
ชยวงศ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีชัยชนะ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี