");
astrology
รายชื่อมงคลลำดับที่ 7601-7700 รายชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยเลขศาสตร์ อายตนะ ๖ รหัสชีวิต ยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด ทำให้ท่านต้องนำชื่อเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของชื่อ เนื่องจากว่าขณะนี้ทางเวบอยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องของตัวโปรแกรมในส่วนของการใช้งานที่ง่ายและวิเคราะห์ได้ขว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นงานที่หนักสำหรับผู้พัฒนาพอสมควร เนื่องจากผู้พัฒนาต้องศึกษาโหราศาสตร์ทั้งภาคพยากรณ์และศาสตร์การตั้งชื่อกับอาจารย์สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และของเวบไซต์ในโอกาสถัดไป การตั้งชื่อนี้ผู้พัฒนามุ่งมั่นพัฒนาให้ดีที่สุดโดยมุ่งหวังให้เด็กที่เกิดใหม่หรือบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนชื่อได้ชื่อที่ดีที่สุด เพราะปัจจุบันการให้ชื่อด้วยโหราจารย์นั้นมีราคาแพงมาก บางครั้งได้ชื่อมาก็ยังเป็นที่กังขาว่าชื่อนี้จะดีจริงหรือไม่ เช่น การตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์ไทยบางครั้งโหราจารย์อาจจะมีอักษรกาลกิณีอยู่ในชื่อ ทำให้ผู้ที่ได้รับชื่อมามีความกังขา หรือบางท่านก็ไม่มีเงินมากพอที่จะขอชื่อจากโหราจารย์เหล่านั้นได้ต้องคัดชื่อจากเวบไซต์เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังขาดความถูกต้องครบถ้วนในการวิเคราะห์อีกหลายๆศาสตร์ ทางเวบไซต์จึงได้รวบรวมชื่อไว้ให้แล้วมากกว่า ๔๐,๐๐๐ ชื่อ
ชื่อ
ความหมาย
ฤทธิพันธ์ แปลว่า
ผูกมัดด้วยอำนาจ
ฤทัยรัตน์ แปลว่า
ใจแก้ว, ใจดี
ฤทธิ์เดชา แปลว่า
อำนาจที่เกิดจากอำนาจวิเศษ
ฤทธิรงค์ แปลว่า
สีแห่งอำนาจ
ฤทธิโชค แปลว่า
สำเร็จในโชค
ฤทธิชัย แปลว่า
ชัยชนะที่เกิดจากอำนาจวิเศษ
ฤาชา แปลว่า
มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้กันทั่วไป
ฤทธิ์วารี แปลว่า
อำนาจแห่งสายน้ำ
ฤทธา แปลว่า
อํานาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธิภัทร์ แปลว่า
อำนาจที่เจริญ
ฤทธิโชติ แปลว่า
ผู้รุ่งเรืองในอำนาจ
ฤชา แปลว่า
ค่าธรรมเนียม
ฤทัยวรรณ แปลว่า
ผู้มีจิตใจงดงาม
ฤทัย แปลว่า
ใจ, ความรู้สึก
ฤทธิพร แปลว่า
ผู้ประเสริฐด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธิธรรม แปลว่า
อำนาจวิเศษแห่งธรรม
ฤทธิ์กร แปลว่า
กระทำด้วยอำนาจวิเศษ
ฤกษ์ แปลว่า
เวลาที่ดีในการทำกิจการต่างๆ
ฤดี แปลว่า
ความยินดี
ฤทัยภัทร แปลว่า
เจริญด้วยใจ
ฤทธิ์ชิตา แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธิดา แปลว่า
มีอำนาจมาก
ฤทธิยา แปลว่า
มีอำนาจ
ฤทธิ แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ฤทธิพญา แปลว่า
อำนาจของผู้เป็นใหญ่
ฤทธิรุทร แปลว่า
มีอำนาจวิเศษมาก
ฤทัยขวัญ แปลว่า
ผู้เป็นที่รักยิ่งดุจดวงใจ
ฤทัยฟ้า แปลว่า
ใจฟ้า หมายถึง ใจกว้าง
ฤทธินาถ แปลว่า
ผู้มีอำนาจวิเศษเป็นที่พึ่ง
ฤกษ์ศิริ แปลว่า
เวลาที่ให้ผลอันประเสริฐ
ฤทธิเดช แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ฤทธิไกร แปลว่า
มีอำนาจวิเศษมาก
ฤทธิ์ชัย แปลว่า
ิชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธชัย แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธาชัย แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธีชัย แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทธ์ชัย แปลว่า
ชนะด้วยอำนาจวิเศษ
ฤทัยกานต์ แปลว่า
ใจรัก
ฤชาภร แปลว่า
ผู้เชิดชูและรักษาธรรมเนียม
ฤทธิยศ แปลว่า
เกียรติคุณแห่งอำนาจวิเศษ
ฤชาษมา แปลว่า
ผู้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ
ฤทธิ์ธิดา แปลว่า
ลูกสาวผู้มีอำนาจวิเศษ
ฤดีพร แปลว่า
ใจประเสริฐ
ฤชากร แปลว่า
เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม
ฤทัยสุดา แปลว่า
ลูกสาวผู้เป็นดั่งดวงใจ
ฤทธิพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้มีอำนาจวิเศษ
ฤทธิ์ธา แปลว่า
[ฤทธา]
ฤทธิพล แปลว่า
กำลังจากอำนาจวิเศษ
ฤทธิ์เกรียงไกร แปลว่า
มีอำนาจวิเศษที่ยิ่งใหญ่
ฤทธิ์อนันต์ แปลว่า
มีอำนาจวิเศษมาก
ฤทธิภพ แปลว่า
อำนาจวิเศษแห่งแผ่นดิน
ฤทธิ์ แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ฤดีกานต์ แปลว่า
รักและชอบพอ
ฤทธี แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ฤทธิรณ แปลว่า
นักรบผู้เก่งกล้า, ผู้เก่งกล้าในการรบ
ฤทัยชนก แปลว่า
ดวงใจของพ่อ
ฤทัยสินี แปลว่า
หญิงที่มีหัวใจ
ฤทัยวิณี แปลว่า
[ฤทัยสินี]
ฤทธิรา แปลว่า
ฤชานนท์ แปลว่า
ยินดีในค่าธรรมเนียม
ฤทธิ์ชาติ แปลว่า
เกิดมามีอำนาจ
จารุพงษ์ แปลว่า
เชื้อสายผู้งดงาม
ฤดีวัลย์ แปลว่า
สายใจ
ฤทธิ์ทรงเมือง แปลว่า
ผู้ครองเมืองด้วยอำนาจ
ฤดีญา แปลว่า
ความรู้ที่น่ายินดี
ฤทธิศักดิ์ แปลว่า
มีอำนาจมาก
จุลัยรัตน์ แปลว่า
[จุไรรัตน์]
ฤดีวรรณ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีความสุข
ฤทธิเกียรติ แปลว่า
ผู้สรรเสริญในอำนาจ
จุทามาศ แปลว่า
[จุฑามาศ]
ฤทธิกาญจน์ แปลว่า
มีอำนาจดั่งทอง
ฤทธิ์ธามินทร์ แปลว่า
ผู้มีความสามารถและมียศศักดิ์เหนือคนทั้งปวง
ฤดีรัตน์ แปลว่า
ดวงแก้วแห่งความยินดี,ความยินดีที่มีค่ายิ่ง
ฤณณภัส แปลว่า
แสงสว่างแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้
ฤทธามาตย์ แปลว่า
ผู้มีอำนาจในบ้าน
ฤดีมาศ แปลว่า
ทองที่งดงาม
ฤชัย แปลว่า
ฤทธิ์พงษ์ แปลว่า
วงศ์ตระกูลที่มีอำนาจ
ฤทัยนาค แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงใจของพญานาค
ฤทัยทิพย์ แปลว่า
ผู้เป็นดั่งดวงใจของเทวดา
ฤทธิ์เดช แปลว่า
อำนาจวิเศษ
ฤทธิ์กุญช์ แปลว่า
อำนาจดั่งช้าง
ฤทธิ์พนธ์ แปลว่า
ผู้ผูกพันในอำนาจ
ฤทธ แปลว่า
อำนาจ
ฤทธินาม แปลว่า
ชื่อที่มีอำนาจ
ฤทัยธารินทร์ แปลว่า
ผู้เป็นใหญ่ในการทรงไว้ซึ่งจิตใจ
หลักการตั้งชื่อที่ดี
1.ชื่อนั้นต้องมีความหมายที่ดี
2.ชื่อนั้นต้องไม่มีอักษรกาลกิณีในชื่อ และพยายามเลี่ยงตัวอักษรที่เป็นอุตสาหะนำหน้าชื่อเนื่องจากว่าผู้ใช้ชื่อนี้มักเหน็ดเหนื่อย อาจารย์บางท่านได้ห้ามการใช้อักษรวรรคศรีมากเกินไป ด้วยเหตุผลว่าคนที่มีอักษรวรรคศรีมากจะประสบโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองในใจคิดแต่เรื่องเงินทองทำให้การกระทำการใดๆคิดแต่เรืองเงินทองจนขาดสติยับยั้งชั่งใจทำผิดพลาดได้ง่าย ท่านให้ใช้วรรคอักษรมนตรีนำหน้าชื่อแทนอักษรวรรคศรี ด้วยเหตุผลอันน่าฟังว่า สตรีต้องมีคู่ครองที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวสร้างความสุขให้แก่ครอบครัว และใช่อักษรวรรคบริวารผสมในชื่อเพื่อที่จะให้บุตรและบริวารเชื่อฟังและเป็นคนดี ซึ่งล้วนแล้วเป็นความคิดเห็นที่ดี
3. ชื่อนั้นต้องมีต้องมีอักษรอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตุ๊กตาไขนาม เพราะตุ๊กตาไขนามนั้นจะพยากรณ์ชื่อนั้นๆว่าจะมีวิถีการดำเนินชีวิตไปตามช่วงอายุต่างๆว่าดำเนินไปเช่นใดหากใช้ชื่อนั้น เพราะชื่อเดียวกันอาจจะดีสำหรับบุคคลในปีจุลศักราชหนึ่งแต่ไม่ดีสำหรับปีจุลศักราชหนึ่ง เช่นชื่ออภิสิทธิ์ คนหนึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่อีกคนอาจจะทำงานรับจ้างแบกหามก็เป็นได้
4.เลขศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยตัวเลขอักษรต่างๆโหราจารย์ได้ใช้ตัวเลขในการแทนค่าเพื่อที่จะหาผลรวมของเลขเหล่านั้น แล้วให้ความหมายของตัวเลขแต่ละค่า ชื่อที่ดีนั้นผลรวมของเลขศาสตร์ทั้งชื่อและนามสกุลต้องรวมแล้วต้องได้ค่าเลขศาสตร์ที่ดีที่สุดทั้งคู่ การที่ชื่อตัวได้เลขศาสตร์ที่ดีไม่เพียงพอต้องพิจารณาผลรวมของนามสกุลร่วมด้วย ส่วนเลขศาสตร์นามสกุลเราแก้ไขอะไรไม่ได้มากนักนอกจากเปลี่ยนนามสกุลซึ่งไม่ขอแนะนำ
5.อายตนะ ๖ เป็นวิชาการตั้งชื่อด้วยโหราศาสตร์มอญโบราณ และเอามาพิจารณาในการตั้งชื่อได้ควรเลือกเอาค่าตัวเลขอายตนะ ๖ ที่ดี ไม่ควรเอาค่าอายตนะ ๖ ที่ไม่ดีมาตั้งชื่อ หากเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่พิจารณาได้ในส่วนนี้แต่ทางที่ดีควรหาค่าอายตนะ ๖ ที่ดี