");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7701-7800 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
เฉลียง แปลว่า
ระเบียง, ซีก
ฉัตรภัสร์ แปลว่า
ร่มเงาอันรุ่งเรือง
ฉัตราภัทร แปลว่า
ผุ้เจริญดุจดั่งฉัตร
ฉัตรฎาภัทร แปลว่า
[ฉัตราภัทร]
ฉัตรติญา แปลว่า
ความรู้ ๓ ประการที่เป็นร่มเงา
โฉมสุดา แปลว่า
ลูกสาวที่หน้าตางดงาม
ฉัฐวรัตถ์ แปลว่า
ประโยชน์อันประเสริฐ ๖ ประการ
ฉัตรวรัตถ์ แปลว่า
ร่มเงาแห่งประโยชน์อันประเสริฐ
ฉัตรศิริ แปลว่า
ผู้ที่ประเสริฐเหมือนฉัตร
ฉัตรญาดา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นร่มเงา
ฉันท์ชนก แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรัก,เป็นที่รักของบิดา
ฉัตรธีรพล แปลว่า
ร่มเงาแห่งกำลังของนักปราชญ์
ฉัตร์ยศกร แปลว่า
ผู้สร้างเกียรติคุณและความร่มเย็น
ฉัตร์ธีรพล แปลว่า
ร่มเงาแห่งกำลังของนักปราชญ์
ฉันท์ธยาน์ แปลว่า
ผู้ที่รักการใช้สติปัญญาวิเคราะห์อย่างแยบคาย
ฉลาม แปลว่า
ชื่อปลาน้ำเค็มปากคม เป็นปลาที่ดุร้าย กินคนและสัตว์
ฉัตริน แปลว่า
ผู้สูงส่ง
ฉัตรษร แปลว่า
[ฉัตรสรณ์]
ฉัตรรัตน แปลว่า
ร่มเงาที่มีค่า
ฉันฐรัฐ แปลว่า
[ฉันทรัฐ]
ฉัตรนภัส แปลว่า
ร่มเงาของท้องฟ้า
ฉัฐธยาน์ แปลว่า
ผู้ใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่ง ๖ ประการ
ฉัตรบัลลพ แปลว่า
หน่อร่มเงา,เชื้อสายกษัตริย์
ฉัตร์พลัช แปลว่า
เกิดพลังและความร่มเย็น
ฉัตรศวรรษ แปลว่า
[ฉัตรวัตร]
ฉัตรวัตร แปลว่า
หน้าที่อันเป็นร่มเงา
ฉัตรปนัดดา แปลว่า
เหลนผู้เป็นร่มเงา
ฉันทรัฐ แปลว่า
ประเทศอันเป็นที่รัก
ฉัตรสรณ์ แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่พึ่ง
ฉายฉาน แปลว่า
ส่องแสงสว่าง
ฉันทวัชร แปลว่า
เพชรที่น่าพอใจ
ฉัตรพิศุทธิ์ แปลว่า
ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ฉัตรวรุณ แปลว่า
ฝนที่เป็นร่มเงา
ฉันทณัฏฐ์ แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ฉัตรฤดี แปลว่า
ผู้ยินดีในฉัตร,ผู้ยินดีในร่มเงา
ฉันท์ศิร์ภัค แปลว่า
ยินดีในอันโชคสูงสุด
ฉัตรธาริน แปลว่า
ดำรงไว้ซื่งร่มเงา
ฉัตรปวินท์ แปลว่า
ได้รับความร่มเย็น
ฉัตรวรา แปลว่า
ประเสริฐดุจฉัตร
ฉัฐมน แปลว่า
ใจที่ ๖
โฉมอนงค์ แปลว่า
หญิงสาวรูปงาม
ฉอ้อน แปลว่า
[ฉะอ้อน]
ฉัน แปลว่า
ข้าพเจ้า
ฉลองชัย แปลว่า
ฉลองชัยชนะ
ฉัตรนรี แปลว่า
สตรีที่เป็นร่มเงา
ฉัตรจักร แปลว่า
แว่นแคว้นที่เป็นร่มเงา
เฉลิมรัฐ แปลว่า
ยกย่องเชิดชูประเทศ
ฉัฐมณิชา แปลว่า
ความบริสุทธิ์ ๖ ประการ
ฉันทวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลอันเป็นที่รักยิ่ง
โฉมยง แปลว่า
รูปร่างงามสง่า
ฉันท์พิชญา แปลว่า
นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ฉัตร์ณัฐพร แปลว่า
ร่มเงาของนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ฉัตรชญา แปลว่า
ร่มเงาของความรู้
ฉกรรจ์ แปลว่า
ห้าวหาญ
ฉัตรพิพัฒน์ แปลว่า
ร่มเงาที่นำมาซึ่งความเจริญ
ฉัตรคนางค์ แปลว่า
ท้องฟ้าอันเป็นร่มเงา
ฉันทดนัย แปลว่า
ลูกชายผู้เป็นที่รัก
ฉัตรฐิรัตน์ แปลว่า
ร่มเงาที่ทรงคุณค่ายิ่ง
ฉัตรผกา แปลว่า
ร่มเงาแห่งดอกไม้
ฉัตรรัตน์ แปลว่า
ฉัตรแก้ว
ฉัตรพงศ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่เป็นร่มเงา
ฉัตระภพ แปลว่า
ร่มเงาของแผ่นดิน
ฉลองรัช แปลว่า
สมบัติที่น่ายกย่อง,พระเจ้าแผ่นดินที่ควรค่าแห่งการยกย่อง
ฉัตรดาริน แปลว่า
ร่มเงาของดวงดาว
ฉันท์ณัฐชา แปลว่า
ผู้ยินดีในการเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฉันทิศรา แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในความรัก
ฉัตรตรีลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะ ๓ ประการของร่มเงา
ฉัตร์วดี แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงา
ฉัฐณัฐ แปลว่า
ปราชญ์คนที่ ๖
ฉัตรกนก แปลว่า
ฉัตรทอง
ฉัตรนรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นร่มเงาของราษฎร
โฉมยงค์ แปลว่า
[โฉมยง]
ฉัตรไชย แปลว่า
ฉัตรที่ดี
ฉัตรธนียา แปลว่า
ผู้ปรารถนาในทรัพย์และเป็นร่มเงา
ฉันท์ชนิต แปลว่า
ผู้ทำให้เกิดความรัก
เฉลิมภูมิ แปลว่า
การฉลองในแผ่นดิน
ฉันท์ลักษณ์ แปลว่า
ลักษณะของผู้มีความรัก
ฉันทนี แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ฉัตรทาริกา แปลว่า
เด็กหญิงผู้เป็นร่มเงา
ฉัตรินทร์ แปลว่า
พระเจ้าแผ่นดิน
ฉัตรี แปลว่า
ฉัตร, ร่มเงา
ฉลองขวัญ แปลว่า
ทดแทนสิ่งอันเป็นที่รัก
ฉัตราภา แปลว่า
แสงสว่างที่เกิดจากฉัตร,แสงสว่างแห่งร่มเงา
เฉลิมธวัช แปลว่า
ยกย่องธงชัย
ฉัตรขวัญ แปลว่า
ร่มเงาอันเป็นที่รักยิ่ง
ฉัตรพิวัจน์ชัย แปลว่า
ร่มเงาแห่งชัยชนะที่เกิดจากคำพูดที่ดี
ฉันท์ทัต แปลว่า
ผู้ให้ในสิ่งอันเป็นที่รัก
เฉลิมวงศ์ แปลว่า
ยกย่องวงศ์ตระกูล
เกล้าฉัตร แปลว่า
ร่มเงาสูงสุด
เฉลิมไชย แปลว่า
การเฉลิมฉลองในสิ่งที่เหนือกว่า
ฉันท์พิชา แปลว่า
ผู้รักในวิชาความรู้
ฉัตรบวร แปลว่า
ผู้ประเสริฐและเป็นร่มเงา
ฉัตรเบญจา แปลว่า
ร่มเงา ๕ ประการ
ฉันท์พิชัย แปลว่า
ชัยชนะอันเป็นที่ยินดี
โฉมฉาย แปลว่า
รูปงามสดใสเปล่งปลั่ง, รูปร่างงามสง่า
ฉัตรสิริชาติ แปลว่า
ผู้เกิดมาเป็นสิริและเป็นร่มเงา
ฉัตรนลินทร์ แปลว่า
เจ้าแห่งดอกบัวและเป็นร่มเงา
ฉัตริกา แปลว่า
ผู้เป็นร่มเงา
ฉัตรบดี แปลว่า
เจ้าแห่งร่มเงา
ฉัตรนที แปลว่า
ร่มเงาแห่งสายน้ำ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี